Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte 9.oktober 2012 tilsyn med kommunens arbeid på samfunnssikkerhetsområdet, herunder planverk knyttet til helse- og sosialområdet, smittevern og pandemi.

Oppfølging av tilsynet:

I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

1. Innledning

I henhold til Fylkesmannens embetsoppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal Fylkesmannen veilede og føre tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene.

Fylkesmannen skal videre føre tilsyn med kommunenes helsemessige- og sosiale beredskaps-planlegging med kommunespesifikke risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser).

Fylkesmannen skal bidra til bevisstgjøring omkring kommunes ansvar i forhold til håndtering, informasjon og oppfølging ved uønskede hendelser, og skal være pådriver for at nøkkelpersoner i kommunene/etatene involveres i planarbeidet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Svelvik kommune er har ca. 6500 innbyggere og ligger lengst nordøst i Vestfold fylke med grense til Buskerud og Drammen kommune i nord og i vest til Sande. Det vesentligste av jordbruksarealet utnyttes til åker og hagebruk. Industrien er viktigste næring etter offentlige tjenesteyting og varehandel/hotell- og restaurantdrift. Industriproduksjonen består av madrasser, elektriske artikler, gipsplater, m.v. Kommunen har kystlinje langs hele vestgrensen og som en del av denne ligger Svelvikstrømmen ved munningen av Drammens-fjorden. Rv. 319 Drammen–Sande går gjennom kommunen langs Drammensfjorden/Sandebukta, men utenfor selve Svelvik sentrum. Bilferge over Svelvikstrømmen til Verket på Rv. 289. Kommunen er godt utbygget med tanke på barnehage, skole, helse og omsorgstjenester med eget sykehjem og legesenter.

3. Gjennomføring

 • Spørreskjema i forbindelse med kommunetilsyn innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, utsendt med varsel om tilsyn. Skjema ble benyttet i forhold til utarbeidelse av spørsmålsmatriser.
 • Dokumentgjennomgang i forkant av tilsynet
  - Overordnet kriseplan (Plan for helsemessig- og sosial beredskap er implementert)
  - Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
  - Pandemiplan
  - Smittevernplan
  - Gjeldende kommuneplan med tilhørende arealdel
  - Kommuneplan 2012-2024 Forslag til samfunnsdel
 • Tilsyn med åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte

4. Hva tilsynet omfattet

Samfunnssikkerhet og beredskap med fokus på planverk ROS-analyser og kriseledelse.

Tilsynsteamet var sammensatt av representanter fra Fylkesmannens Miljø- og samfunns-sikkerhetsavdeling og Helse- og sosialavdeling:

 • Per Schjelderup, ass.fylkeslege, revisjonsleder
 • Truls Dix Brochmann, rådgiver, revisor
 • Carsten Aschim, rådgiver, revisor
 • Solveig Thorød, førstekonsulent, revisor

5. Funn

Det ble ikke påvist avvik fra gjeldende regelverk ved tilsynet.

Det ble i sluttmøtet gitt veiledning i forhold til det videre arbeid med oppfølging av beredskaps-arbeidet i kommunen:

 • Uklart hvem som er presseansvarlig/mediekontakt - Fremgår av kriseplanen, men uklart i organisasjonen
 • Rapporteringsrutiner/styringsinformasjon bør formaliseres ytterligere
 • Kontinuitetsplanleggingen bør gjøres mer konkret og synliggjøres bedre i planverket – Det tenkes spesielt på stedfortrederroller ved høyt fravær eller krisehåndtering over lengre tid
 • Plan for gjennomføring av egeninitierte øvelser
 • Avklare opplæringsbehov knyttet til krisehåndtering og beredskap – kontinuitets-planlegging
 • Tydeliggjøre løsninger for nødstrøm i organisasjonen
 • Oppfølging av beredskapstiltak knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunens langsiktige økonomiplanlegging

6. Regelverk

Myndighetskrav som står sentralt i forbindelse med tilsynet:

 • Lov av 25.06.2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret §§ 14 og 15
 • Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer kap 5 §§ 5-2
 • Lov av 23.07.2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap
 • Lov av 02.06.1999 om helsepersonell
 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer

Tilhørende forskrifter til nevnte lover:

 • Forskrift av 22.august 2011 om kommunal beredskapsplikt
 • Forskrift av 20.juni 2003 om innsamling av helseopplysninger i Meldesystemet for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret om varsling av smittsomme sykdommer
 • Forskrift av 17. juni 2005 nr 610 om smittevern i helsetjenesten
 • Forskrift av 1. januar 1995 om allmennfarlige smittsomme sykdommer
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll for sosial- og helestjenesten
 • Forskrift av 3. april 1998 om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd.

7. Dokumentunderlag

 • Overordnet kriseplan (Plan for helsemessig- og sosial beredskap er implementert)
 • Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Pandemiplan
 • Smittevernplan
 • Gjeldende kommuneplan med tilhørende arealdel
 • Kommuneplan 2012-2024 Forslag til samfunnsdel
 • I tillegg har tilsynsteamet tilsynsteamet gjennomgått det kommunen har dokumentert i CIM.

8. Deltakere ved tilsynet

 • Ordfører Jonn Gunnar Lislelid
 • Rådmann Svein-V. Thorgersen
 • Beredskapskoordinator Tor Reierth
 • Kommuneoverlege Rune Frengen
 • Kommunalsjef Arvid Askø

Elisabet Rui
fylkesmiljøvernsjef

Per Schjelderup
ass.fylkeslege