Søk i listen med ctrl-f (kommando i de fleste nettlesere) eller Søk på siden funksjonen på mobilen din.

 

2017-2015 | 2014-2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-20032002-2001Utvalgte forskrifter tidligere år | Se også | Eksterne lenker

2017

Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)
Forskrift av 2017-06-16 nr. 749 om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
Forskrift av 2017-08-25 nr. 1292 om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse i forskning
Forskrift av 2017-06-28 nr. 1000 om barn mellom 12 og 16 år sin rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning.

Forskrift om kompetansekrav for leger
Forskrift av 2017-02-17 nr 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

2016

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten
Forskrift av 2016-10-28 nr 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Erstatter Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Se også Ledelse og kvalitetsforbedring Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet Uten IS-nummer.

Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell
Forskrift av 2016-12-19 nr. 1732 om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon
Forskrift av 2016-08-26 nr 1004 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer.

Helsearkivforskriften
Forskrift av  2016-03-18 nr. 268 om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (Helsearkivforskriften)

2015

Forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon
Forskrift av 2015-12-21 nr.1813 om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev

Obduksjons- og likavgjevingsforskrifta
Forskrift av 2015-12-18 nr.1747 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Forskrift om håndtering av humane celler og vev
Forskrift av 2015-12-07 nr.1430 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

Forskrift om humane organer til transplantasjon
Forskrift av 2015-12-07 nr. 1401 om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon

Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Forskrift av 2015-11-13 nr. 1287 om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Forskrift om private virksomheters spesialisthelsetjenester
Forskrift av 2015-10-29 om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Pasientreiseforskriften
Forskrift av 2015-06-25 nr. 793 om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)

Akuttmedisinforskriften
Forskrift av 2013-03-20 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). I kraft 1. mai 2015. Rundskriv I-5/2015 Akuttmedisinforskriften (med merknader til enkelte bestemmelser)

2014

Forskrift om tilgang til helseopplysninger
Forskrift av 2014-12-17 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

2013 

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
Forskrift 2013-11-29 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr

Kjernejournalforskriften
Forskrift av 2013-05-31 nr. 562 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften)

Forskrift om narkotika (Narkotikaforskriften)
Forskrift av  2013-02-14 nr. 199 om narkotika (Narkotikaforskriften)

2012

Forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege
Forskrift av 2012-08-29 nr. 843 om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen

Forskrift om fastlegeordning i kommunene
Forskrift av 2012-08-29 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene. Med merknader.

Forskrift om oversikt over folkehelsen
Forskrift av 2012-06-28 nr. 692 om oversikt over folkehelsen

Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell
Forskrift av 2012-05-04 nr 400 om pliktmessig avhold for helsepersonell 

2011

Endr. div. forskrifter, Helse- og omsorgsdep.
Forskrift 2011-12-16 nr. 1396 om endring i ulike forskrifter hvor benevnelsen Helsetilsynet i fylket skal erstattes med fylkesmannen

Forskrift om helsepersonellovens anvendelse
Forskrift av 2011-12-16 nr 1393 om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Psykisk helsevernforskriften
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift av 2011-12-16 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Se også Nasjonale faglige retningslinjer Helsedirektoratet Se også Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 fra Hdir (Under revisjon). Se også Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen - rundskriv U-1/2004. Se også I-3/2004 Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan. Se også U-13/2003 Endringer i lov om sosiale tjenester: lovfesting av rett til individuell plan og tilpasninger til rusreformen.

Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om helse- og omsorgsinstitusjon
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstjenestelov
Delvis ikraftsetting 2011-12-16 nr. 1252 av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Hjerte- og karregisterforskriften
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1250 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften)

2010

Forskrift om helsekrav for personer til havs
Forskrift av 2010-12-20 nr. 1780 om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. For mer informasjon se menyen Helse – offshore hos Fylkesmannen i Rogaland. 

Forskrift om godkjenning av sykehus m.m
Forskrift av 2010-12-17 nr. 1706 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Se også Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4. Se også rundskriv IS-5/2013 Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer

Verdighetsgarantiforskriften
Forskrift av 2010-11-12 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

Strålevernforskriften
Forskrift av 2010-10-29 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir
Forskrift av 2010-03-18 nr. 425 om delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratetf

2009

Legemiddelforskriften
Forskrift av 2009-12-18 nr. 1839 om legemidler

LAR-forskriften
Forskrift av 2009-12-18 nr. 1641 om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften). Se også Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet IS-1701 Erstatter de rundskriv og de veiledere som til nå har regulert tilbudet. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering IS-2022. Erstatter IS-1255.

Forskrift om klinisk utprøving av legemidler
Forskrift av 2009-10-30 nr. 1321 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker. Se også Legemiddelverket.

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
Forskrift av 2009-10-02 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram 

Forskrift om turnustjeneste for fysioterapeuter
Forskrift av 2009-09-09 nr. 1175 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Se også Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013,

Forskrift om organisering av helseforskning
Forskrift av 2009-07-01 nr. 955 om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 

Utrykningsforskriften
Forskrift av 2009-06-12 nr. 637 krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) 

Forskrift om tuberkulosekontroll
Forskrift av 2009-02-13 nr. 205 om tubekulosekontroll. Med merknader. Se også  Tuberkuloseveilederen. 

2008

Forskrift om krav til helsepersonells attester
Forskrift av 2008-12-18 nr. 1486 om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l.

Forskrift om pasientskadelovens virkeområde m.m.
Forskrift av 2008-10-31 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

Forskrift om helsepersonell fra EØS-land
Forskrift av 2008-10-08 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land

Forskrift om legemiddelhåndtering
Forskrift av 2008-04-03 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Med merknader. Se også rundskriv IS-7/2015 Veiledning til forskriften.

Forskrift om bivirkninger av kosmetikk
Forskrift av 2008-02-27 nr. 219 om meldeplikt for helsepersonell ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk og kroppspleieprodukter

2007

IHR-forskriften
Forskrift av 2007-12-21 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)  

Abortregisterforskriften
Forskrift av 2007-12-14 nr. 1418 om innsamling og behandling av helseopplysninger i register over svangerskapsavbrudd (abortregisterforskriften)

Norsk pasientregisterforskriften
Forskrift av 2007-12-13 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften).

2006

Forskrift om IPLOS-registeret 
Forskrift av 2006-2-17 om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Se også Rutine for håndtering av krav om innsyn i IPLOS-registeret IS-5/2015

Forskrift om ulovlig narkotikafremstilling mv
Forskrift av 2006-02-17 nr. 263 om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika mv.

2005

Forskrift om medisinsk utstyr
Forskrift av 2005-12-15 nr. 1690 om medisinsk utstyr. Med merknader. Se også Medisinsk utstyr – Helsedirektoratet.

Forskrift om veiledet tjeneste for allmennleger
Forskrift av 2005-12-19 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. Med merknader. Se også Nye regler om veiledet tjeneste for leger. Brev av 11.4.2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet og I-3/2015 Veiledet tjeneste for allmennlege fra Helsedirektoratet.

Forskrift om farlig helseavfall
Forskrift av 2005-10-11 nr. 1196 om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Med merknader. Se også Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. fra Folkehelseinstituttet.

Forskrift om gaver mv. til helsepersonell
Forskrift av 2005-08-29 nr. 941 om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse. Med merknader. Se også rundskriv I-13/2005  om forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse.

Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep
Forskrift av 2005-07-01 nr. 749 om markedsføring av kosmetiske inngrep. Med merknader.

NOIS-registerforskriften
Forskrift av 2005-06-17 nr. 611 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften). Se også rundskriv I-9/2005.

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten
Forskrift av 2005-06-17 nr. 610 om smittevern i helsetjenesten. Med merknader. Se også rundskriv I-10/2005. Se også Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. fra FHI

Blodforskriften
Forskrift av 2005-02-04 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre. Se også  IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i NorgeKlinisk transfusjonshåndbok 3.utg 2017.Rundskriv  I-1/2007 Om blodforskriften - med endringer fra 1. januar 2007.  Dette rundskriv erstatter tidligere rundskriv I-1/2005 Om blodforskriften og Retningslinjer for GMP (god tilvirkningspraksis) i blodbanker (Statens helsetilsyn 1996, IK-2527).  

2004

Sprøyteromsforskriften
Forskrift av 2004-12-17 nr. 1661 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) 

Forskrift om tilvirkning og import av legemidler
Forskrift 2004-11-02 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler 

Forskrift om obduksjon
Forskrift av 2004-03-19 nr. 542 om obduksjon m.m.

Forskrift om ambulansebåttjenesten
Forskrift av 2004-02-17 nr. 408 om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt 

Førerkortforskriften
Forskrift av 2004-01-19 nr. 298 om førerkort m.m.  Se også Førerkort Helsedirektoratet.

2003

Forskrift om transport av helsepersonell
Forskrift av 2003-12-19 nr. 1728 om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Se også Rundskriv fra Nav Reise, opphold, ledsager (syketransport).

NORM-registerforskriften
Forskrift av 2003-11-14 nr. 1353 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober 

Forskrift om Reseptregisteret
Forskrift av 2003-09-10 nr. 0817 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift av 2003-06-27 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Se også rundskriv U-7/2003 Se også Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201/2004

MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften
Forskrift av 2003-06-27 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer 

SYSVAK-registerforskriften
Forskrift av 2003-06-27 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll 

Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift av 2003-04-25 nr. 486 om miljørettet helsevern. Med merknader. Se også Veileder for miljørettet helsevern. IS-1104/2003 fra Helsedirekotratet. Se også rundskriv I-3/2008 Forskrift om miljørettet helsevern – endringer for forebygging av legionellasykdom. Se også Forebygging av legionellasmitte – en veiledning fra Folkehelseinstituttet.

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste Forskrift av 2003-04-03 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Med merknader. Se også IS-2582 Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

2002

Forskrift om godkjenning av utrykningskjøretøy Forskrift av 2002-01-18 nr. 55 om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy 

2001

Forskrift om undervisning med GMO
Forskrift av 2001-12-21 nr. 1601 om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer 

Forskrift om turnustjeneste for lege
Forskrift av 2001-12-20 nr. 1549 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege. Med merknader. Se også Turnus for leger meny Helsedirektoratet.

Medisinsk fødselsregisterforskriften
Forskrift av 2001-12-21 nr. 1483 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister 

Kreftregisterforskriften
Forskrift av 2001-12-21 nr. 1477 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret. Se også Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)

Dødsårsaksregisterforskriften
Forskrift av 2001-12-21 nr. 1476 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret 

Drikkevannsforskriften
Forskrift av 2001-12-04 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann. Med Kvalitetskrav til drikkevann - vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann.  Se også Veileder til Drikkevannsforskriften fra Mattilsynet.

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging
Forskrift av 2001-07-23 nr. 881om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap. Se også IS-1700 Rettleiar om helse- og sosialberedskap i kommunane 

Abortforskriften
Forskrift av 2001-06-15 nr. 635 om svangerskapsavbrudd. Med merknader. Se også Lov om svangerskapsavbrudd med tilhørende forskrift og rundskriv som inneholder rundskrivene: indikasjoner for innvilgelse av svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke (I-40/2001), grensen mellom indusert fødsel og abort (I-41/2001), selektiv fosterreduksjon (I-42/2001), svangerskapsavbrudd etter abortloven § 10 (overhengende fare for kvinnens liv eller helse) (I-43/2001). Se også Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år rundskriv I–1/2006. Se også Håndbok for abortnemndarbeid veileder IS-1496/2008 som inneholder alt relevant regelverk.

Forskrift om skipsmedisin
Forskrift av 2001-03-09 nr. 439 om skipsmedisin. Med merknader 

Apotekforskriften
Forskrift av 2001-02-26 nr. 178 om apotek 

Utvalgte forskrifter tidligere år

2000

Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1406 om skadedyrbekjempelse. Se også rundskriv I-2/2012 Rundskriv om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere. Inneholder også merknader til forskriften.

Forskrift om kosmetisk kirurgi
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1387 om tillatelse til å utføre kosmetisk plastikkirurgiske inngrep. Se også Rundskriv I-8/2003 Kosmetisk kirurgi  - fortolkning av relevant regelverk.

Forskrift om lystgass ved tannbehandling
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1386 om krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling 

Forskrift om pasientjournal
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1385 om pasientjournal. Med merknader. 

Forskrift om spesialistgodkjenning
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell. Med merknader. Se også Helsedirektoratet Spesialistgodkjenning

Forskrift om Statens helsepersonellnemnd
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1383 om Statens helsepersonellnemnd - organisering og saksbehandling. Med merknader. 

Forskrift om turnustjeneste
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1382 praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor.. Se også  Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013.

Forskrift om autorisasjon av hjelpepleiere mv
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1381 om overgangsordning for autorisasjon av hjelpepleiere og bioingeniører.

Forskrift om lisens til helsepersonell
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1379 om lisens til helsepersonell. Med merknader. 

Forskrift om melding av unaturlig dødsfall
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l. Se også Slik varsler spesialisthelsetjenesten alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn og Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 - meldeplikt til Helsedirektoratet. IS-1997/2016
Se også Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall - Skjema IS-1025 fra Helsedirektoratet.

Forskrift om melding om livmorhalskreft
Forskrift av 2000-12-21 nr. 1369 om melding fra patologilaboratorier til sentralenheten for masseundersøkelse for livmorhalskreft 

Forskrift om ventelisteregistrering
Forskrift av 2000-12-07 nr. 1233 om ventelisteregistrering. Merknader er publisert i rundskriv I-5/2013 

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon
Forskrift av 2000-12-01 nr. 1217 om barns opphold i helseinstitusjon. Med merknader. 

Forskrift om prioritering av helsetjenester mv.
Forskrift av 2000-12-01 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp. Merknader i rundskriv IS-8/2015.

Forskrift om sterilisering av kvinner mv.
Forskrift av 2000-06-23 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering 

Forskrift om laboratorie-/røntgenvirksomhet
Forskrift av 2000-12-01 nr. 1276 om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet. Merknader er publisert i rundskriv I-5/2013 

1999

Forskrift om legemiddelklassifisering
Forskrift av 1999-12-27 nr. 1565 om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten). Se også Klassifisering av legemidler fra Statens Legemiddelverk. 

1998

Forskrift om undersøkelser for smittsom sykdom
Forskrift av 1998-12-22 nr. 1432 om gjennomføring m.m. av undersøkelser for smittsom sykdom av biologisk materiale for ikke-diagnostiske formål 

Forskrift hygienekrav for frisørvirksomhet m.v
Forskrift av 1998-05-06 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Se også Rundskriv I-1/2004 om meldeplikt for frisør- og hudpleievirksomhet – endring i forskrift.

Forskrift om legemidler fra apotek
Forskrift av 1998-04-27 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Utleveringsbestemmelser Legemiddelverket.

Forskrift om transport mv av lik
Forskrift av 1998-04-03 nr. 327 om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd. Med merknader. 

1996

Internkontrollforskriften
Forskrift av 1996-12-06 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Se også veiledning og kommentarer hos Arbeidstilsynet.

Forskrift om smittefarlig materiale
Forskrift av 1996-09-12 nr. 903 om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker. Se også  Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale - veileder DSB (pdf) og Prøvetaking og innsending av prøver til mikrobiologiske undersøkelser FHI

Forskrift om antibiotikaresistente bakterier
Forskrift av 1996-07-05 nr. 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier. karesistente. Merknader i rundskriv I-0872/1996 fra Sosial- og helsedepartementet. Se også rundskriv IS-11/2009 fra SHdir, se også Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. og MRSA veilederen fra Folkehelseinstituttet.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu
Forskrift av 1996-06-13 nr. 592 for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 

1995

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv
Forskrift 1995-12-01 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
Se også IS-2072/2014 Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og IS-2073/2014 Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskrift om legemidlers kvalitet
Forskrift av 1995-07-20 nr. 698 om legemidlers kvalitet, standarder m.m. 

Forskrift om smittsomme sykdommer
Forskrift av 1995-01-01 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer. Se også Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. fra Folkehelseinstituttet.

1992-1994

Forskrift om hva som er dopingmidler
Forskrift av 1993-04-30 nr. 318 om hva som skal anses som dopingmidler 

Forskrift til sosialtjenesteloven
Forskrift av 1992-12-04 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. 
Forskrift av 2016-08-26 nr 1004 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. I kraft 1.11.2016. Fra samme tidspunkt oppheves kap 5 om beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere.
Se også rundskriv I-6/2006 Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester, rundskriv 

Forskrift om klage på utskrivingsvedtak
Forskrift av 1992-09-25 nr. 778 om klage og omgjøring av vedtak om utskriving fra institusjoner og privatpleie for psykisk utviklingshemmede m.m.  

1983-1991

Forskrift om nedlagte institusjoner i drift
Midlertidig forskrift av 1990-12-03 nr. 1122 for institusjoner som er besluttet nedlagt, men som fortsatt er i drift etter 1. januar 1991. 

Forskrift for sykehjem m.v.
Forskrift av 1988-11-14 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Se også rundskriv I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem, rundskriv, I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud.

Forskrift om tvangsmulkt, folkehelseloven
Forskrift av 1988-10-10 nr. 836 om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid

Forskrift om særfradrag p.g.a sykdomsutgifter
Forskrift av 1988-04-14 nr. 295 om vilkår for særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter ved behandling m.v. i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor offentlig norsk helse- og sosialvesen 

Forskrift om helsekrav til bilførere mv
Forskrift av 1984-07-13 nr. 1467 om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav. Se også Førerkort Helsedirektoratet.

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester
Forskrift av 1984-05-24 nr. 1268 om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten 

Forskrift om vederlag for legehjelp m.v.
Forskrift av 1984-03-30 nr. 820 om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste 

Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste
Forskrift av 1983-11-23 nr. 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste 

Forskrift om salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk
Forskrift av 1983-03-01 nr. 628 om salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk 

1953-1982

Forskrift om levering av legemidler m.v.
Forskrifter av 1976-03-17 nr. 9444 om legers og veterinærers levering av legemidler m.v mot betaling. 

Forskrift om utlevering til Norge
Forskrifter av 1970-12-18 nr. 2 om utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep i annet nordisk land.

Se også

Eksterne lenker

Gå til toppen