Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem, herunder:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning av fosterforeldre
 • Oppfølging av fosterbarnets biologiske foreldre

Under tilsynet ble det avdekket et avvik og ingen merknader.

Avvik:

 • Holmestrand kommune sikrer ikke oppfølging og kontroll av barnets situasjon i alle fosterhjemmene.

Anne Askvig
revisjonsleder

Helena Glede Fekete
revisor

 

 Lisbeth Brekke
revisor 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved barneverntjenesten i Holmestrand kommune i perioden 04.03.13 - 18.06.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet iinneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn med kommunal barneverntjenester i2013, initiert av Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barnevernstjenesten etter barnevernloven§ 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav ilovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er istrid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Holmestrand kommune har et folketall på ca. 10 152 innbyggere. Kommunen er 85 kvadratkilometer stor, ligger 70 km sør for Oslo og 30 km nord for Tønsberg.

Barneverntjenesten er organisatorisk lagt til Helse og oppvekst, ledet av en virksomhetsleder. Denne virksomheten består også av:

 • helsesøster- og jordmortjeneste,
 • kommunelegekontor/kommuneoverlege,
 • fysio- og ergoterapitjeneste,
 • psykisk helsetjeneste for barn og unge,
 • tiltak for EM flyktninger og et tjenestekontor organisert. Hver av disse tjenestene er ledet av en tjenesteleder.

Barneverntjenesten består av 8 stillinger, inkludert barnevernleder. Tjenesten har organisert seg slik at det er en egen fosterhjemskonsulent som kun jobber med fosterhjemsarbeid. I perioder hvor det har vist seg å være for liten saksbehandlerkapasitet, har andre saksbehandlere også jobbet med fosterhjemsarbeid.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.04.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 22.05.13.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24.05.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynets hovedtema er den kommunale barneverntjenestens arbeid med barn som bor i fosterhjem. Tilsynet skulle avdekke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav i barnevernloven. Tilsynet omfattet temaene:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning av fosterforeldrene
 • Oppfølging av fosterbarnets biologiske foreldre

5. Funn

Avvik 1:

 • Holmestrand kommune sikrer ikke oppfølging og kontroll av barnets situasjon i alle fosterhjemmene.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester
 • Fosterhjemsforskriften
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjeneste

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det foreligger ikke fosterhjemsavtaler i alle sakene
 • Det foreligger ikke omsorgsplaner i alle sakene
 • Det foreligger ikke samværsplaner i alle sakene
 • I tre saker foreligger det ikke gyldig plasseringsvedtak
 • Tjenestens skriftlige prosedyrer blir ikke alltid fulgt. I flere av prosedyrene står det at eventuelle avvik skal meldes på egne skjema. Det er ikke skrevet avviksskjemaer på tilsynsområdet
 • Kommunen har ikke utarbeidet opplæringsplaner for den enkelte ansatte
 • Kommunen har ikke et system for å innhente erfaringer fra brukere til eget forbedringsarbeid
 • Kommunen har ikke gjennomført vurderinger av sårbare områder knyttet til oppfølging av barn i fosterhjem
 • Kommunen følger ikke opp om prosedyrer følges og virker etter sin hensikt.
 • Kommunen mangler et system som sikrer at biologiske foreldre blir fulgt opp i fosterhjemsarbeidet

Fylkesmannen har for øvrig merket seg

Fosterhjemsarbeidet har høy prioritet i barneverntjenesten og fosterhjemmene blir fulgt opp og hørt i forhold til behov. Holmestrand kommune har stort fokus på at det skal snakkes med alle barna ifosterhjemmene og kommunen er lett tilgjengelighet for både fosterbarna og fosterforeldrene. Barneverntjenestens ansatte har jobbet i barneverntjenesten i mange år og fremstår som en stabil tjeneste.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989
 • Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr. 100
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • Forskrift om fosterhjem

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over organisasjonen
 • Målekart for virksomhet Helse og oppvekst 2011
 • Kvalitetsmål for barneverntjenesten
 • Servicedeklarasjon
 • Flytskjema
 • Varsellister
 • Oversikt over ansatte i barneverntjenesten
 • Hvem gjennomgår meldinger
 • Iverksette undersøkelse og hjelpetiltak
 • Følger opp barn/unge ifosterhjem og beredskapshjem
 • Stillingsbeskrivelser
 • Prosedyrer
 • Fosterhjemsavtaler I maler
 • Oversikt over fosterhjemmene
 • Oversikt over de ansattes opplæring de siste to årene
 • Internkontroll og avvikssystem
 • Årsrapport 2012

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 19 saksmapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 04.03.13
 • Oversendelse av dokumenter fra Holmestrand kommune, mottatt den 17.04.13
 • Oversendelse av program, datert 24.04.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Christine Aronsen

Saksbehandler

X

X

X

Tove H. Rønningen

Merkantil, saksbehandler/sekretær

X

 

X

Turi-Mette Lindefjeld

Fosterhjemskonsulent

X

X

X

Siv Bente Njøten

Saksbehandler enslige mindreårige flyktninger

X

 

X

Nina Eriksrud

Saksbehandler

X

   

Antoinette Eingriiber

Saksbehandler

X

   

Eli Onseng Endal

Barnevernleder

X

X

X

Mona Pettersen

Virksomhetsleder

X

 

X

Thor Smith Stickler

Rådmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Helena Glede Fekete, Lisbeth Brekke og Anne Askvig

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk