Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Institusjonens internkontrollsystem med spesiell oppmerksomhet knyttet til:

 • Beboernes daglige omsorg og behandling
 • Beboernes skole/opplæringstilbud

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik.

Helena Glede Fekete
revisjonsleder

Lisbeth Brekke
revisor

 

Anne Askvig
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Inom - Løft AS, avdeling Mastebakke i perioden 16.05.2013 - 26.11.2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner for omsorg og behandling etter barnevernloven § 2-3 b og § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser som for eksempel å besøke institusjonens lokaler.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Inom - Løft AS har i dag to avdelinger som tar imot barn som plasseres i henhold til barnevernloven, avdeling Bøgata og avdeling Mastebakke. Bøgata kan ta imot fire barn og Mastebakke kan ta imot fem barn.

Inom - Løft AS, avdeling Mastebakke tar imot barn fra de er 13 år. Avdelingen er godkjent for barn plassert etter barnevernloven §§ 4-4, 5. ledd, 4-12, 4-24 og 4-26.

Inom - Løft AS anvender løsningsfokusert tilnærming som en viktig del av miljøterapien. De ansatte er trent på å holde fokus på de små suksessene barna viser i hverdagen. Det formaliserte behandlingsopplegget består blant annet av arbeid med LØFT arbeidsbok. Boken brukes også under noen LØFT samtaler, som et verktøy for å visualisere hva de jobber med og mot. Hvert barn har sin egen arbeidsbok. Arbeidsboken gir blant annet barnet anledning til å beskrive egne sterke sider, hva det liker, tegne kart over sin familie (genogram), nettverkskart, beskrive sitt liv frem til nå, beskrive egne problemer, egne mål og hvilke mål barnet selv vil begynne å arbeide med.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16.05.2013. I varselet ba vi om å få tilsendt nærmere spesifiserte dokumenter. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, fremkommer i rapportens kap 7: Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 17.09.2013, samme dag som intervjuene ble gjennomført.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Det var tre miljøarbeidere/terapeuter, en avdelingsleder og en dagligleder.

Sluttmøte ble avholdt den 20.09.2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av tilsendte dokumenter og intervjuer av ansatte.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik i dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Barnevernloven
 • Forvaltningsloven
 • Barnekonvensjonen
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, revidert 15.11.11.
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll ibarneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Internkontroll
 • Organisasjonskart
 • Institusjonsplan
 • Prosedyrer
 • Ansvar og myndighet
 • Avviksrapporter
 • Eksempel på en brukerundersøkelse
 • Oversikt over ansatte og deres kompetanse
 • Struktur og husregler
 • Vedtak, tiltaksplaner og handlingsplaner for beboerne
 • Timeplaner
 • Rapport fra en etterundersøkelse ved Løft AS

Dokumentasjon som ble utlevert under revisjonsbesøket:

 • Løft arbeidsbok
 • Løft arbeidsbok, veileder

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 16.05.2013
 • Oversendelse av dokumenter, mottatt den 19.06.2013
 • Oversendelse av program, datert 17.08.2013

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Terje Bang

Avdelingsleder

X

X

X

Henrik B. Nilsen

Miljøarbeider

X

X

X

Anne Irene Bergan

Miljøterapeut

X

X

X

Henning Mathisen

Miljøterapeut (vikar)

X

X

X

Andre Ekdahl

Daglig leder

X

X

X

Jon Erling Skarsholt

Assisterende daglig leder

X

   

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Helena Glede Fekete, Lisbeth Brekke og Anne Askvig