Introduksjon til tilsyn, klagebehandling og tilsynsmyndigheitene

Mål og strategiar, effektstudiar, m.m.

Oppgåver og organisering

Om myndigheit lagt til tilsynsmyndigheitene i lov og forskrift

Historikk

Ledige stillingar

Sjå også

Denne menyen inneheld dokumentasjon av oppgåver, myndigheit, organisering, planar på overordna nivå og historikk for tilsynsmyndigheitene. Tilsynsmyndigheitene er Statens helsetilsyn som er overordna tilsynsmyndigheit, og fylkesmennene som fører tilsyn og behandlar klager i fylket.

Introduksjon til tilsyn, klagebehandling og tilsynsmyndigheitene

Artikkelen inneheld lovgjeving, arbeidsmåtar i tilsyn og klagebehandling, statistikk og tema i landsomfattande tilsyn, nettressursar m.m., skriven for internasjonale lesarar. Artikkelen finst på engelsk, fransk, finsk og russisk.

Introduksjon til tilsynsmyndighetene og tilsynet med barnevern-, sosial- og helse- og omsorgstjenester i Norge

Mål og strategiar, effektstudiar m.m.

Artikkelen inneheld det politiske oppdraget til tilsynsmyndigheitene, strategiplanar, kommunikasjonspolitikk, effektstudiar, ekstern evaluering og brukarundersøking.

Mål og strategiar, effektstudiar m.m.

Oppgåver og organisering

Organisasjonskart

Oppgåver og organisering – Statens helsetilsyn

Oppgåver og organisering – fylkesmannen

Kontaktfylkesmenn og ansvar for tilsyn med fylkesovergripande helseforetak

Oppgåvefordeling i den sentrale statsforvaltninga

Nordisk tilsynskonferanse 2011

Om myndigheit lagt til tilsynsmyndigheitene i lov og forskrift

Desse listene gjev oversikt over føresegner i lover og forskrifter der Statens helsetilsyn og fylkesmannen er gjeve myndigheit, eller er adressat for pliktige meldingar frå andre instansar.

Myndigheit lagt til Statens helsetilsyn

Myndigheit lagt til fylkesmannen

Historikk

Statens helsetilsyn reknar historia tilbake til Sundheds-Collegiet av 1809. Helsedirektørembetet blei oppretta i 1875.

Organisasjonshistorie – Statens helsetilsyn og forløparar

Helsedirektørar

Karl Evang-prisen og -seminar

Ledige stillingar

Ledige stillingar gjelder Statens helsetilsyn. For ledige stillingar ved fylkesmannsembeta viser vi til www.fylkesmannen.no.

Ledige stillingar

Sjå også

Gå til toppen