Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tvungen helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A, - avgrenset til sykehjem og til følgende områder:

 1. Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 2. Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 3. Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Under tilsynet ble det ikke avdekket funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknad.

Dato: 12. juli 2012

Cathrine Hefte
Revisjonsleder

Lisbeth Øvrejordet
Revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sandetun sykehjem i Sande kommune i perioden 27. februar 2012- 12. juli 2012. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Vestfold gjennomfører i inneværende år, og er ett av tilsynsområdene som omfattes av et landsomfattende tilsyn.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten§ 2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sandetun sykehjem er sykehjemmet i Sande kommune. Sykehjemmet har 54 plasser, fordelt på 2 avdelinger for demente, 3 langtidsavdelinger og l rehabiliteringsavdeling. I 2011 ble det opprettet en enhet for demens ved sykehjemmet. Sykehjemmet har ansatte som deltar i opplæringsprogrammene Demensomsorgens ABC, og "Tvang, helst ikke".

Det er vedtatt å øke legetjenesten ved sykehjemmet fra 16 timer per uke, til 50 % stilling. Sandetun sykehjem bruker Gerica som elektronisk journal.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27. februar 2012

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 7, Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 8. mai 2012

Intervjuer

10 personer ble intervjuet

Sluttmøte ble avholdt 9. mai 2012

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet har vært tvungen helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen, og Fylkesmannen i Vestfold har undersøkt om virksomheten følger kravene lovverket setter på følgende 3 områder:

 1. Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter blir identifisert og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 2. Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 3. Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle

 

Tilsynet har ikke omfattet somatisk helsehjelp som gis som øyeblikkelig hjelp etter helsepersonalloven § 7, eller tiltak som retter seg mot å forhindre skade på andre beboere eller personell.

Fokuset har vært på om kommunen har lagt forholdene rette slik at det enkelte helsepersonell kan utføre sine lovpålagte oppgaver, jf. helsepersonelloven § 16. Det har ikke vært ført tilsyn med det enkelte helsepersonells yrkesutøvelse.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknad.

6. Regelverk

 • Lov av 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov av 02.07.99 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 30.03.84 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten§§ 2 og 3
 • Forskrift av 20.12.02 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 1. Organisasjonskart
 2. Rutiner for vedtak om tvang jf. kap 4A
 3. Ansattliste
 4. Virksomhetsplan for 2012, årsmelding for 2011
 5. Rutiner for samtykkevurdering
 6. Avviksregistrering
 7. Oversikt over kvalitetssystemets innhold (elektronisk)
 8. Opplæringsplan 2012

 

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 21 pasientjournaler/mapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Vestfold:

 • Varsel om tilsyn datert 27. februar 2012
 • Kommunens oversendelse av etterspurt dokumentasjon datert 29. mars 2012
 • Program for tilsyn sendt 23. april 2012
 • Oversendelse av utkast til rapport sendt 21. mai 2012

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn/stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Njål Standal, avd.spl Demensenheten

X

 

X

Moira Finnie Sando, fagkonsulent

X

 

X

Barbro Karlsen, sykepleier

X

X

X

Anne Marie Furuseth, hjelpepleier

X

X

X

Mette Lersbryggen, Avd. spl hus D/G

X

X

X

Bjørg Nilsen, assistent

X

X

X

Silke Sørensen, helsefagarbeider

X

X

X

Olav Grande, rådmann

X

X

X

Anna Kind, virksomhetsleder

X

X

X

Tove Hallgrimsen, kommunalsjef

X

X

X

Torborg Odlo, avd. spl rehab avd

   

X

Kristin Øien Iversen, avd.spl hjemmesykepleien

   

X

Kate Paulsen, avd.spl E/F

   

X

Abdalay Arbul-Majid, sykehjemslege

 

X

 

Astrid Skinnes, hjelpepleier natt

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Cathrine Hefte, revisjonsleder/seniorrådgiver
Lisbeth Øverjordet, revisor/seniorrådgiver
Linda Endrestad, revisor/seniorrådgiver

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2011–2012 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste

Søk etter tilsynsrapporter

Søk