2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Sjå også
Eksterne lenker

2018

Problemer med søk
Vi har for tiden problemer med søket på helsetilsynet.no. Vi vil imidlertid om kort tid lansere nye nettsider som løser dette problemet. 13.4.2018

Til beste for den neste – risikostyring før og etter alvorlige hendelser
Eksempler og erfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med tilsynssaker i 2017, der Undersøkelsesenheten foretok stedlige tilsyn etter varsler om alvorlige hendelser

Tilsynsmelding 2017 er klar
Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2017. I år kan de mellom anna... 06.03.2018

Pasienter fikk ikke antibiotikabehandling innen anbefalt tid. Pasientsikkerheten var ikke godt nok ivaretatt
Fylkesmennene har i et landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten undersøkt om pasienter med sepsis (blodforgiftning) har fått forsvarlig... 1.03.2018

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2017
Det var 155 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2017. Dette er 41 flere autorisasjoner enn året før. Årsakene til at...
06.02.2018

Pasient fikk overført blod av feil type – ikke forsvarlig helsehjelp
En pasient fikk ikke forsvarlig helsehjelp i forbindelse med blodoverføring. Kort tid etter oppstart av blodoverføringen ble pasienten svært syk. Senere på dagen viste det seg blodet var av feil type og ikke skulle vært gitt til denne pasienten. Overføring av feil blod kan få svært alvorlige konsekvenser og i verste fall føre til at pasienten dør.
08.01.2018

2017

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av barn ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Statens helsetilsyn konkluderer i endelig rapport med at det seks år gamle barnet som hadde hjernesvulst, ikke fikk forsvarlig helsehjelp da det ble gitt cellegift på feil måte
18.12.2017

Helsetilsynet flytter 11. desember
11. desember flyttes Statens helsetilsyn fra Calmeyers gata 1 til Møllergata 24. Vi beholder samme postadresse og telefonummer. 
07.12.2017

Hjelp oss å gjøre Helsetilsynets nettsider bedre
Er du ansatt i tjenester eller er en journalist som ofte benytter helsetilsynet.no? Eller er du kanskje på nettsidene våre for første gang og prøve...
14.11.2017

'Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming
Fylkesmennene fant lovbrudd i 45 av 57 kommuner da de i 2016 gjennomførte landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med...
25.10.2017

Norges idrettshøgskole har brutt helseforskningsloven
Norges idrettshøgskole har brutt helseforskningsloven i forbindelse med de to forskningsprosjektene «Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet»
26.09.2017

Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år
Fylkesmennene gjennomførte i 2015 og 2016 landsomfattande tilsyn med arbeidet kommunane gjer gjennom i Nav-kontoret med opplysning, råd og rettleii...
07.09.2017

Svikt i behandlingen, elleve pasienter fikk alvorlig øyeinfeksjon
De fleste øyeavdelinger i Norge benytter medikamentet Avastin (bevacizumab) til behandling av øyesykdommene aldersrelatert makuladegnerasjon (AMD),...
04.09.2017

Barn døde etter fødselen – uforsvarlig helsehjelp
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ga uforsvarlig helsehjelp og brøt journalføringsplikten da barn døde etter fødsel. Sykehuset har ikke lagt...
25.08.2017

Mangelfull ledelse ved håndtering av humant materiale
Sykehuset i Vestfold HF har etter Statens helsetilsyns vurdering ikke tatt tilstrekkelig ansvar for å sikre forsvarlig håndtering av humant materiale
21.08.2017

Informasjon til helsepersonell som har mistet sin autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den
Statens helsetilsyn har gjort endringer i rundskriv IK-1/2009 som inneholder viktig informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som...
17.08.2017

Informasjon til leger og tannleger som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B, eller som har gitt frivillig avkall på den

Statens helsetilsyn har utarbeidet et nytt rundskriv som inneholder viktig informasjon til deg som har fått tilbakekalt rekvireringsretten
03.08.2017

Det blir tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet på ei ung jente i Kristiansand sist uke
Statens helsetilsyn har vurdert saken i samråd med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder og vi ser alvorlig på den informasjonen vi har mottatt. 
01.08.2017

Kvar meiner brukar- og pårørandeorganisasjonar at faren for svikt i tenestene er størst?
Brukar- og pårørendeorganisasjonar er velkomne til å kome med forslag til tema for landsomfattande tilsyn i 2019. 
09.05.2017

Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen
En ung gutt ble henvist til akuttmottaket ved Ahus med halsinfeksjon og mistanke om blodforgiftning (sepsis). Da han kom til akuttmottaket ved Ahus...
02.05.2017

Kritikk til Universitetssykehuset Nord Norge for mottak av traumepasient
Statens helsetilsyn har avsluttet en tilsynssak som gjelder mottak av en alvorlig skadd pasient ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN HF)
24.04.2017

Utenkelig eller forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten
Undersøkelsesenhetens årlige rapport er klar Pasienter med alvorlige og sammensatte sykdomstilstander og skader har ofte behov for kompleks og...
31.03.2017

Fastleger sin bistand til kvinner som ønskjer svangerskapsavbrot – følgjer kommunane opp?
Verken kommunar eller fylkesmenn hadde motteke klager eller annan informasjon som tyder på manglande bistand frå fastlegar i samband med uønska...
24.03.2017

Alvorlig hendelse i forbindelse med benmargstransplantasjon fra beslektet donor – ikke forsvarlig helsehjelp
En pasient fikk ikke forsvarlig helsehjelp i forbindelse med at vedkommende skulle få transplantert benmarg fra en beslektet donor.
10.03.2017

Alvorlige blødninger hos to barn etter mandeloperasjon– fikk ikke forsvarlig helsehjelp
Bakgrunnen for dette tilsynet var en uventet alvorlig hendelse der en fem år gammel pike fikk akutt og alvorlig blødning ni dager etter...
09.03.2017

Tilsynsmelding 2016 er klar
Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2016. I år kan de mellom ann...
07.03.2017

Svikt i barneverntjenestens arbeid med meldinger
Oppsummeringen av funn fra det landsomfattende tilsynet i 2015 og 2016 med den kommunale barnevernstjenestens arbeid med meldinger og tilbakemeldin...
07.03.2017

Forsvarlig helsehjelp til 13 år gammel jente
Statens helsetilsyn har vurdert om fire virksomheter og to fastleger ga forsvarlig helsehjelp til en 13 år gammel jente som døde i Øystre Slidre...
02.03.2017

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2016
Det var 113 helsepersonell som mistet til sammen 120 autorisasjoner i 2016. Dette er 42 færre autorisasjoner enn året før.
07.02.2017

Landsomfattende tilsyn 2017
Statens helsetilsyn og fylkesmennene skal i år føre tilsyn med Buf-etats bistandsplikt når barn trenger akuttiltak, tjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet og akuttmottakenes oppfølging av pasienter med blodforgiftning.
27.01.2017

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
Statens helsetilsyn har gjennomført en risikovurdering av tjenestene til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). ...
10.01.2017

Jordmor som arbeider med hjemmefødsler fikk begrenset autorisasjon
Helsetilsynet opprettet tilsynssak på bakgrunn av to bekymringsmeldinger fra spesialisthelsetjenesten og en pasientklage. Det dreier seg om tre separate hendelser knyttet til planlegging og gjennomføring av fødsel i hjemmet, der samme jordmor hadde ansvaret.
9.1.2017 

2016

Endelig tilsynsrapport i Sebastian-saken klar – fikk ikke forsvarlig helsehjelp
Bakgrunnen for tilsynet var en uventet og alvorlig hendelse i februar 2015, som endte med at et barn døde på Kristiansund sjukehus. 
16.12.2016

Undersøkelsesenheten behandler varsler i løpet av én uke
For 51 prosent av varselsakene var gjennomsnittlig saksbehandlingstid én uke (varsler fulgt opp med såkalt ordinær varselhåndtering). Det viser en gjennomgang av hvordan Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn fulgte opp varslene om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i perioden januar 2014 til august 2016.
27.10.2016 

Høringsuttalelse til ny kommunelov: Må forankres i brukernes interesser
Formålet med tilsyn er å bidra til at tjenestene fyller kravene som er satt i lovgivningen til sikkerhet og kvalitet og ivaretar tjenestemottakernes rettssikkerhet, slik at de som mottar tjenester og befolkningen for øvrig kan ha tillit til tjenestene
14.10.2016

Dødsfall på grunn av blodforgiftning (nøytropen sepsis) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging - mangelfull samhandling og informasjon
Statens helsetilsyn gjennomførte et stedlig tilsyn etter å ha fått varsel etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a om en alvorlig hendelse. En ung...
12.10.2016

Fylkesmannen: Ida fekk ikkje forsvarleg hjelp
Fylkesmannens tilsynsrapport viser at Ida ikkje fekk forsvarleg omsorg og hjelp då ho var under omsorg frå barnevernet. Tiltaka var ikkje tilpassa behova hennar.
21.09.2016

Brukere og pårørende har erfaringer som er viktige for tilsyn
Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten
09.08.2016

Pasienter og pårørende er sentrale i Helsetilsynets granskinger
Pasienter og pårørende bidrar til et mer komplett bilde av uønskede hendelser. Økt brukerinvolvering er et viktig satsingsområde i Statens helsetilsyn
04.07.2016

Bidrar oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i pasientsikkerhetsarbeidet?
I 2015 sendte spesialisthelsetjenesten 501 varsler om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn, viser årsrapporten fra Undersøkelsesenheten
29.04.2016

Helsetilsynet skal gjennomgå behandlingen av barnevernssaker
For å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker, har Helsetilsynet fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse.
19.04.2016

Oslo universitetssykehus HF brøt loven da kvinne døde etter fødsel
Oslo universitetssykehus HF la ikke til rette for forsvarlig helsehjelp da en kvinne døde av en alvorlig infeksjon etter en fødsel. 
08.04.2016

Foreløpig rapport i Sebastian-saken klar – fikk ikke forsvarlig helsehjelp
Foreløpig rapport i Sebastian-saken klar – fikk ikke forsvarlig helsehjelp Helse Møre og Romsdal HF brøt spesialisthelsetjenesteloven da et ti... 18.03.2016

Rettigheter og klager i barnevernet på helsetilsynet.no er revidert
Disse sidene har fått en ny oppdatert meny. Det er lagt vekt på at sidene skal være lett tilgjengelige, oversiktlige og ha et klart og enkelt språk.
15.03.2016

Svikt i samhandling mellom sykehus og kommuner
Alvorlig svikt i overføring av informasjon mellom sykehus og kommune er et av hovedfunnene i tilsynet. Det er noen av funnene Helsetilsynet...
08.03.2016

Tilsynsmelding 2015 er klar
Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2015. I år kan de mellom ann...
08.03.2016

Se videoen om Helsetilsynets strategiske plan
Videoen presenterer hovedpunktene i vår strategiske plan for 2015–2019.
03.03.2016

Ja til brukerpåvirkning – nei til undersøkelseskommisjon
Pasienter, pårørende og brukere er viktige i forbedringsarbeidet i helsetjenesten. Statens helsetilsyn gir sin støtte til denne forutsetningen i si...
02.03.2016

Ida-saka – tilsyn frå Fylkesmannen
26.02.2016 

Landsomfattande tilsyn 2016
09.02.2016 

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015
Det var 145 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2015, noe som er 23 flere autorisasjonstap enn året før. Årsakene til at...
08.02.2016

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten
Statens helsetilsyn er i sin høringsuttalelse til forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten positiv til at gjeldende forskrift om...
02.02.2016

Rettigheter og klager – sosiale tjenester på helsetilsynet.no er nå revidert
Disse sidene har fått en ny oppdatert meny. Det er lagt vekt på at sidene skal være lett tilgjengelige, oversiktlige og ha et klart og enkelt språk...
29.01.2016

Satsingsområder: Brukerinvolvering og utvikling av et virkningsfullt tilsyn
Statens helsetilsyn har fått ny strategisk plan for årene 2015–2019. Strategien skal være retningsgivende for alle aktiviteter og tiltak i de ulike...
12.01.2016

2015

Nordlandssykehuset må redegjøre for Statens helsetilsyn
Statens helsetilsyn ser alvorlig på de alvorlige hendelsene ved Nordlandssykehuset HF som har vært omtalt i media de siste dagene.
04.12.2015

Daniel-saken: Sykehuset brøt lovkrav om oppfølging, informasjon og håndtering av psykososialt arbeidsmiljø
Statens helsetilsyn konkluderer i endelig rapport med at Møre og Romsdal HF har brutt loven ved mangelfull oppfølging etter at nesten tre år gamle...
19.11.2015

Ny veileder for tilsyn med barnevern
Veileder for fylkesmennenes behandling av tilsynssaker er nå ferdigstilt og klar til bruk i embetene. Tilsyn på grunnlag av informasjon om alvorlig...
13.11.2015

Hva har Helsetilsynet vurdert i Daniel-saken?
Den foreløpige rapporten i Daniel-saken der en to år gammel gutt døde ved Molde sykehus i 2009, er nå sendt til helseforetaket og de pårørende for kommentarer. Bakgrunnen for ...
24.06.2015

Utkast til rapport etter tilsyn ved Helse Møre og Romsdal – Daniel-saken
Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved Helse Møre og Romsdal HF for å vurdere den helsehjelpen en knapt tre år gammel gutt fikk i forbindel...
4.6.2015

Med tilsynsblikk på alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten
I løpet av 2014 mottok Statens helsetilsyn 414 varsler om alvorlige hendelser fra spesialisthelsetjenesten. 48 prosent av varslene var fra psykisk...
21.05.2015

Med blikk for bedre folkehelse – oppsummering av landsomfattende tilsyn
Det første landsomfattende tilsynet med kommunens folkehelsearbeid ble gjennomført høsten 2014 og viser at 35 av 50 kommuner har kommet i gang med ...
20.05.2015

Universitetet i Oslo må stoppe forskningsprosjekt
Statens helsetilsyn har kommet til at Universitetet i Oslo (UiO) i forbindelse med forskningsprosjektet "Forekomsten av diabetes og ...
19.05.2015

Svikt ved forsinket oppfølging av pasient med shuntsvikt
Oslo universitetssykehus HF (OUS) brøt spesialisthelsetjenesteloven under oppfølgingen av en pasient med shuntsvikt
26.03.2015

Tilsynsmelding 2014 er klar
Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2014.
05.03.2015

Oppfølgingen av fosterhjemmene ikke god nok
Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen av barneverntjenesten som de har behov for og krav på? Svaret er nei, viser Statens helsetilsyns...
05.03.2015

Kvalifisert til kvalifisering?
Fylkesmannen har i 2013 og 2014 gjennomført landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet (KVP). Tilsynet som har vært...
05.03.2015

Forsvarlig psykisk helsevern for barn- og unge?
Oppsummering av tilsynet med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) viser at ledelsen i flertallet av helseforetakene og poliklinikkene ikk...
05.03.2015

Landsomfattende tilsyn 2015
I 2015 – Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten – Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten ...
19.02.2015

Flere stedlige tilsyn i 2014
Statens helsetilsyn gjennomførte i 2014 i alt 20 stedlige tilsyn. To av de stedlige tilsynene var i psykisk helsevern og de øvrige innen somatisk...
11.02.2015

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014
Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014, som er en økning på 41 fra året før.
03.02.2015

Oslo universitetssykehus HF har brutt helseforskningsloven
Statens helsetilsyn er kommet til at Oslo universitetssykehus HF har brutt kravet til samtykke i helseforskningsloven § 13 og meldeplikten i samme lovs § 23
02.02.2015

Arbeidsgiver har ansvar for å ansette helsepersonell med språkferdigheter
Den siste uken har det vært oppmerksomhet i media rundt helsepersonell som ikke har gode nok norskkunnskaper. God kommunikasjon er en forutsetning...
23.01.2015

Ikke forsvarlig behandling ved fødsel
Helseforetaket brøt spesialisthelsetjenesteloven under oppfølging av en annengangsfødende med risikosvangerskap.
14.01.2015

2014

Folkehelseinstituttet har brutt helseforskningsloven
Folkehelseinstituttet har ikke oppfylt informasjonsplikten til pårørende i forskningsprosjekter om krybbedød.
15.12.2014

Svikt ved oppfølging av pasient med sprukket hovedpulsåre
Oslo universitetssykehus HF (OUS) brøt spesialisthelsetjenesteloven under oppfølgingen av en pasient med sprukket hovedpulsåre i buken. 
01.12.2014

Midtre Namdal samkommune ilagt foretaksstraff av Riksadvokaten
Foretaksstraffen gjelder grov uforstand i tjenesten ved behandling av en rekke saker i samkommunens barneverntjeneste
26.11.2014

Svikt i oppfølging og utredning av pasient med hjerneabscess (infeksjon i hjernevevet)
En mann i slutten av 50-årene fikk uforsvarlig behandling da han ble akutt innlagt i sykehus etter å ha hatt hodesmerter og personlighetsendring
19.11.2014

Uforsvarlig behandling av syk nyfødt før, under og etter fødselen
Vanskeligheter med kommunikasjon og samhandling er det sentrale i denne saken. Fødeseksjonen ved sykehuset hadde ikke egen barneavdeling ...
31.10.2014

Klage på henleggelse av sak mot Lillehammer kommune om uforsvarlig eldreomsorg
Gudbrandsdal politidistrikt underrettet Statens helsetilsyn i september 2014 om at straffesaken mot Lillehammer kommune er henlagt. 
03.10.2014

Invitasjon til erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten
Statens helsetilsyn inviterer den somatiske spesialisthelsetjenesten til erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten 29.09.2014

Høringssvar om ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal pasientjournal
Statens helsetilsyn ser positivt på forslaget til ny akuttmedisinforskrift. Dette er et område der det er viktig å heve kvaliteten og øke...
26.09.2014

Uforsvarlig behandling av nyfødt
Statens helsetilsyn mottok varsel fra et sykehus om en alvorlig hendelse i forbindelse med et dødsfall hos en alvorlig syk nyfødt. 
15.09.2014

Informasjon til Arianson-utvalget
Arianson-utvalget (tidligere Syse-utvalget) har ved flere anledninger henvendt seg til Statens helsetilsyn for å få informasjon om og erfaringer fra Undersøkelsesenhetens arbeid
01.09.2014

Påklager henleggelse
Statens helsetilsyn påklager Trøndelag statsadvokaters beslutning om å henlegge sak mot Midtre Namdal samkommune.
28.08.2014 

Alvorlig svikt i behandling og oppfølging i akuttmottaket av pasient med sepsis
Statens helsetilsyn mottok varsel fra et sykehus om en alvorlig hendelse i forbindelse med en øyeblikkelig-hjelp innleggelse i akuttmottak.
11.07.2014

Undersøkelsesenhetens oppgaver ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten
Den siste tiden har det vært mange oppslag i ulike media om manglende oppfølging av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.
07.07.2014

Erfaringskonferanse om varselordningen (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a)
Statens helsetilsyn inviterer til erfaringskonferanse om varselordningen (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a) For somatisk spesialisthelsetjeneste...
18.06.2014

Anmeldelse av seksuelle overgrep
Presisering av Dagbladets artikkel  onsdag 4. juni om saker om seksuelle overgrep begått av helsepersonell.
04.06.2014

Uforsvarlig helsehjelp i forbindelse med risikofødsel
Statens helsetilsyn mottok varsel fra et sykehus om en alvorlig hendelse i forbindelse med en risikofødsel der barnet døde.
08.05.2014

Inndrivelse av tvangsmulkt til Oslo universitetssykehus
Statens helsetilsyn har besluttet å inndrive tvangsmulkten vi ga Oslo universitetssykehus HF (OUS) den 11. desember 2013.
30.04.2014

Helsestasjonen: Hjelp i rett tid?
Ny rapport oppsummerer landsomfattende tilsyn med helsestasjoner i 2013.
07.04.2014

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss?
Rapporten inneholder eksempler og erfaringer fra årene 2010 -2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i...
31.03.2014

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet
Statens helsetilsyn har oppsummert kunnskap fra tilsynserfaringer, statistikk, forskning og utredning for å belyse temaet.
28.03.2014

Begrensete autorisasjoner og advarsel i omskjæringssak
Statens helsetilsyn har behandlet to tilsynssaker i forbindelse med komplikasjoner etter omskjæring foretatt ved et allmennlegekontor i Oslo. 
18.03.2014

Pålegg om stansing av forskningsprosjekt
Universitetet i Oslo pålegges å stanse forskningsprosjekt på borreliose etter brudd på en rekke paragrafer i helseforskningsloven.
11.03.2014

Landsomfattende tilsyn 2014
Ved landsomfattende tilsyn er tilsynsområder (deler av tjenestene) og temaer som skal undersøkes fastsatt av Statens helsetilsyn. 
11.03.2014

Oppsummeringsrapport om tilsyn med tenester til eldre
Statens helsetilsyn og fylkesmennene gjennomførte i 2009–2012 ei større satsing på tilsyn med tenester til eldre.
07.03.2014

Tilsynsmelding 2013 er klar
Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2013.
05.03.2014

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013
Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2013.
05.02.2014

Stadfester mulkt til Søndre Land
Statens helsetilsyn stadfester Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak om å ilegge Søndre Land kommune kr 50.000,– i mulkt.
07.01.2014

2013

Tilbakekall av rekvisisjonsrett til sentralstimulerende legemidler
Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle en leges rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler. I saken gjennomgikk vi...
20.12.2013 

Statens helsetilsyn har fattet vedtak om pålegg til en kommune i Vestfold.
Fylkesmannen i Vestfold ba Statens helsetilsyn om å vurdere pålegg til den aktuelle kommunen om å sikre et forsvarlig bo- og tjenestetilbud til en person med psykisk utviklingshemning. Bakgrunnen var at...
12.12.2013

Hvor lang tid tar det før helseforetakene varsler om alvorlige hendelser?
Helseforetak skal i følge spesialisthelsetjenesteloven §3-3a umiddelbart varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Det innebærer at...
15.11.2013

Helsetilsynet på mobil
Vi presenterer nå en mobiltilpasset versjon av www.helsetilsynet.no . Følger vi bare siste trender? Ja, men først og fremst følger vi behovene til...
30.10.2013

Uønskede hendelser og unaturlige dødsfall i spesialisthelsetjenesten i 2008-2011
Etter oppslag i media den siste uken har Statens helsetilsyn på anmodning fra Helse- og omsorgsdepartementet sett nærmere på meldinger om unaturlig...
18.10.2013 

Ole Mathis Hetta og Tayyab M. Choudri får Karl Evang-prisen 2013
I år er det to personar som har ytt ein innsats for urbefolknings- og minoritetshelse på kvar sine områder som får prisen.
17.10.2013

Evang-seminaret direkte på nett-tv 17 oktober
Har du ikke anledning til å delta på seminaret, kan du følge hele eller deler av seminaret og prisutdelingen på nett-tv.
16.10.2013

Velkommen til Evang-seminar 17. oktober
Stemmerett, kvinnemakt og folkehelse er temaene for årets Karl Evang-seminar. Seminaret er åpent for alle og holdes på Høgskolen i Oslo og Akershus...
02.10.2013

Tendens til færre varsler i ferietiden
I perioden 1. juni 2010 til 31. august 2013 mottok Statens helsetilsyn 711 varsler om alvorlige uønskede hendelser jf. spesialisthelsetjenesteloven...
16.09.2013

Mister autorisasjon for utstrakt antibiotikabehandling
Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle en leges autorisasjon fordi han til tross for en tidligere advarsel ikke har endret sin praksis....
02.09.2013

Høring om endringer i rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Statens helsetilsyn har nå svart på høringsnotat av 22. mars 2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet, med forslag om å rettighetsfeste ordningen BPA...
29.07.2013

Taushetsplikten gjelder også ved bildeopptak i akutte situasjoner
Statens helsetilsyn har fått informasjon om at det har utviklet seg en praksis med at helsepersonell i ambulanse- og redningstjenesten bruker private ...
05.07.2013

Avvik ved beinvev-verksemder
Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn med verksemder som var godkjende for handtering av humant beinvev til bruk på menneske. Ved 14 av 16 verksemder blei det påpeikt avvik
18.06.2013

Varsler fra psykisk helsevern
I perioden 1. januar 2012 til 31. mai 2013 mottok Statens helsetilsyn 403 varsler. 172 av disse (43 prosent) var varslet fra psykisk helsevern
12.06.2013

Tilsyn - nyttig i forbedringsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester
Størsteparten av kommunene har oppfattet fylkesmennenes tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010–11 som et godt grunnlag for...
30.05.2013

Ny veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav
Målet med veilederen er å gi saksbehandlere hos fylkesmennene et redskap for å utøve riktig og hensiktsmessig behandling av klagene, samt sikre lik...
22.05.2013

Informasjonsskriv til pasienter og pårørende
Statens helsetilsyn har utarbeidet et nytt informasjonsskriv til pasienter og pårørende i tilknytning til varsler om alvorlige hendelser i henhold spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.
16.05.2013

Mange varsler gjelder selvpåførte skader
I perioden 1. januar til 6. mai i år mottok Statens helsetilsyn, Undersøkelsesenheten 122 varsler. Antall kategorier av hendelser var 144. 
15.05.2013

Paragliderulykke ikke ferdigbehandlet
De siste dagene har det vært flere medieoppslag der det ser ut til at Statens helsetilsyn har rettet kritikk mot helsetjenesten i forbindelse med...
14.05.2013

En kraftig økning i antall varsler
Det har vært en kraftig økning i antall varsler om alvorlige uønskede hendelser  mottatt  av Statens helsetilsyn i 1. kvartal 2013, sammenlignet med...
26.04.2013

Tvil om tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem
Tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem var tema for landomfattende tilsyn i 2011 og 2012.  Tilsynet undersøkte om pasienter som mangler evne t...
24.04.2013

Tilsyn med henvisning og utredning ved kreft
Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft var tema for tilsyn i 2012. Oppsummering...
19.04.2013

Oppsummering fra tilsyn med behandling av hoftebrudd hos eldre
Rapport 3/2013 ”Ikke bare ett helseproblem…”om det landsomfattende tilsynet med spesialisthelsetjenestens behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd, er nå klar.
18.04.2013

Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2013
Frist for å sende inn framlegg om kandidatar er 23. august 2013. Prisen er på kr. 50 000. Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den...
15.04.2013

Henvisning og utredning av pasienter med kolorektal kreft
Statens helsetilsyn førte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 for å undersøke håndtering og vurdering av henvisninger, inkludert...
18.03.2013

Tilsynsmelding 2012 viser tilsynsfunn på ei rekkje områder
Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2012. Helsetilsynet gjev i...
12.3.2013

Økning i varsler om alvorlige hendelser
I 2012 mottok Statens helsetilsyn 246 varsler om alvorlige hendelser ved sykehusene. Tilsvarende tall for 2011 var 140.  Med alvorlig hendelse mene...
12.3.2013

Sosialtjenesten sikrer ikke at barns behov blir ivaretatt
Barn skal ikke lide selv om foreldrene har svak økonomi. De skal ha en verdig barndom.
12.3.2013

Svikt i barnevernets arbeid med undersøkelser og evaluering
Kommunalt barnevern er samfunnets viktigste sikkerhetsnett for barn.  Kommuneledelsen må påse at barneverntjenestene er i samsvar med kravene i lovverket. 
12.3.2013

Kontrollaksjon avdekket ulovlig markedsføring av alternativ behandling
Flere tilbydere driver ulovlig markedsføring av alternativ behandling, viser en kontrollaksjon gjennomført av Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn. Mest alvorlig er bruk av påstander om behandling av alvorlig sykdommer.
20.2.2013

Tilsyn med humane celler og vev til assistert befruktning
Ved åtte av ti verksemder som handterer humane celler og vev til assistert befruktning blei det påpeikt avvik etter tilsyn, syner oppsummeringsrapp...
18.02.2013

Presisering - overgriper er ikke psykolog
I programmet ”Insider” sendt av TV Norge 7. februar 2013 omtales en overgriper som psykolog. Dette er gjentatt i debatter sendt i NRK radio 8....
08.02.2013

Bredt søkelys på tjenester til barn og unge gjennom landsomfattende tilsyn i 2013
I 2013 vil vi føre landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med barn i fosterhjem, helsestasjonstjenester til barn 0-6 år, psykisk helsevern til barn og unge og Kvalifiseringsprogrammet.
31.01.2013

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012
28.01.2013

2012

Rapport om sårbarhet i medisinsk og helsefaglig forskning
Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning og forvaltningen av forskningsbiobanker ved helseinstitusjoner,...
29.11.2012

HPV-tester ikke i strid med kravet til forsvarlighet
Statens helsetilsyn har ikke funnet at noen av landets helseforetak har rutiner og anbefalinger knyttet til bruk av HPV-tester ved masseundersøkels for livmorhalskreft
27.11.2012

Mytar og anekdotar eller realitetar?
Er det slik at barn med tiltak frå barnevernet har vanskelegare tilgang til psykisk helsevern enn andre barn og unge?
07.11.2012

Dr. med. Ebba Wergeland får Karl Evang-prisen 2012
Wergeland får prisen for sin lange innsats for norsk arbeidsmedisin og arbeidsmiljø, for kvinnene sine rettar og for internasjonal solidaritet....
18.10.2012

Samleside om tilsyn med tjenester til eldre
Erfaringer, funn og annen kunnskap fra satsingen på tilsyn med tjenester til eldre er nå samlet. Fylkesmennene gjorde i 2010 og 2011 tilsyn med...
12.10.2012

Tar vi godt nok vare på barna?
Det er tema for årets Evang-seminar. Seminaret er åpent for alle og finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus
01.10.2012

Ny direktør for Statens Helsetilsyn
Jan Fredrik Andresen, 52 år, er utnevnt av Kongen i statsråd som direktør i Statens helsetilsyn.
28.09.2012

Kontroller ernæringsarbeidet i kommunen selv
Statens helsetilsyn har fått utviklet et nettbasert egenkontrollverktøy som kommunen kan benytte for å kvalitetssikre arbeidet med å kartlegge og...
19.09.2012

Ikke forsvarlig behandling ved Ahus Statens helsetilsyn legger til grunn at en pasient ikke fikk forsvarlig behandling ved intubering for fjerning av mandlene i det akutte...
11.09.2012

Accilearn – eit prosjekt om læring av ulykkesundersøkingar
Statens helsetilsyn har gjennom ei rekkje år vore uroleg for mangel på læring frå uønskte hendingar innanfor dei tenestene som vi fører tilsyn med.
30.08.2012

Braut konstituert som direktør
Geir Sverre Braut vart tirsdag denne veka konstituert som direktør i Statens helsetilsyn. Tidlegare direktør Lars E. Hanssen gjekk frå stillinga samstundes. 
23.08.2012

Egenrapportskjema til bruk i tilsynet med helseforetakenes blodbankvirksomhet (Skjema ikke lenger i bruk)
Statens helsetilsyn har utarbeidet et egenrapportskjema til bruk i tilsynet med helseforetakenes blodbankvirksomhet.
22.06.2012

Ekstern evaluering av Statens helsetilsyn
Statens helsetilsyn har vært igjennom en likemannsvurdering (peer evaluation). Rapporten vurderer hvordan Statens helsetilsyn utfører sine...
21.05.2012

Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2012
Frist for å sende inn framlegg om kandidatar er 24. august 2012. Prisen er på kr. 50 000. Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den...
02.05.2012

Høring om fastlegeforskriften
Statens helsetilsyn støtter hovedgrepet i revidert fastlegeforskrift om å regulere de mest sentrale rettigheter og plikter på forskriftsnivå og ikke i avtaleverket. For at forskriften skal...
27.03.2012

Tilsyn med sosial- og helsetjenester til eldre i 2011 viser fortsatt lovbrudd i mange kommuner
Eldre tjenestemottakere må sikres tilstrekkelig med tjenester av forsvarlig kvalitet, når de har behov for det. Fra tilsyn og annen kunnskap vet vi...
26.03.2012

Tilsynsmelding 2011
Tilsynsmeldinga gjev eit oversyn over saker som er sentrale for sosiale tenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstenester og for den offentlege...
05.03.2012

Tilsyn med kommunalt barnevern - svikt ved undersøkelser og evaluering
Utsatte barn får ikke de tjenester de har behov for når de trenger det, og det er manglende eller mangelfulle styringssystemer i flertallet av de...
05.03.2012

Eldre pasienter med hjerneslag - ulikt behandlingstilbud
Et landsomfattende tilsyn i 2011 undersøkte om eldre pasienter med hjerneslag er sikret forsvarlig behandling. Ved ni av i alt 29 tilsyn ble det...
05.03.2012

Forskning om fedmeoperasjoner på ungdom vurdert
Forskningsprosjektet 4XL har fått stor oppmerksomhet i media i løpet av den siste tiden. Forskningsprosjektet åpner for å fedmeoperere ungdommer ned til 13-årsalderen.
22.02.2012

Kartlegging av helsestasjonsvirksomheten
Rapporten ”Styre for å styrke” viser resultatene av Statens helsetilsyns kartlegging av kommuners/bydelers styringssystem av helsestasjonsvirksomheten, som ble utført i 2011.
09.02.2012

Antall tilsynssaker øker og det gis flere reaksjoner fra Statens helsetilsyn
Statens helsetilsyn behandlet 366 tilsynssaker i 2011, mot 347 i 2010. Det ble gitt 283 reaksjoner, en økning på 28 fra 2010. Tolv helsepersonell...
25.01.2012

Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen
Fra 1.januar 2012 integreres Helsetilsynet i fylket i fylkesmannsembetet. Dette innebærer at de oppgavene som utføres av Helsetilsynet i fylket skal inngå i Fylkesmannens ordinære oppgaveportefølje.
02.01.2012 

Sjå også

Eksterne lenker

Gå til toppen