Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Institusjonens internkontrollsystem med spesiell oppmerksomhet knyttet til:

 • Beboernes daglige omsorg og behandling
 • Beboernes skole/opplæringstilbud

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik

Anne Askvig
revisjonsleder

Lisbeth Brekke
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bufetat Skjerlheimkollektivet i perioden 16.05.13 -03.10.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner for omsorg og behandling etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bufetat Skjerlheim er et bo- og behandlingskollektiv. Målgruppen er ungdom i alderen 15 - 18 år med alvorlig rusproblematikk. Kollektivet tar imot ungdom fra hele landet. Kollektivet er godkjent med åtte plasser. Ungdommene er plassert etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26.

På kollektivet bor og lever ungdommene sammen med voksne (ansatte) og kollektivet bruker medleverskap og gruppeterapeutiske strategier som sentrale særtrekk i behandlingsmodellen. Ansatte bor på kollektivet i 16 dager som etterfølges av 12 dager fri.

Kollektivets behandlingsprogram er delt inn i faser som tydeliggjør trinnene i ungdommenes utvikling og skal motivere dem til å jobbe for å nå nye trinn.

Institusjonen er en avdeling i Bufetat Buskerud, Vestfold og Telemark Behandling Ungdom. Institusjonen ledes av avdelingsleder (institusjonsleder). Kollektivet har to lag som jobber i miljøet. Hvert lag ledes av ledende miljøterapeut/arbeider som også jobber i medleverturnus. Vedkommende koordinerer miljøarbeidet, er overordnet de andre medleverne og skal sørge for kvalitet, kontinuitet, helhet og ivaretagelse av beboernes rettigheter i arbeidet med ungdommene.

Ungdommene som ikke går på skole jobber i arbeidslag på institusjonen. De voksne har morgen møter hvor de planlegger dagen og den enkelte ungdom er forventet til å delta i «inne eller utelag». Den enkelte ungdoms problematikk blir diskutert i voksensamlingen og de voksne jobber med ungdommen i forhold til den enkeltes individuelle behov.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16.05.13.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 03.05.13.

Intervjuer

5personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 05.09. 13.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendte dokumenter, gjennomgang av dokumenter vi fikk med oss den 03.09.13 og intervjuer av ansatte.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik i dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Barnevernloven
 • Forvaltningsloven
 • Barnekonvensjonen
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, revidert 15.11.11.
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Beskrivelse av internkontrollen
 • Organisasjonskart
 • Institusjonsplan
 • Delegasjonsreglement
 • Vedtak, tiltaksplaner og behandlingsplaner for beboerne
 • Stillingsinstrukser
 • Oversikt over ansatte
 • Husregler
 • Oversikt over beboernes skoletilbud, timeplan og kopi av IOP

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Personalhåndbok

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 16.05.13
 • Oversendelse av dokumenter, mottatt den 08.07.13
 • Oversendelse av program, datert 22.07.13
 • Oversendelse av foreløpig rapport, datert 09.09.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Anette Green

Avdelingsleder

X

X

X

Grunde Halvorsen

Ledende miljøarbeider

X

X

X

Øystein W. Larsen

Miljøterapeut

X

X

X

Marie Ekwall

Miljøterapeut

X

X

X

Bjørn Robert Groven

Enhetsleder

 

X

 

Kari Wåden Tandberg

Student

   

X

Camilla Kristoffersen

Miljøarbeider

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Lisbeth Brekke, Helena Glede Fekete og Anne Askvig