2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005  2003 1999  1992 Se også Eksterne lenker

2014

Forskrift om medvirkning og tillitsperson
Forskrift av 2014-06-01 nr. 697 om medvirkning og tillitsperson

2013

Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker
Forskrift av 2013-02-18 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Se også Rundskriv Q-11/2013 om barnets talsperson – kommentarer til forskriften.

2012

Rettighetsforskriften
Forskrift av 2011-11-15 nr 1103 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon

2010

Forskrift for sentre for foreldre og barn
Forskrift av 2010-11-25 nr. 1479 for sentre for foreldre og barn

2009

Forskrift om overgangsbestemmelser, barnevernloven
Forskrift av 2009-06-26 nr. 875 om overgangsbestemmelser til § 4-21 i lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven

2008

Forskrift om internkontroll i institusjoner
Forskrift av 2008-06-10 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

2007

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 2006:65
Forskrift av 2007-11-30 nr. 1349 om overgangsbestemmelser til lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)

2006

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 2006:65
Forskrift av 2006-12-01 nr. 1333 om overgangsbestemmelser til lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.). 

2005

Forskrift om internkontroll etter barnevernloven
Forskrift av 2005-12-14 nr. 1584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester 

2003

Forskrift om fosterhjem
Forskrift av 2003-12-18 nr. 1659 om fosterhjem. Merknader til forskrift om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem Rundskriv Q-1/2014

Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner
Forskrift av 2003-12-11 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling

Forskrift om godkjenning av institusjoner
Forskrift  av 2003-10-27 nr. 1283 om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven 

1999

Forskrift om politiattest i barnevernet
Forskrift av 1999-10-15 nr. 1090 om politiattest i henhold til barnevernloven. Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven i rundskriv Q-34/2011. Retningslinjene erstatter tidligere merknader til forskriften.

1992

Forskrift om mulkt etter barnevernloven
Forskrift av 1992-12-16 nr. 1243 om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9

Se også

Eksterne lenker

Gå til toppen