Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med tjenestetilbudet om tvangstiltak for rusmiddelavhengige etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3,jf. kommuneloven § 60 b. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Formålet med tilsynet er å vurdere om kommunen gjennom sine styringsaktiviteter (internkontroll) sikrer:

 • at personer med rusmiddelavhengighet gis opplysning råd og veiledning,
 • forsvarlig mottak av meldinger/henvisninger og videre oppfølging av disse,
 • en forsvarlig saksbehandling etter §§ 10-1, 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven og at vedtak iverksettes,
 • forsvarlig oppfølging før, under og etter institusjonsopphold med hjemmel i§§ 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Det ble ved tilsynet ikke avdekket funn som ga grunnlag for avvik eller merknad. 

Inge Bendik Sandvold
revisjonsleder

Bodil Hovden
revisor

 

Ruth-Anne Rojahn
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn gjennomført som systemrevisjon i Tønsberg kommune i perioden 5. august 2013 til 11. desember 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i blant annet §§ 10-1, 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler ett avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

1. Beskrivelse av virksomheten

Tønsberg kommune har ca. 41300 innbyggere. Kommuneadministrasjonen er organisert som en to-nivåmodell, med en rådmannsfunksjon hvor 6 fagenheter og 34 virksomheter er direkte underlagt og rapporterer til rådmannen. Kommunens enhet for psykisk helse og rus, ivaretar tjenester til personer med rusmiddelavhengighet etter kapittel 10 i helse- og omsorgstjenesteloven. Enhet psykisk helse og rus -herunder rusteamet, er en del av Virksomhet Helsetjenester. I denne del av tjenesten benytter kommunen «Profil» som dataverktøy.

2. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 5. august 2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13. november 2013.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15. november 2013.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynsområdene er delt inn i fire områder:

 • Om kommunen sørger for å gi opplysning, råd og veiledning. Myndighetskravet omfatter et spekter av aktiviteter, fra henvisning til andre instanser til personlig råd og veiledning. Det forutsettes at veiledning, utover saksorienterte opplysninger, gis av personale som har nødvendig skolering for oppgaven
 • Ved melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk, skal kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-1, foreta de nødvendige undersøkelser i saken. Kommunen skal vurdere om det skal fremmes sak etter §§ 10-2 eller 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven. Etter kommunens utredning, skal pårørende ha tilbakemelding om dette. Tilbakemeldingen må ikke inneholde taushetsbelagte opplysninger
 • Om kommunen sikrer en forsvarlig saksbehandling etter §§ 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven, og at vedtak iverksettes
 • Om kommunen sørger for at de som er innlagt i institusjon uten eget samtykke, tar et forsvarlig tilbud om tiltak og tjenester i form av bolig, aktivitet og annen oppfølging ved utskrivning fra institusjon

4. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknad.

Gjennom tilsynet har revisjonsteamet merket seg:

 • Høy faglig kompetanse blant ansatte i enhet psykisk helse og rus, men et utalt behov om løpende faglig påfyll
 • Et utstrakt samarbeid og stor tilgjengelighet i rusteamet - lav terske inn
 • Ansatte viser kreativitet og er løsningsorienterte
 • Det er et utstrakt samarbeid med interne- og eksterne tjenester/virksomheter/enheter
 • Oppsøkende virksomhet og ambulerende tjenester vektlegges

5. Regelverk

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 nr 30
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 63
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr 15
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr 1385

6. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 1. Organisasjonskart for Tønsberg kommune som er oppdatert på det tidspunkt tilsynet skal gjennomføres.
 2. Organisasjonskart for virksomhet helsetjenester påført funksjon, profesjon og navn på personene i ansvarslinjene. Samt navn på fagpersoner som er tillagt spesielle oppgaver tilknyttet vurderinger i forhold til tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.
 3. Oversikt over alle ansatte ved seksjon psykisk helse og rus, med profesjon/stilling, ansettelsesdato og stillingsstørrelse.
 4. Opplysninger om eventuelt andre ansatte som har oppgaver tilknyttet vurderinger i forhold til tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.
 5. Virksomhetsplan, og årsmelding for 2012.
 6. Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
 7. Skriftlige rutiner/prosedyrer/retningslinjer som gjelder ved registrering av henvendelser, mottak og behandling av tjenester til rusmiddelavhengige.
 8. Antall saker der kommunen har registrert melding fra pårørende (§ 10-1) i 2012 og fram til 1. oktober 2013.
 9. Antall saker der kommunen har vurdert bruk av tvang etter melding fra pårørende (§ 10-1) i 2012 og fram til 1. oktober 2013.
 10. Antall saker der kommunen har vurdert tilbakehold i institusjon uten eget samtykke (§ 10-2) i 2012 og fram til 1. oktober 2013.
 11. Antall saker der kommunen har vurdert tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige (§ 10-3) i 2012 og fram til 1. oktober 2013.
 12. Kopi av vedtak fattet med hjemmel i § 10-2 i 2012 og fram til 1. oktober 2013.
 13. Antall saker med hjemmel i § 10-2, 4. ledd i 2012 og fram til 1. oktober 2013, og der utskrivning har skjedd før det er gått tre måneder.
 14. Kopi av vedtak fattet med hjemmel i § 10-3 i 2012 og fram til 1. oktober 2013.
 15. Kopi av vedtak fattet med hjemmel i § 10-2 i 2012 og fram til 1. oktober 2013, der rusmiddelavhengige har avsluttet opphold i en behandlingsinstitusjon.
 16. Kopi av eventuelle avviksregistreringer på temaet.
 17. Innholdsfortegnelse over kvalitetssystemet.
 18. Opplæringsplaner på området for tilsynet.
 19. Samarbeidsavtale med Sykehuset iVestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.
 20. Andre dokumenter som kan være av interesse for tilsynet og som vi ikke har etterspurt ovenfor.

Dokumentasjon som ble etterspurt og gjennomgått under revisjonsbesøket:

 1. Saksmappene/journalene til de 29 sakene der kommunen har registrert melding fra pårørende (§ 10-1) i 2012 og fram til 1. oktober 2013. Vi ønsker hele saksmappen med alt som er elektronisk lagret.
 2. Saksmappene/journalene til de 5 sakene der kommunen har vurdert bruk av tvang etter melding fra pårørende (§ 10-1) i 2012 og fram til 1. oktober 2013. Vi ønsker hele saksmappen med alt som er elektronisk lagret.
 3. Saksmappene/journalene til de 2 sakene der kommunen har vurdert tilbakehold i institusjon uten eget samtykke (§ 10-2) i 2012 og fram til 1. oktober 2013. Vi ønsker hele saksmappen med alt som er elektronisk lagret.
 4. Saksmappene/journalene til de 21 sakene der kommunen har vurdert tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige (§ 10-3) i 2012 og fram til 1. oktober 2013. Vi ønsker hele saksmappen med alt som er elektronisk lagret.
 5. Virksomhetsplan 2013 for enhet psykisk helse og rus.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn.
 • Dokumentasjon fra kommunen.
 • Program for tilsyn.
 • Diverse korrespondanse med kontaktpersonen på e-post og telefon.
 • Oversendelse av utkast til rapport.

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Unni Gunn Vold

Advokat

 

X

 

Tanja Lund

Ruskonsulent

X

X

 

Kari Sælebakk.en

Enhetsleder

X

X

X

Tove Hovland

Kommunaldirektør

X

X

X

Jirka Novi

Ruskonsulent/koordinator

X

X

X

Ellen Kielland

Ruskonsulent

X

X

X

Merete Tuft

Ruskonsulent

X

X

X

Renate Ditmansen

Ruskonsulent

X

X

X

Inger Furuseth

Virksomhetsleder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Bodil Hovden, revisor
Seniorrådgiver Ruth-Anne Rojahn, revisor
Seniorrådgiver Inge Bendik Sandvold, revisjonsleder