Fra: Arbeids- og sosialdepartement
Til: Statens helsetilsyn
Dato: 11. november 2005
Vår ref: 200503785-/IB
Deres ref: 2005/517

Vi viser til brev fra Statens helsetilsyn datert 30.09.2005 mottatt 06.10.2005 med spørsmål om sosialstønad til dekning av reiseutgifter i forbindelse med familiegjenforening.

Slik vi forstår Helsetilsynets henvendelse er spørsmålet hvorvidt en person som er bosatt i Norge og har fått innvilget familiegjenforening for sin nærmeste familie kan ha krav på sosialstønad for å dekke reiseutgiftene til familiemedlemmene i forbindelse med gjennomføringen av familiegjenforeningen.

Sosialtjenestelovens virkeområde reguleres i § 1-2. Utgangspunktet er at sosialtjenestelovens bestemmelser gjelder alle som oppholder seg i Norge. Sosialtjenesteloven kap. 5 gir bestemmelser om betingelsene for stønad til livsopphold. Den som ikke kan forsørge seg selv gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Sosialstønad etter kap. 5 innvilges for å dekke søkerens egne utgifter til livsopphold.

Etter departementets syn vil innvilgelse av sosialstønad til reiseutgifter for familiemedlemmer som ikke oppholder seg i Norge. innebære at det ytes sosialstønad til personer som ikke omfattes av sosialtjenestelovens virkeområde. Selv om det er det herboende familiemedlemmet som i praksis må dekke reiseutgiften, ligger utgiften allikevel så på siden av de formål ytelser etter sosialtjenesteloven er ment å skulle dekke at kommunen etter departementets syn ikke kan pålegges å yte sosialstønad til dette formålet.

I følge Utlendingsdirektoratet (UDI) gir ikke et vedtak om innvilgelse av familiegjenforening i seg selv en rett til dekning av reiseutgifter. Som hovedregel dekker UDI kun reiseutgifter når herboende familiemedlem har asylstatus (innvilget asyl eller overføringsflyktning). Når oppholds eller arbeidstillatelse i familiegjenforening er innvilget gis en innreisefrist, Dersom søker før fristens utløp ber om å få utsatt fristen vurderer UDI dette konkret i hver enkelt sak.. Dersom søker har en saklig grunn til å ønske utsatt Innreisefrist, og utsettelsen ikke er betydelig, vil UDI ofte sette en ny frist.

For nærmere detaljer om dekning av reiseutgifter kan Integreringsavdelingen i UDI kontaktes.

Med hilsen
Rune Aslaksen
avdelingsdirektør (e.f.)

Ingvild Bartels
førstekonsulent

Kopi:
Helse- og ømsorgsdepartemeeret
Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmannen j Telemark
Skien kommune
Sosial- og helsedirektoratet

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.

Gå til toppen