Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vestfold har gjennomført tilsyn med barneverntjenesten i Nøtterøy. Tilsynet er et landsomfattende tilsyn med barneverntjenestene i kommunene i 2011 og 2012, som er utarbeidet av statens Helsetilsyn. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Undersøkelser i barneverntjenesten, jf. Barnevernloven § 4-3
 • Evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn. Jf. barnevernloven § 4-5

Tilsynet har under begge temaene hatt fokus på barns rett til medvirkning.

Under tilsynet fant Fylkesmannen i Vestfold ikke grunnlag for å gi avvik eller merknader.

Anne Askvig
revisjonsleder

Lillian Hamarsnes
revisor

 

Helena Glede Fekete
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nøtterøy kommune i perioden 31.01.12 – 07.06.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barnevernstjenesten etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nøtterøy kommune er en øykommune med ca. 21000 innbyggere.

Kommunen ble omorganisert med virkning fra 01.01.11. Tjenestene som jobber med barn og unge er organisert i oppvekstsektoren, Oppvekst og kultur.

Barneverntjenesten har 13 ansatte som er knyttet til saksbehandling etter lov om barneverntjenester. Tjenesten har i tillegg en kontormedarbeider og en tre-årig prosjektstilling som er knyttet til bedre inkludering av enslige mindreårige flyktninger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.01.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 09.05.12

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 10.05.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynets to hovedtemaer er den kommunale barneverntjenestens undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn. Brukermedvirkning er undertema for begge hovedtemaene. Brukermedvirkning vil i denne sammenheng være barnets rett til å bli informert og til å uttale seg i saker som angår barnet.

Det er den kommunale barneverntjenesten som har ansvaret for gjennomføring av undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak etter barnevernloven §§ 4-3 og § 4-5. Tilsynet har vurdert om kommunen utfører disse oppgavene innenfor rammene av barnevernloven, samt forvaltningsretten, Norges forpliktelser etter FNs barnekonvensjon og forskrift om internkontroll for kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjenester.

I det videre gjøres det kort rede for hva som har blitt undersøkt i forhold til de ulike temaene.

Hovedtema 1:

For å kontrollere at undersøkelsen gjennomføres i tråd med lov- og forskriftskrav, vurderte Fylkesmannen om kommunen sikrer

 • at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse
 • at barns rett til medvirkning i undersøkelsesfasen ivaretas
 • at det er foretatt en forsvarlig vurdering før undersøkelsen konkluderes

Hovedtema 2:

Når det gjelder evaluering av pågående hjelpetiltak, vurderte Fylkesmannen om kommunen sikrer

 • at det foretas en tilstrekkelig evaluering av hjelpetiltakene
 • at barns rett til medvirkning ivaretas i evalueringsfasen
 • at det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes

Kravet til internkontroll:

I tillegg til at tilsynet vurderte praksisen og rutinene til barneverntjenesten innenfor tilsynstemaene, ble kommunens internkontroll i forhold til disse områdene vurdert. Det er i barnevernloven § 2-1 og forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester et krav om at kommunen skal ha et system for internkontroll.

Tilsynet har undersøkt om Nøtterøy kommune gjennom sine styringstiltak og internkontroll sikrer at undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til barn som bor hjemme utføres innenfor rammene av barnevernloven §§ 4-3, 4-5 og 6-3. Fylkesmannen vurderte i hovedsak om kommunens internkontrollsystem sikrer

 • tilstrekkelig opplæring og oppfølging av kompetanse hos de ansatte
 • at det gjennomføres områdeovervåkning for å avdekke avvik eller område med risiko for svikt, og oppfølging av disse
 • at det er oppfølging fra ledelsen med tanke på om prosedyrer og retningslinjer følg

5. Funn

Fylkesmannen fant ikke grunnlag for avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart/barneverntjenestens beskrivelse av tjenesten
 • Oversikt over ansatte
 • Årsrapport for Nøtterøy barneverntjeneste 2011
 • Delegasjonsreglement
 • Opplæringsplan for nyansatte/kompetanseutvikling
 • Oversikt over opplæring for ansatte de siste to år
 • Faste maler for områdene:
  - Meldinger
  - Undersøkelser
  - Tiltaksplaner
  - Evaluering av hjelpetiltak
 • Rutiner dersom familien flytter underveis i undersøkelsen
 • Kopi av siste brukerundersøkelsen
 • Liste over alle hjelpetiltak som var aktive eller ble avsluttet annet halvår 2011

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 15 klientmapper med undersøkelser
 • 12 klientmapper med hjelpetiltak for hjemmeboende barn

Vi fikk i tillegg utdelt følgende dokumenter under revisjonsbesøket:

 • Kopi av skjemaet for samtykkeerklæring
 • Kopi av malene for innhenting av opplysninger fra:
  - Helsestasjonen
  - SFO
  - Fastlege
  - Barnehagen
 • Delegasjonsreglementet som gjelder etter ny organisering
 • Kopi av barneverntjenestens risikovurdering, gjort i forhold til arbeidsmiljø
 • Kopi av internkontrollen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 31.01.12
 • Tilbakemelding og oversendelse av dokumenter fra Nøtterøy kommune, datert 23.03.12
 • Oversendelse av program fra Fylkesmannen i Vestfold, datert 23.04.12

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Birgit Eggen

barnevernleder

X

X

X

Ann Elisabeth Aubert

teamleder barneteam

X

X

X

Gro Seth

teamleder ungdomsteam

X

X

X

Jan Brekke

barnevernkonsulent

X

X

 

Thora I. J. Syrstad

barnevernkonsulent

X

X

X

Julia Baker

barnevernkonsulent

X

 

X

Ann Guri Amundsen

barnevernkonsulent

X

   

Kamilla Hagberg-Olsen

fagkonsulent for enslige flyktninger

X

   

Tor Hafli

kommuneadvokat

X

   

Christian Thaulow

kommunaldirektør

X

X

X

Toril Eeg

rådmann

X

   

Mona S. Tenold

fosterhjemskonsulent

X

 

X

Bente L. Hattestad

barnevernkonsulent

X

   

Hilde Hegge

barnevernkonsulent

   

X

Ingunn S. Grønset

barnevernkonsulent

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Lillian Hamarsnes, Helena Glede Fekete og Anne Askvig