Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Institusjonens internkontrollsystem med spesiell oppmerksomhet knyttet til:

 • Beboernes daglige omsorg og behandling
 • Beboernes skole/opplæringstilbud Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik.

Dato: 3.10.13

Anne Askvig
revisjonsleder

Helena Glede Fekete
revisor

 

Hilde Hegge
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Buskerud og Vestfold ungdomssenter, akutt Barkåker i perioden 16.05.13 -03.10.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner for omsorg og behandling etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Buskerud og Vestfold ungdomssenter, akutt Barkåker gir tilbud til ungdom mellom 13 og 18 år. Senteret har åtte plasser. Institusjonen har et akutt-team som bl.a har ansvar for inntak av ny ungdom på ettermiddag/natt og fungerer som bakvakt for øvrig personal på ettermiddag/natt/helg.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16.05.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 11.09.13 .

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 13.09.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendte dokumenter og intervjuer.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik i dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Barnevernloven
 • Forvaltningsloven
 • Barnekonvensjonen
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, revidert 15.11.11.
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Rutinehåndbok
 • Prosedyrer
 • Oversikt over ansatte
 • Internkontroll
 • Struktur og husregler
 • Kopi av brukerundersøkelser
 • Organisasjonskart

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Avviksmeldinger

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 16.05.13
 • Oversendelse av dokumenter, mottatt den 24.06.13
 • Oversendelse av program, datert 01.08. 13
 • Oversendelse av foreløpig rapport, datert 16.09.13
 • E-post fra institusjonen, tilbakemelding, datert 01.10.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Lars Erik Bakke

Avdelingsleder

X

X

X

Edmund Hetland

Miljøterapeut

X

X

X

Kjetil Torkildsen

Miljøarbeider

X

X

X

Siv Merete Stenhaug

Ledende miljøterapeut

X

X

X

Anita Antunez

Enhetsleder

X

X

X

Elisabeth Weierød

Miljøterapeut

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Hilde Hegge, Helena Glede Fekete og Anne Askvig