Helsetilsynet i Telemark

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Helsetilsynet i Telemark gjennomførte et egeninitiert tilsyn med Sykehuset Telemark HF, ortopedisk/kirurgisk sengeenhet. Denne rapporten beskriver avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet var avgrenset til en vurdering av hvorvidt Sykehuset Telemark HF ved sitt styringssystem sikrer en forsvarlig pasientbehandling i ortopedisk seksjon, ortopedisk sengeenhet, med hovedvekt på følgende områder:

 • Tilgjengelighet til helsepersonell og kommunikasjon av pasientopplysninger mellom helsepersonell mens pasienten er innlagt i sengeenheten
 • Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient – pasientinformasjon
 • Samhandlinag med andre avdelinger ved Sykehuset Telemark HF
 • Opplæring av nyansatte, vikarer og innleid helsepersonell

Ved tilsynet ble det fokusert på om behandling og oppfølging av pasientene i ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet blir forsvarlig ivaretatt også i perioder med ekstra belastning i enheten.

Ved tilsynet ble det påpekt to avvik som er følgende:

Avvik 1

Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at pasienter i ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet til enhver tid får forsvarlig behandling

Avvik 2

Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at pasienter i ortopedisk sengeenhet får informasjon om sykdom og behandling uten at uvedkommende er til stede

Dato: 12.11.08

Anne Marie Moen Vollan
revisjonsleder

Helle Devik Haugseter
revisor

<

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sykehuset Telemark HF, seksjon for ortopedi, ortopedisk/kirurgisk sengeenhet i perioden 27.05.2008 – 12.11.2008. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Telemark gjennomfører inneværende år.

Tilsynet med Sykehuset Telemark HF, ortopedisk/kirurgisk sengeenhet, gjennomføres som et av flere egeninitierte tilsyn i Telemark i 2008. Valg av tilsyn gjøres etter en intern risikovurdering i Helsetilsynet i Telemark.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kirurgisk klinikk er en av åtte klinikker ved Sykehuset Telemark HF. Kirurgisk klinikk er delt i seks seksjoner. Disse er seksjon for ortopedi, øre-nese-hals-sykdommer, urologi, gastro-/kar-kirurgi, endokrin-/ mammakirurgi og plastikkirurgi. I ortopedisk seksjon er det en sengeenhet som er delt i to organisatoriske enheter. Ortopedisk seksjon har ansvar for behandling og oppfølgingen av ortopediske pasienter ved dagkirurgien og ved kirurgiske poliklinikker. Dagkirurgien er organisert under klinikk for akuttmedisin.

Ortopedisk seksjon har virksomhet lokalisert både ved sykehusene i Skien, Porsgrunn og Kragerø. I Skien utføres elektiv ortopedisk kirurgi (inkl. dagkirurgi) og ø-hjelp- behandling. Ortopedisk poliklinikk er lokalisert i Porsgrunn. I tillegg har ortopedisk seksjon tilsyn med ortopediske pasienter annen hver uke i Kragerø. Oppgavene i Kragerø ivaretas av overlegene i ortopedisk seksjon.

Ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet er enhet med høy aktivitet og høy beleggsprosent. Mer enn 60 % av innleggelsene er øyeblikkelig hjelp pasienter.

Ortopedisk/kirurgisk sengeenhet har 32 sengeplasser, 26 av disse er ortopediske og 6 av dem er kirurgiske plasser. Sengeenheten er lokalisert til sykehuset i Skien, og består av flere 4-sengssrom og 2-sengssrom, samt noen enerom. Sengeenheten er delt i to hovedgrupper, gruppe 1 og 2. Hver av disse gruppene er igjen delt i to, slik at pasientene i enheten er inndelt i totalt 4 grupper. De kirurgiske pasientene tilhører gruppe 1. Det er avsatt faste rom for de kirurgiske pasientene, men det forekommer at kirurgiske pasienter blir lagt på andre rom sammen med ortopediske pasienter, bla ut i fra kjønnssammensetning.

Kirurgisk klinikk og ortopedisk seksjon er ledet av lege. Ortopedisk sengeenhet blir ledet av to enhetsledere som begge er sykepleiere. Enhetslederne har ansvar for hver sin halvdel av ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet og ansvaret for personalet er også delt. De samarbeider tett og fungerer som stedfortredere for hverandre. Sengeenheten har det pleiefaglige ansvaret for samtlige pasienter på enheten. Ortopediske pasienter sorterer under ortopedisk seksjon og kirurgiske pasienter under gastroseksjonen når det gjelder legetjenester.

Ortopedisk seksjon har det medisinsk faglige ansvaret for de ortopediske pasientene og de kirurgiske pasientene sorterer under legene i seksjon for gastro-/kar-kirurugi.

Det medisinske vaktansvaret i Ortopedisk seksjon er delt i tre vaktnivå. Primærvakten dekkes av turnuslegene som har til oppgave å ta imot nye pasienter og skrive innkomstjournaler for pasienter som blir innlagt i ortopedisk/kirurgisk sengeenhet. Turnuslegene er organisatorisk underlagt seksjon for gastro-/kar-kirurugi.

Assistentlegene (leger i spesialistutdanning) dekker sekundærvakt i ortopedisk seksjon. Daglig visittgang i ortopedisk/kirurgisk sengeenhet er delt mellom flere leger:

 • vakthavende assistentlege som skal gå av vakt, går visitt til de ortopediske pasientene på en av gruppene (8 pasienter)
 • vakthavende assistentlege som går på vakt, går visitt til øvrige ortopediske pasienter
 • kirurg fra seksjon for gastro-/kar-kirurgi har ansvar for visitt til de kirurgiske pasientene (6 pasienter)

Ortopediske overleger går visitt, men dette skjer ikke daglig.

Overlegene går i tertiærvakt og har tilstedevakt til kl 21. Samtlige leger på ortopedisk seksjon møter til rapport (morgenmøte) kl 07.15 hver morgen med påfølgende røntgendemonstrasjon.

I sengeenheten gjennomføres rapport mellom personalet i de ulike vaktskiftene.

Det er utarbeidet diverse informasjonsskriv som pasientene får preoperativt, samt informasjon til pasienter og pårørende om ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet. Informasjonen til pasientene samles i en pasientmappe som gis til hver pasient.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.05.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 7 Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 02.09.08.

Intervjuer
13 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittel 7 Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved ortopedisk/kirurgisk sengeenhet.

Sluttmøte ble avholdt 03.09.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet var avgrenset til en vurdering av hvorvidt Sykehuset Telemark HF ved sitt styringssystem sikrer en forsvarlig pasientbehandling i ortopedisk seksjon, ortopedisk sengeenhet, med hovedvekt på følgende områder:

 • Tilgjengelighet til helsepersonell og kommunikasjon av pasientopplysninger mellom helsepersonell mens pasienten er innlagt i sengeenheten
 • Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient – pasientinformasjon
 • Samhandling med andre avdelinger ved Sykehuset Telemark HF
 • Opplæring av nyansatte, vikarer og innleid helsepersonell

5. Funn

På bakgrunn av de funn som ble gjort ved tilsynet ble det gitt to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1

Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at pasienter i ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet til enhver tid får forsvarlig behandling

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Fremlagte aktivitetsdata for ortopedisk / kirurgisk sengeenhet fra senhøsten 2007 frem til sommeren 2008 viser lange perioder med stort overbelegg i sengeenheten. Beleggsprosenten i disse periodene er på mellom 105 til 115 prosent, noe som medfører 3-4 korridorpasienter.
 • Enhetslederne og ansvarshavende sykepleier i sengeenheten har myndighet til å leie inn ekstrahjelp ved behov, men det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer når det er behov for ekstra bemanning i helger og perioder med høyt pasientbelegg.
 • Det er manglende kontinuitet i visittgangen i ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet da det er forskjellige leger som går visitt fra dag til dag. Det er vakthavende assistentlege som går visitt til de ortopediske pasientene i sengeenheten, og vedkommende blir mye forstyrret på grunn av telefoner, ø-hjelp operasjoner, mv.
 • Overlegene går ikke visitt i ortopedisk/kirurgisk sengeenhet (previsitt og visitt) hver dag.
 • Det kom fram ved intervju at kirurgiske pasienter som ligger i ortopedisk/kirurgisk sengeenhet ikke alltid blir fulgt med legevisitt av ansvarlig kirurg. Det kan gå flere dager uten legevisitt til disse pasientene. Etter at kar- kirurgien ble flyttet fra STHF, er det uklart for sykepleierne hvilke kirurger som har ansvar for oppfølgingen av de kirurgiske pasienter som ligger i ortopedisk/kirurgisk sengeenhet.
 • Det kan gå flere timer mer enn nødvendig før øyeblikkelig hjelp pasienter blir operert, noe som fører til unødvendige smerter og påkjenning for pasienten
 • Det framkom at det kan gå 10 – 15 min før pleiepersonalet rekker å besvart klokker. Dette gjelder særlig i helger og perioder med høyt belegg
 • Det framkom i intervju at nødvendig mobilisering som lege eller fysioterapeut har forordnet til pasienter etter operasjonen, ikke alltid blir fulgt opp.
 • I intervju kom det fram at dårlige pasienter ikke alltid får tilstrekkelig hjelp for å få utført nødvendig munnstell og pasienter med behov for spesiell tilrettelegging i ernæringssituasjonen får ikke nok hjelp og tid til å spise. Dette gjelder særlig i helger og topper med høyt belegg.
 • Gjennomgang av pasientlister viste at det forekommer innleggelser fra andre seksjoner i de 6 kirurgiske plassene, også i perioder med overbelegg i ortopediske senger. Det ble opplyst at ortopedisk/kirurgisk sengeenhet ikke har styring med hvilke kirurgiske pasienter som blir innlagt i de kirurgiske plassene i enheten.
 • Det kom fram at de kirurgiske pasientene ikke er plassert i faste rom. Det opplyses at det må gjøres tilpasninger / rokkeringer i enheten bla fordi det må tas hensyn til kjønn ved plassering i flersengsrom. Dette fører til en blanding av ortopediske og kirurgiske pasienter, uten at det er foretatt en risikovurdering i forhold til denne praksis.
 • Den fysiske utformingen av ortopedisk/kirurgisk sengeenhet medfører at pasienter med infeksjoner ikke blir tilfredsstillende atskilt fra øvrige pasienter. Enheten mangler pasientrom med sluse.
 • Det går ofte mange timer fra pasienten kommer til avdelingen til pasienten får plass i et pasientrom. Av aktivitetsoversikter og opplysninger i intervju, framkommer det at det ofte er mer enn 10 pasienter som utskrives og tilsvarende antall som innskrives daglig i enheten. Flere pasienter må derfor vente fra morgenen til langt på ettermiddagen før de blir tildelt plass i sengerom. Ved behov tilbys pasienten seng i fellesareal før de får tildelt plass på sengerom.
 • Deler av den framlagte dokumentasjon er ikke i samsvar med internkontrollens krav til dokumentstyring. Som eksempel nevnes at opplæringsplanen ikke er datert og oppdatert etter ny organisering, diverse sjekklister for nyansatte, beskrivelsen av ortopedisk / kirurgisk sengepost og avtale om arbeidsfordeling mellom kirurger og ortopeder mangler dokumentstyring og framstår som dokumentasjon utenom sykehusets kvalitetssystem.
 • Sykehuset Telemark HF har ikke gjennomført risikovurdering for ortopedisk/kirurgisk sengeenhet. Ledelsen har heller ikke stilt krav til systematisk gjennomføring av risikovurderinger for å skaffe oversikt over områder hvor det er fare for svikt.
 • Det er meldt få avvik som omhandler svikt i tjenestetilbudet ved ortopedisk/kirurgisk sengeenhet, selv om avvik er tatt inn som styringsparameter i lederavtalene ved STHF med måltall om antall avvik. Ledelsen har fokus på avvikshåndtering, men likevel blir avvikshendelser i liten grad benyttet som kilde til forbedring.

Avvik 2

Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at pasienter i ortopedisk sengeenhet får informasjon om sykdom og behandling uten at uvedkommende er til stede

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf pasientrettighetsloven § 3-6, og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Det framkom i intervju at informasjon om pasienters helsemessige og personlige forhold kan bli gitt med andre pasienter tilstede.
 • Det framkom at det er lite fokus på ivaretakelse av taushetsplikten i forbindelse med informasjon til pasient som er inneliggende i flersengsrom i ortopedisk sengeenhet.
 • Befaring viste at lokalitetene i ortopedisk sengepost i liten grad er tilrettelagt for å kunne gi pasientene nødvendig informasjon uten uvedkommende tilstede. De fleste pasienter ligger i flersengsrom i ortopedisk sengenhet (28 plasser av 32 er i rom for flere pasienter). Undersøkelsesrom og samtalerom er ofte i bruk til andre aktiviteter
 • Det er ikke framlagt skriftlige retningslinjer eller prosedyre for gjennomføring av pasientinformasjon til pasienter i flersengsrom
 • Autorisert tolk benyttes i liten grad i kommunikasjonen med fremmedspråklige pasienter. Det framkom at sykehusansatte fra andre avdelinger, pårørende og pasientens arbeidsgiver har vært benyttet som alternativ til å bruke autorisert tolk. Dette gjøres selv om sykehuset har retningslinjer for bruk av tolk, og det var kjent for personalet hvordan de ved behov skulle skaffe nødvendig tolketjenester.
 • Sykehuset Telemark HF har ikke gjennomført risikovurdering for ortopedisk sengeenhet på område ivaretakelse av taushetsplikt. Ledelsen har heller ikke stilt krav til systematisk gjennomføring av risikovurderinger for å skaffe oversikt over områder hvor det er fare for svikt.
 • Det er ikke meldt avvik som omhandler brudd på taushetsplikten ved ortopedisk sengeenhet. Selv om ledelsen har fokus på avvikshåndtering, blir avvikshendelser i liten grad benyttet som kilde til forbedring

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Sykehuset Telemark HF har et elektronisk kvalitetssystem og avvikssystem TQM – Helse. I tillegg benyttes prosedyrehåndbok for ortopedisk kirurgi utgitt av Ullevål sykehus.

Ledelsen har fokus på avvikshåndtering og hvordan avvik skal meldes er kjent for personalet, likevel blir avvikssystemet i liten grad benyttet til å melde fra om avvik på de reviderte områdene. Avviksmeldinger er tatt inn som styringsparameter i lederavtalene ved Sykehuset Telemark HF med måltall om antall avvik som skal meldes.

Sykehuset Telemark HF, ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet, er en avdeling med høyt pasientbelegg og over 60 % av innleggelsene er øyeblikkelig hjelp pasienter. I enheten er det en blanding av kirurgiske og ortopediske pasienter. Det er stort fokus på å behandle et høyt antall elektive pasienter, selv i perioder med mange ø- hjelp pasienter og overbelegg. Virksomheten har ikke sikret tilstrekkelig tilgang til kvalifiserte vikarer, slik at bemanningen i sengeavdelingen kan økes når det er behov for de. Ledelsen benytter ikke risikovurdering som metode for å avdekke områder med fare for svikt i ortopedisk/ kirurgisk sengeenhet.

Den medisinske oppfølgingen av pasientene i ortopedisk kirurgisk sengeenhet fremstår uten nødvendig grad av kontinuitet. Det er forskjellige leger som går visitt fra dag til dag, og daglig visittgang gjennomføres av 2-3 forskjellige leger. Sykehuset har retningslinje for pasientansvarlig lege. Likevel er legenes arbeid organisert slik at det er manglende kontinuitet i pasientoppfølgingen. Det framkom uklarhet om hvilke kirurger som har ansvar for oppfølgingen av de kirurgiske pasienter som ligger i ortopedisk/kirurgisk sengeenhet.

Deler av den framlagte dokumentasjon er ikke i samsvar med internkontrollens krav til dokumentstyring. Som eksempel nevnes at opplæringsplanen ikke datert og oppdatert etter ny organisering, diverse sjekklister for nyansatte, beskrivelsen av ortopedisk / kirurgisk sengepost og avtale om arbeidsfordeling mellom kirurger og ortopeder mangler dokumentstyring og framstår som dokumentasjon utenom sykehusets kvalitetssystem.

7. Regelverk

 • Lov av 30.03.1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Forskrift av 20.12.2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Lov av 02.07.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten
 • Lov av 02.07.1999 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 02.07.1999 nr 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 21.12.2000 nr 1385 om pasientjournal

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart kirurgisk klinikk, datert april 2008
 • Organisasjonskart – fysio- og ergoterapitjenesten ved Sykehuset Telemark HF, udatert
 • Dagsrutiner for fysioterapeuter ved ortopedisk avdeling, datert april 07
 • Prosedyre for intern delegering av fullmakter ved Sykehuset Telemark HF, godkjent 04.12.06
 • Skjema med oversikt over delegering av fullmakt fra klinikksjef for kirurgisk klinikk til seksjonsleder ortopedisk seksjon
 • Skjema med oversikt over delegering av fullmakt fra seksjonsleder ortopedisk seksjon til enhetslederne
 • Oversikt over ansatte ved ortopedisk sengeenhet og fysioterapeuter knyttet til enheten
 • Oversikt over leger
 • Oversikt over pleiepersonell, fysioterapeuter og leger som er tilstede 02.09.08 og 03.09.08
 • Beskrivelse av ortopedisk seksjon
 • Beskrivelse av ort/kir sengepost, udatert
 • Oversikt over pasientbelegg i ulike tidsperioder
 • Beskrivelse av sykehusets internkontrollsystem
 • Eksempel på pasientmappe
 • Oversikt fra internett med eksempel – behandling og undersøkelse
 • Pasientjournalhåndbok for Sykehuset Telemark HF, somatiske klinikker
 • Prosedyre overflytting av pasienter fra ST Skien/Porsgrunn til ST Kragerø
 • Retningslinje Flytting av pasienter mellom klinikker ved overbelegg i Sykehuset Telemark HF
 • Prosedyre Føring og signering av medisinsk hovedkurve (F2) – somatiske klinikker
 • Retningslinjer for føring av sykepleiedokumentasjon
 • Døgnrytmeplan – ort.kir. 6
 • Retningslinje Pasientansvarlig lege, seksjon for ortopedi
 • Foreberedelsesdag til hofteoperasjon – totalprotese
 • Arbeidsdeling kirurgisk og ortopedisk mellomvakt poliklinikk og innleggelser
 • Prosedyreperm for samhandling mellom leger i første og annenlinjetjenesten i Telemark
 • Prosedyre for avvikshåndtering
 • Prosedyre Føring av IK-2448
 • Årsrapport 2007
 • Introduksjonsplan nyansatte ved ort/kir 6. etg
 • Sjekkliste for nyansatte sykepleiere, juli 2002
 • Sjekkliste for nyansatte hjelpepleiere, februar 2001
 • Fadderordning, udatert
 • Opplæringsplan for nyansatte i klinikk 5, udatert

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Pasientjournaler for de siste 10 pasienter innlagt elektiv som er utskrevet fra avdelingen før 01.06.08
 • Pasientjournaler for de siste 10 pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp som er utskrevet fra avdelingen før 02.01.08
 • Pasientjournaler for de siste 10 pasienter innlag som øyeblikkelig hjelp som er utskrevet fra avdelingen før 01.08.08
 • Pasientjournaler for de siste 10 pasienter som det siste året har ligget mer enn 10 dager i avdelingen
 • Oversiktsliste over pasienter som er utskrevet fra ortopedisk sengeenhet i perioden 01.10.07-01.08.08
 • Statistikk over meldinger registrert i TQM helse for seksjon for ortopedi i perioden 01.10.07-01.08.08
 • 11 avviksregistreringer vedrørende pasienter som er registrert ved seksjon forortopedi i perioden 01.10.07-01.08.08
 • Rapport fra intern revisjon gjennomført ved seksjon for ortopedi av 28.11.06
 • Logg med oversikt over når overlege har deltatt ved visitt på ortopedisk sengeenhet
 • Lederavtale 2008, Kirurgisk klinikk – seksjon for ortopedi
 • Aktivitetsrapport post 6 for perioden 23.06.08 – 17.07.08
 • Aktivitetsrapport post 6 for perioden 03.03.08 – 18.05.08
 • Oversikt over antall korridorpasienter i 6. etg. For 2007 og t.o.m. uke 31 i 2008
 • Aktivitetsplanlegging Seksjon ortopedi 2008, DRG aktivitet

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Telemark:

 • Brev fra Helsetilsynet i Telemark av 27.05.08 med varsel om tilsyn og anmodning om oversendelse av dokumentasjon
 • Brev fra Sykehuset Telemark HF av 20.06.08 med oversendelse av etterspurt dokumentasjon
 • Brev fra Helsetilsynet i Telemark av 08.07.08 med anmodning om fremleggelse av stikkprøver ved tilsynet og oversendelse av program for tilsynsdagene

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Halfrid Waage

Klinikksjef, kirurgisk klinikk

X

X

X

Magne Fjellhøy

Seniorrådgiver, kirurgisk klinikk

X

 

X

Bjørg Hafredal

Sykepleier

X

X

X

Mari E. L. Erikstein

Sykeleier

X

X

X

Karin Gløsmyr Larsen

Spesialrådgiver

X

 

X

Elisabeth Hammer

Enhetsleder, sengeenhet

X

X

X

Elin Skilbred

Enhetsleder, sengeenhet.

X

X

X

Arne Rui

Administrerende direktør

X

X

X

Heidi T. Høyer

Sekretær

X

X

X

Anne Eikrem

Hjelpepleier

X

X

X

Karine Hansen

Fysioterapeut

X

X

X

Rolv Mjaaseth

Seksjonsoverlege

X

X

X

Torben Iansen

Lege i spesialisering

X

X

X

Asgeir Furnes

Overlege, ort. seksjon

 

X

 

Suki Liyanarachi

Lege i spesialisering

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Anne Marie Moen Vollan, rådgiver (revisjonsleder)
Norvald Langeland, spesialist i ortopedisk kirurgi / professor emeritus (fagrevisor)
Yngve Holmern, ass. fylkeslege (revisor)
Helle Devik Haugseter, rådgiver (revisor)

Gå til toppen