2011 2010 1992 Se også Eksterne lenker

2011

Forskrift om kvalifiseringsprogram og -stønad
Forskrift av 2011-12-21 nr. 1471 om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse
Forskrift av 2011-12-16 nr 1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge

2010

Forskrift om internkontroll i kommunalt Nav
Forskrift av 2010-11-19 nr.1463 om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

Forskrift om individuell plan i Nav
Forskrift av 2010-11-19 nr.1462 om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen  

1992 

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. Forskrift av 1992-12-04 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. Forskriften er nå hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
Se også rundskriv I-5/2006 Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.,  rundskriv I-6/2006 Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester og rundskriv I-7/2000 Endring av forskrift om beboerenes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere. Kap. 6 i forskriften er opphevet av Forskrift av 2014-02-14 nr 137 om kontantytelser fra folketrygden.

Se også

Eksterne lenker

Gå til toppen