Gå til innhold

Innhold

Regelverk

Denne menyen inneholder statlige myndigheters krav som retter seg mot sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenestene og mot helsepersonell, særlig regelverk som tilsynsmyndighetene fører tilsyn med at virksomheter og personell etterlever, men også noen andre som er særlig relevante. Regelverk som bare gjelder finansiering og betaling er utelatt.

Lover

Lover for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og noen sentrale forvaltningslover.

Forskrifter

Forskrifter til lovene for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og noen andre relevante forskrifter.

Rundskriv

Et utvalg rundskriv fra departementer og direktorater og alle rundskriv fra Statens helsetilsyn.

Tolkningsuttalelser

Et utvalg brev fra departementer og direktorater med tolkninger av lovgivningen.

Om regelverk

Artikkelen gir introduksjon til rettskilder, informasjon om rundskriv i forvaltningen, regelverk på internett og aktuelle lenker.

Lovforarbeider

Oversikt over forhistorie og alle endringer av noen sentrale lover, med hva endringen gjelder og lenke til dokumentene (høring, regjeringens lovforslag, Stortingets behandling, ikrafttredelse).

Regelverk sosiale tjenester – oversikt

Samlinger av lover, forskrifter, rundskriv, veiledere m.m. for sosiale tjenester, omsorgstjenester (tidligere sosialtjenesteloven).

Regelverk barnevern – oversikt

Menyen er en oversikt over lover, forskrifter, andre rettskilder, kommentarlitteratur og nettressurser som gjelder regelverket for barnevernfeltet.

Internasjonale forpliktelser

Norge har internasjonale forpliktelser gjennom tilslutning til konvensjoner og inngåtte avtaler. I menyen er det lenket til dokumenter som er relevante for de som har ansvar for barneverntjenester, sosial- og helsetjenester.

Gå til toppen