Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Sammendrag

Fylkesmannen skal med hjemmel i lov om sosiale tjenester i NAV § 9 føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel4. Tilsynet inngår i Fylkesmannens planlagte tilsyn for inneværende år, og er en del av landsomfattende tilsyn i 2012.

Formålet med tilsynet er å vurdere om kommunen gjennom sine styringsaktiviteter (internkontroll) sørger for at NAV-kontoret behandler søknader om økonomisk stønad fra personer som har forsørgeransvar for barn i samsvar med lov- og forskriftskrav. Vi har lagt særlig vekt på å undersøke om det innhentes nødvendige og relevante opplysninger, og om det foretas en konkret og individuell vurdering som grunnlag for beslutning om økonomisk stønad.

Det er ikke funnet grunnlag for å gi avvik eller merknader innen de reviderte områdene.

Olav Øyasæter
revisjonsleder

Lise Jebsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Larvik kommune, ved NAV Larvik, i perioden 04.07.12- 18.12.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens tjenester i NAV-kontoret etter lov om sosiale tjenester i NAV § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Larvik kommune har ca. 42 000 innbyggere. Rådmannen og 21 resultatenhetsledere utgjør kommunens administrative ledelse. NAV leder er en av resultatenhetslederne og rapporterer direkte til rådmann. NAV leder deltar jevnlig på rådmannens ledermøter.

NAV-kontoret har ca. 100 ansatte og er organisert med NAV leder, stab og 2 seksjoner. Oppgaver med behandling av søknader om sosiale tjenester er lagt til seksjon «Service og økonomi» ved lag 1 og 2. De to laglederne har fag- og personalansvar. I 2011 var det 25% av de som mottok økonomisk stønad fra NAV Larvik som hadde forsørgeransvar for barn.

Larvik kommune har over tid rettet særskilt oppmerksomhet mot oppvekstforhold for barn og unge i kommunen. Dette gjenspeiles både i kommunens aktiviteter og hjelpetilbud, og i samhandlingen mellom virksomheter som har ansvar for ulike tiltak og tjenester til målgruppen. NAV-kontoret medvirker aktivt i dette samarbeidet, og har regelmessige møter med andre tjenesteytere som yter tjenester til målgruppen

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.07.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 18.09.12.

Åpningsmøte ble avholdt 09.10.12

Intervjuer

11 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 11.10.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen har ved tilsyn undersøkt om Larvik kommune ved NAV Larvik sørger for at søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn behandles i samsvar med lov- og forskriftskrav. Med behandling av søknad menes prosessen fra og med søknad foreligger fram til det tas beslutning om det er grunnlag for å innvilge økonomisk stønad, og størrelsen på stønaden. Denne prosessen kan deles inn i to faser, en kartleggingsfase og en vurderingsfase, som begge inngår i tilsynstemaet. Vi har lagt særlig vekt på å undersøke om det er innhentet nødvendige og relevante opplysninger i den enkelte sak, og om det er foretatt en konkret og individuell vurdering som grunnlag for beslutning om å innvilge stønad og størrelsen av denne.

5. Funn

Det er ikke funnet grunnlag for avvik eller merknader på de områdene vi har undersøkt.

6. Regelverk

 • LOV 2009-12-18 nr. 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • FOR-2010-11-19-1463: Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen

 • Organisasjonskart NAV Larvik.
 • Rolledokument
 • Oversikt over navn, oppgaver og ansvarsområder i NAV-kontoret
 • Oversikt over ansatte med navn, stillingsbetegnelse og formell utdanning, som har oppgaver knyttet til temaene det føres tilsyn med.
 • Søknadsskjemaer for søknad om økonomisk stønad.
 • Dokumentasjonskrav for søknad om økonomisk stønad.
 • Sjekkliste ved søknad om økonomisk stønad.
 • Rutinehåndbok økonomisk stønad.
 • Vedtaksmal og standardtekster økonomisk stønad.
 • Opplæringsplan nyansatte.
 • Kompetanse- og opplæringsplan 2012.
 • Larvik kommune- årsevaluering 2010.
 • NAV Larvik- styringsdokument 2012.
 • Larvik kommune- kvalitetshåndbok NAV Larvik, Familiesenter og Familieråd.
 • Kopi av vedtak om økonomisk stønad, innvilgelser og avslag, til nye søkere med daglig omsorg for barn
 • Kopi av vedtak om økonomisk stønad, innvilgelser og avslag, til søkere som har avtalt samvær med barn
 • Kopi av vedtak om avslag på stønad til husleie- og/eller strømrestanse til søkere med daglig omsorg for barn
 • Kopi av vedtak om økonomisk stønad i akutte situasjoner, innvilgelser og avslag, til søkere med daglig omsorg for barn.
 • Kopi av vedtak om økonomisk stønad til formål som gjelder barn av søkere som har mottatt stønad de siste 6 månedene

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 30 saksmapper til personer med forsørgeransvar for barn som har mottatt økonomisk stønad i mer enn 6 måneder
 • Utbetalingsoversikter i samtlige av disse sakene i tidsrommet 01.01.11 til 30.06.12

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Dokumentasjon fra kommunen
 • Program for tilsynet
 • Div. korrespondanse med kontaktperson på e-post og telefon

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

 Elin Nyland Løvall

Lagleder lag l

X X X

 Bengt Thaen

Veileder

  X X

 Elisabeth Holøs

Veileder

X X X

 Per Albert Rogn

Veileder

X X X

 Astri Lysebo

Veileder

X X X

 Fredrik Gulsvik Sollid

Veileder

X X X

 Ilirjana Neziri

Veileder

X X X

 Lisbeth Øyen

Lagleder lag 2

X X X

 Stine Holbein

Seksjonsleder service/økonomi

X X X

 Ulf Pedersen

NAV leder

X X X

 Inger Anne Speilberg

Rådmann

X X X

Celine Vik Olsen

Leder stab

X   X

Elisabeth M. Stokke

Seksjonsleder oppfølging/samfunn

X   X

Kari Solem

Lagleder brukersenter

X   X

Astrid lnghilleri

Rådgiver stab

X   X

Hilde Kjær Fagerholt

Fagveileder

    X

Kathrine Oddberg Andersen

Veileder

    X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Olav Øyasæter, revisjonsleder