Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte 30.september 2012 tilsyn med kommunens arbeid på samfunnssikkerhetsområdet, herunder også planverk knyttet til helse- og sosialområdet, smitte-vern og pandemi.

Oppfølging av tilsynet

I dette tilsynet ble det funnet 2 avvik.

 • Avvik 1: Det foreligger ingen spesifikk risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for beredskapsplanlegging på helse- og sosialsektoren.

Dette utgjør brudd på § 3 i Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. Risiko- og sårbarhetsanalyse – Grunnlag for beredskapsplan

 • Avvik 2: Kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse er ikke oppdatert etter at ny lovgivning trådte i kraft 2010.

Dette utgjør brudd på § 14 i Lov om kommunal beredskapslikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret – Risiko- og sårbarhetsanalyse.

1. Innledning

I henhold til Fylkesmannens embetsoppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal Fylkesmannen veilede og føre tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene.

Fylkesmannen skal videre føre tilsyn med kommunenes helsemessige- og sosiale beredskaps-planlegging med kommunespesifikke risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser).

Fylkesmannen skal bidra til bevisstgjøring omkring kommunes ansvar i forhold til håndtering, informasjon og oppfølging ved uønskede hendelser, og skal være pådriver for at nøkkelpersoner i kommunene/etatene involveres i planarbeidet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nøtterøy kommune er en øykommune i Vestfold med ca. 21.000 innbyggere. I sør ligger naboøykommunen Tjøme skilt fra Nøtterøy med Vrengensundet, i vest Vestfjorden med Sandefjord og Stokke kommuner på andre siden, i nord ligger Tønsberg kommune og øst ligger Oslofjorden. Hovednæringsveiene er lett industri, handel og serviceyrker. Riksvei 309 går fra Teie til Årøysund og riksvei 308 går tvers over hele øya til Tjøme. Det er broforbindelse til Tjøme over Vrengenbrua og til Tønsberg over Kanalbrua. Kanalbrua åpnes for å slippe gjennom båttrafikk og har en høy årsdøgnstrafikk. Inntil riksveien i Kjøpmannskjær ligger Wilhelmsen Chemicals, den eneste større industribedrift i kommunen.

3. Gjennomføring

 • Tilsynet gjennomføres med hjemmel i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29, Forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10 og Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 10.
 • Spørreskjema i forbindelse med kommunetilsyn innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, utsendt med varsel om tilsyn. Besvarelsen ble benyttet i forhold til utarbeidelse av spørsmålsmatriser.
 • Dokumentgjennomgang i forkant av tilsynet
  - Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse fra juni 2004
  - Beredskapsanalyse av vannforsyningen i Nøtterøy kommune, juni 2008, NOR-CONSULT
  - Beredskapsplan for vannforsyning i Nøtterøy kommune, juni 2011, NOR-CONSULT
  - Risiko- og sårbarhetsanalyse for avløp, mars 2011, Asplan VIAK
  - Plan for kriseledelse for Nøtterøy kommune, mars 2011
  - Lokal beredskapsplan for influensapandemi, udatert
  - Psykososialt kriseteam i Nøtterøy kommune, udatert
  - Atomberedskapsplan for Nøtterøy kommune, revidert 30.05.2012
  - Helsemessig og sosial beredskapsplan, revideres innen 01.12. 2005
  - Spørreskjema fra Fylkesmannen i Vestfold, besvart 16.10.2012
 • Tilsyn ble gjennomført med åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte

4. Hva tilsynet omfattet

Samfunnssikkerhet og beredskap med fokus på planverk ROS-analyser og kriseledelse.

Tilsynsteamet var sammensatt av representanter fra Fylkesmannens Miljø- og samfunns-sikkerhetsavdeling og Helse- og sosialavdeling:

 • Per Schjelderup, ass.fylkeslege, revisjonsleder
 • Truls Dix Brochmann, rådgiver, revisor
 • Carsten Aschim, rådgiver, revisor
 • Solveig Thorød, førstekonsulent, revisor

Deltakere ved tilsynet

 • Ordfører Roar Jonstang
 • Rådmann Toril Eeg
 • Beredskapskoordinator Petter E. Talleraas
 • Kommunelege Tore Arne Martinsen
 • Kommunaldirektør Per Ole Bing Jacobsen
 • Servicesenterleder Helen Wedberg

Generelt inntrykk fra tilsynet

Nøtterøy kommune har økt bevissthet og fokus på kommunens beredskapsplikt og gjennom dette etablert et konkret program for oppdatering av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. Det psykososiale kriseteamet i kommunen fungerer godt og har etter hvert fått bred erfaring i håndtering av kriser. Kommunen er positiv til å ta i bruk krisestøtteverktøyet CIM, og kommuneoverlegen har erfaring for å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser i dette verktøyet. Kommunens eget kvalitetssikringsverktøy, KvalitetsLosen, brukes som internkontrollsystem også på deler av beredskapsområdet. Som et risikoreduserende tiltak er det utarbeidet kravspesifika-sjoner og veiledning for utarbeidelse av reguleringsplaner.

5. Funn

Funn I:

Det foreligger ingen spesifikk risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for beredskaps-planlegging på helse- og sosialsektoren slik § 3 i Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. Risiko- og sårbarhetsanalyse – Grunnlag for beredskapsplan pålegger kommunen.

Funn II:

Sivilbeskyttelsesloven § 14 pålegger kommunen plikt til å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Gjeldende kommuneplan med tilhørende arealdel for Nøtterøy kommune ble vedtatt 22.06.2011. Nøtterøy kommune har ikke oppdatert sin overordnede risiko- og sårbarhets-analyse etter dette slik loven krever.

Det ble i sluttmøtet gitt veiledning i forhold til det videre arbeid med oppfølging av beredskapsarbeidet i kommunen:

 • Grenseoppgang mellom KvalitetsLosen og CIM må avklares
 • System for oppdatering av varslingslister må gjøres enklere
 • Fylkesmannen har merket seg kommunens bemerkninger knyttet til hvem som ble innkalt til intervju og ønske om formøte

6. Regelverk

Myndighetskrav som står sentralt i tilsynet:

 • Lov av 25.06.2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret §§ 14 og 15
 • Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer kap 5 §§ 5-2
 • Lov av 23.07.2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap
 • Lov av 02.06.1999 om helsepersonell
 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer

Tilhørende forskrifter til nevnte lover:

 • Forskrift av 22.august 2011 om kommunal beredskapsplikt
 • Forskrift av 20.juni 2003 om innsamling av helseopplysninger i Meldesystemet for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret om varsling av smittsomme sykdommer
 • Forskrift av 17. juni 2005 nr 610 om smittevern i helsetjenesten
 • Forskrift av 1. januar 1995 om allmennfarlige smittsomme sykdommer
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll for sosial- og helestjenesten
 • Forskrift av 3. april 1998 om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd.

7. Dokumentunderlag

 • Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse fra juni 2004
 • Beredskapsanalyse av vannforsyningen i Nøtterøy kommune, juni 2008, NOR-CONSULT
 • Beredskapsplan for vannforsyning i Nøtterøy kommune, juni 2011, NOR-CONSULT
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse for avløp, mars 2011, Asplan VIAK
 • Plan for kriseledelse for Nøtterøy kommune, mars 2011
 • Lokal beredskapsplan for influensapandemi, udatert
 • Psykososialt kriseteam i Nøtterøy kommune, udatert
 • Atomberedskapsplan for Nøtterøy kommune, revidert 30.05.2012
 • Helsemessig og sosial beredskapsplan, revideres innen desember 2005
 • Spørreskjema fra Fylkesmannen i Vestfold, besvart 16.10.2012
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse barnehage
 • Plan for å motvirke uønskede skolehendelser
 • Beredskapsplan skole, revidert september 2012

8. Oppfølging avvikt

Vi har merket oss kommunens klare hensikt med å følge opp avvik som ble påpekt og vi vil følge med på dette i vår kontakt med kommunen.

Elisabet Rui
fylkesmiljøvernsjef

Per Schjelderup
ass. fylkeslege