Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de revid rte områdene. Tilsynet er et landsomfattende tilsyn med barneverntjenestene i 2013, som er utar eidet av Statens Helsetilsyn. Tilsynet omfattet følgende områder:

Kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem, herunder

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning av fosterforeldre
 • Oppfølging av fosterbarnets biologiske foreldre

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik, men det ble gitt en merknad.

Merknad:

Barneverntjenesten i Sande kommune har mangelfull internkontroll på flere områder.

Dato: 03.06.13

Anne Askvig
revisjonsleder

Helena Glede Fekete
revisor

 

Hilde Hegge
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved barneverntjenesten i Sande kommune i perioden 04.03.13 -03.06.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagt tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester i 2013, initiert av Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barnevern tjenesten etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Det er Statens Helsetilsyn som har gitt føringer om tema og tilsynsmetode for Fylkesmannens tilsyn, jf barnevernloven § 2-3 b.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredeIse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene fulges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og  andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og     er derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av 1ov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sande kommune har et folketall på ca. 8700 innbyggere. Kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer.

Barneverntjenesten består av 8, 5 årsverk.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.03.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i

forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 08.05.13.

Intervjuer
5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 13.05.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynets hovedtema er den kommunale barneverntjenestens arbeid med barn som bor i fosterhjem. Tilsynet skulle avdekke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav i barnevernloven. Tilsynet omfattet temaene:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning av fosterforeldre
 • Oppfølging av fosterbarnets biologiske foreldre

5. Funn

Avvik:

Det ble ikke avdekket avvik under dette tilsynet.

Merknad:

Barneverntjenesten i Sande kommune har mangelfull internkontroll på flere områder.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

Kommunen har ikke nedfelt skriftlig hva de forskjellige kravene til saksbehandlerne faktisk innebærer, som for eksempel ved:

 • Hvordan skal fosterhjemsbesøk gjennomføres?
 • Hva skal saksbehandlerne være innom av temaer under fosterhjemsbesøkene?
 • Hvilke temaer skal en snakke med barna om?
 • Hva innebærer oppfølging av biologiske foreldre, hva er godt nok og hvordan skal det gjøres?
 • Hva skal en foreløpig og endelig omsorgsplan inneholde?

Andre mangler ved kommunens internkontroll:

 • Manglende opplæringsplaner for de ansatte
 • Manglende rutiner for å avdekke sårbare områder
 • Manglende brukerundersøkelser
 • Manglende rutiner for avviksrapportering Mye av fosterhjemsarbeidet er personavhengig.
 • Barneverntjenesten har utarbeidet en rutineperm som nå er under revidering. Fylkesmannen fant at til tross for manglene i barneverntjenestens internkontroll blir fosterhjemsarbeidet utført innenfor lovkravene.

6. Regelverk

 • FNs barnevernkonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 • Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr. 100
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • Forskrift om fosterhjem

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte
 • Årsberetning for 2011
 • Barneverntjenestens årsrapport for 2012
 • Rutinehåndbok -fosterhjem
 • Sjekkliste til bruk ved plassering av barn i fosterhjem
 • Arbeidsmiljøundersøkelse hos Sande kommune, gjennomført vår 2012

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 13 klientmapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel datert 04.03.13
 • Oversendelse av dokumenter fra Sande kommune datert 03.04.13
 • Oversendelse av program fra Fylkesmannen i Vestfold datert 19.04.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Jon Arild Guttormsen

barnevernkonsulent

X

 

X

Mette Tøraasen

barnevernkonsulent

X

X

X

Irene Liberg

barnevernkonsulent

X

X

X

Lisbeth Arntzen

barnevernkonsulent

X

 

X

Pia Hofstad Eriksen

barnevernkonsulent

X

X

X

Torstein Heen

barnevernleder

X

X

X

Olav Grande

rådmann

X

   

Bjørn Tollaas

kommunalsjef

X

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Helena Glede Fekete, Hilde Hegge og Anne Askvig

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk