Statens helsetilsyn og folkehelsearbeid

Fylkesmannen

Landsomfattende tilsyn 2014

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Definisjoner

Lenker

Statens helsetilsyn og folkehelsearbeid

Fra 1. januar 2012 har Statens helsetilsyn hatt overordnet ansvar for faglig tilsyn med kommuner og fylkeskommuners folkehelsearbeid.

Ansvaret og oppgavene presiseres nærmere i merknadene til folkehelseloven § 32. Her står det at ansvaret blant annet innebærer overvåkning av i hvilken grad folkehelsearbeidet blir ivaretatt etter loven, samt styre fylkesmennenes tilsyn med kommunens og fylkeskommunens folkehelsearbeid. I dette ligger også å regelmessig forberede og legge til rette for landsomfattende tilsyn, og å  følge opp fylkesmennenes tilsynsoppgaver etter loven og  klagesaksbehandling etter bestemmelsene om  miljørettet helsevern.

Fylkesmannen

Fylkesmannen skal se til at kommuner og fylkeskommuner følger folkehelseloven. Fylkesmannen skal også medvirke til å gjennomføre statlige satsninger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, og planlegging er derfor et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktører. Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommuner og fylkeskommuner oppfyller sine plikter på folkehelseområdet. Dette gjelder også miljørettet helsevern.

Landsomfattende tilsyn 2014

Fylkesmennene gjennomførte i siste del av 2014 landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid. Tilsynet var rettet inn mot at kommunene løpende skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Systemrevisjoner ble foretatt i 49 av landets kommuner (11 %), herav ett til seks tilsyn per fylke. Sammen med de 21 egenvurderingene foretok fylkesmannen undersøkelser av det løpende oversiktsarbeidet i 70 av kommunene (16 %). Oppsummeringsrapport og veileder for tilsynet blir presentert i løpet av april 2015.

Tilsynsrapporter landsomfattende tilsyn 2014

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Definisjoner

Folkehelse er et felles begrep for befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen

Folkehelsearbeid er samfunnets felles innsats for å påvirke forhold som fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller beskytter mot helserisiko. Folkehelsearbeidet skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Lenker

Folkehelseloven

Tilsynsrapporter folkehelsearbeid

Tilsynsrapporter landsomfattende tilsyn 2014

Nytt tilsynsomrade – på sporet av betre folkehelse?. Artikkel fra Tilsynsmelding 2013

Gå til toppen