Gå til innhold

Innhold

Statistikk og datakilder

Oversikt over de mest relevante leverandørene av data for tilsyn med sosiale tjenester i Nav og helse- og omsorgstjenester.

barnefattigdom.no

Tall og statistikk på barnefattigdom i Norge. Indikatorsettet er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Danmark: Statens Serum Institut.  De nationale sundhedsregistre

Statens Serum Institut er ansvarlig myndighet for en lang rekke helsestatistiske registre, Cancerregisteret, Dødsårsagsregisteret, m.fl. Registrene inneholder opplysninger om befolkningens helsetilstand, opplysninger som brukes av både det offentlige og det private til bl.a. planlegging og forskning.

Direktoratet for e-helse: Standarder, kodeverk og referansekatalog

Inneholder bl.a. kodeverk og terminolog som skal sikre entydig bruk av begreper, relasjoner mellom begreper og koder for bruk i IKT-systemer og referansekatalogen for e-helse,
Se også Volven, en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

E-resept

E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Den reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, og oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern.

European database on human and technical resources for health (HlthRes-DB)

HlthRes-DB inneholder et bredt spekter av helsestatistikk fra alle medlemsstatene i WHO Europa. Indikatorer, som bl.a. antall helsepersonell, type ansettelse, antall sykehussenger, tilgjengelighet til medisinsk utstyr m.m.

Finland: Institutet för hälsa och välfärd (THL). Statistik

THL er statistikkmyndighet innen sosial-, helse- og omsorg og ansvarlig for administrasjon og utvikling av statistikk- og registerdata for feltet.

Folkehelseinstituttet - folkehelseprofiler

Her kan man hente folkehelseprofil for kommuner og fylker. Profilene gir viktige data om for eksempel ulykker, kreft, KOLS, diabetes og psykiske lidelser.

Folkehelseinstituttet - helsestatistikk

Oversikt over helsestatistikk fra Folkehelseinstituttet. Folkehelseprofiler, statistikkbank for kommuner og fylker, dødsårsaker, sykdomsbyrde osv. Se også Folkehelseinstituttet - helseregistre

Health Registries for Research Norway

 (Helseregistre for forskning)
En metadatabase som på sikt skal gi en samlet oversikt over hvilke helsedata som forskere kan søke det enkelte helseregister om å få tilgang til. Basen er under oppbygging, skal erstatte portalen Gode helseregistre - bedre helse som ikke lenger oppdateres.

helseatlas.no

Helseatlas.no er en nettbasert karttjeneste hvor informasjonen fremstilles både interaktivt og lett tilgjengelig. Atlaset består av et interaktivt Norgeskart med tilhørende faktaark for hvert enkelt inngrep. I tillegg er det en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av hver tilstand og inngrep. Formålet med atlaset er å skape likeverdige tjenester av god kvalitet.

Helsebiblioteket - helsestatistikk

Helsebibliotekets emnebibliotek Samfunnsmedisin og folkehelse har laget en omfattende lenkesamling over relevant statistikk, rapporter og oppsummert forskning.

Helsedirektoratet: Statistikk og analyse

Helsedirektoratets oversiktsside for statistikk og analyser.

HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor)

Monitoren viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Den inneholder interaktive figurer som viser statistikk om blant annet økonomiske og personalmessige ressurser, hvilke sykdommer det forskes på, forskningsresultater, og hvilke sykdommer som er utbredt i befolkningen..

helsestatistikk.no

På helsestatistikk.no finnes Samdata kommune, Samdata spesialisthelsetjeneste, ventelistepublisering, kvalitetsindikatorer, styringsdata RHF og pakkeforløp kreft. 

IPLOS-registeret

Lovbestemt helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank produseres av Folkehelseinstituttet. Den inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner.

Kostra - Kommune-stat-rapportering

KOSTRA-prosjektet (Kommune-stat-rapportering) gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Kreftregisteret

Kreftregisteret formidler kunnskap om kreftbildet i Norge bl.a. gjennom statistiske oversikter.

Kunnskapssenteret - brukeropplevd kvalitet


Her finnes resultatene fra brukererfaringsundersøkelsene Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet har gjennomført (PasOpp-undersøkelser). Metoder og verktøy for å lage egne undersøkelser finnes også.Legemiddelforbruket i Norge

En statistisk fremstilling av legemiddelforbruket i Norge basert på total omsetning av legemidler fra legemiddelgrossistene til apotek og sykehus.

MSIS (Meldesystem for smittsomme sykdommer)

MSIS er et sentralt helseregister som er regulert etter helseregisterloven. Det drives av Folkehelseinstituttet.

Nav - statistikk

Statistikk og analyser fra Navs forvaltningsområder.

NOMESCO (Nordisk Medicinalstatistisk Komite)

NOMESCO (The Nordic Medico-Statistical Committee) er en fast komite under Nordisk ministerråd, og koordinerer helsestatistikken i de nordiske landene. Statistikk og andre dokumenter i fulltekst på hjemmesiden NOWBASE.

Norgeshelsa

Norgeshelsa inneholder statistikk om befolkningen, levekår, miljø, skole, levevaner og helse og sykdom på lands-, regions- og fylkesnivå.

NorLAG

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) undersøker de sentrale overganger i andre halvdel av livet og er Norges første landsomfattende aldringsstudie av et større format. Datainnsamlingen startet i 2002 og respondentene følges hvert femte år. I den andre runden ble NorLAG koblet sammen med den internasjonale undersøkelsen Generations and Gender Survey (GGS). Sammenslåingen fikk navnet LOGG (Life course, generation and gender)

Norsk pasientregister (NPR)

Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på, eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. NPR blir drevet av Helsedirektoratet. 

NOSOSCO (Nordisk Socialstatistisk Komite)

NOSOSCO er en fast komite under Nordisk ministerråd, og koordinerer sosialstatistikken i de nordiske landene. Statistikk og andre dokumenter i fulltekst på hjemmesiden NOWBASE.

Norsk Senter for forskningsdata

NSD er nasjonalt arkiv for forskningsdata og et av verdens største i sitt slag. NSD arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, og utarbeider teknologiske løsninger.
Se også Regionaldata som beskriver geografiske enheter som for eksempel kommuner, eller opptellinger av de individene som befinner seg innenfor slike enheter (aggregerte data). Kommunedatabasen inneholder opplysninger om norske kommuner fra 1769 og fram til i dag.

Reseptregisteret

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Her kan du finne informasjon om antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SKDE har som oppdrag å bidra til kvalitativ forbedring og riktigere prioritering av helsetjenesten gjennom opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre, produksjon av klinisk styringsinformasjon og helsetjenesteforskning.

SSB: Helse

Startside hos Statistisk sentralbyrå, hvor man finner oversikt over SSBs statistikk på helseområdet.
Se også Spesialisthelsetjenesten som gir informasjon om den spesialiserte delen av norsk helsetjeneste. Tjenesteområdene i spesialisthelsetjenesten er somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og ambulansetjeneste. StatRes publiseres her fra 2014.

SSB: Sosiale forhold og kriminalitet

Startside hos Statistisk sentralbyrå, hvor man finner oversikt over SSBs statistikk for sosiale forhold og kriminalitet, bl.a. barnevern, familievern, økonomisk stønad, trygd, levekår m.m.

SSB: Statistikkbanken

Statistikkbanken er en tjeneste for publisering av detaljert statistikk på internett. I Statistikkbanken kan brukerne selv  velge omfang og innhold i en tabell. Tabellen kan eksporteres i mange formater til egen PC for videre bearbeiding.

Sverige: Socialstyrelsen statistik

Socialstyrelsen publiserar statistikk innen områdene folkehelse, helse og omsorg, sosialtjeneste m.m. Statistikken er bl.a. tilgjengelig på emne og i databaser der man kan gjøre egne uttrekk.

Gå til toppen