Helsetilsynet

Jeg har gleden av å ønske dere alle hjertelig velkommen til Karl Evang-seminaret, og utdeling av Karl Evang-prisen 2010. Det er godt å se dere alle her i dag. Dette seminaret ble holdt første gang i 2002, for å markere 100 årsdagen for Karl Evangs fødsel. Vi har ønsket å videreføre denne markeringen for å bidra til debatt og engasjement rundt et aktuelt tema i Karl Evangs ånd - og med relevans for Helsetilsynets arbeid. Jeg håper at seminaret også i år vil være med på å skape en verdig ramme rundt ”Karl Evang-prisen” som i dag skal deles ut for 30. gang. Hvem som får prisen i år vil professor Aslak Syse, som er leder av bedømmelseskomitéen, fortelle oss mer om senere i dag, før han deler ut prisen.  En liste over tidligere prisvinnere henger ved inngangen til lokalene.

Dere kan lese mer om tidligere seminarer og prisvinnere på Helsetilsynet nettsted

Karl Evang: Landets helsedirektør fra 1938 til 1972 var i stor grad med på å prege samfunnsutviklingen i en mannsalder.  Som embetsmann var han svært tydelig til stede i det offentlige rom. Da Norge skulle gjenreises etter krigen, var han en av de første til å bruke begrepet "velferdsstat" og han er regnet som en av velferdsstatens og den moderne norske helsetjenestes fremste arkitekter.

Mange av dere kjenner godt til Statens helsetilsyn og hva som er våre oppgaver, men noen av dere kjenner oss bare fra media i forbindelse med saker hvor det har vært svikt i barnevern-, sosial- og helsetjenesten, eller hvor det er avdekket uforsvarlig praksis som har - eller kan få - alvorlige følger for befolkningen.

Fra å være et rent helsetilsyn har Statens helsetilsyn - som i fjor feiret 200 års jubileum - de siste årene fått nye tilsynsoppgaver. Vi takker for tilliten og går til oppgaven med ydmykhet og respekt.

Siden 2003 har vi hatt det overordnede ansvar for tilsyn med sosialtjenesten. Vi har fått i oppgave å føre tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning. Vi skal føre tilsyn med helsetjenestetilbudet til norsk militært personell i utenlandsoperasjoner. Nytt av året er også at vi har blitt overordnet tilsynsmyndighet for barnevern - og de sosiale tjenester i Nav.

Vi ønsker å gjøre en forskjell. Det er ingen mening i et tilsyn som ikke fører til endring og forbedring. Vi skal bidra til trygge tjenester, til pasientsikkerhet og brukernes beste.

Statens helsetilsyn fører bare unntaksvis og på noen få områder tilsynet selv.  Det er fylkesmennene og Helsetilsynet i fylket som fører tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenesten og med helsepersonell. Vi planlegger og koordinerer dette tilsynet og oppsummerer de landsomfattende tilsynene. Vi er også overordnet organ for klageordningene ved fylkeskontorene.

Dere kan lese om klage- og tilsynsområdene vi har ansvar for, om hvordan vi fører tilsynet og ikke minst, lese rapportene fra det enkelte tilsyn og et utvalg av våre avsluttede klagesaker på våre nye hjemmesider

Der er det blitt svært lett å finne frem til emneområder dere er spesielt interessert i. Her er det også oversikt over de ulike klageordningene.

Ute i resepsjonen har vi lagt et utvalg av rapportene våre etter tilsynsaktiviteter. Dere vil også finne vår hovedpublikasjon, Tilsynsmeldingen, hvor vi oppsummerer mange av fjorårets tilsynsaktiviterer i kortversjon og hvor vi også presenterer en del statistikk fra områdene vi har ansvar for.

Forsyn dere med publikasjoner og les mer om oss og hvilke aktiviteter vi er engasjert i.

Tema for årets Karl Evang-seminar: Hva er godt nok kommunalt barnevern?

Fra 1. januar 2010 har Statens helsetilsyn det overordnede faglige tilsynet med barneverntjenesten. Det er fylkesmennene som fører tilsyn med at lovkravene som stilles til barneverntjenesten er oppfylt, og at barneverntjenester til utsatte barn og unge er gode nok. Det er barnets beste som er det sentrale.

I 2011 skal det gjennomføres landsomfattende tilsyn med den kommunale barneverntjenesten. Vi skal se på hvordan kommunene gjennomfører undersøkelser i en barnevernsak og hvordan barneverntjenesten evaluerer de tiltak som er iverksatt for barn og unge som bor hjemme.

Vi har også fokus på de barn og unge som bor på barneverninstitusjoner. Vi er opptatt av at tilsynsmyndigheten snakker med hver enkelt av dem, slik at de får en mulighet til å komme med sitt syn på hvordan de har det på institusjonen. I den forbindelse holder vi på å lage veiledningsmateriale som skal hjelpe tilsynsmyndigheten til å bli enda flinkere i dette arbeidet. Det er svært viktig at tilsynsmyndigheten kommer på tidspunkt hvor barna og ungdommene er til stede, eller er det jo ikke lett å snakke med dem.

Antall barn og unge som mottar tiltak fra barnevernet har økt hvert år det siste tiåret. I 2009 mottok 46 500 barn og unge tiltak.  Det kommunale barnevernet er en helt sentral aktør for å sikre at disse barna og ungdommene får riktig hjelp til riktig tid. God nok kompetanse og tilstrekkelig kapasitet i det kommunale barnevernet er av avgjørende betydning for å få dette til. Vi mener også at fylkesmennene må få hjemmel til å føre tilsyn med den statlige delen av barnevernet, BUFetat – og at det innføres en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.

Fire foredragsholdere vil fra hvert sitt ståsted reflektere over hva de mener er godt nok kommunalt barnevern. Vi ser fram til å høre hva de har på hjertet!

Med dette gir jeg ordet til dagens seminarleder,  fylkeslege i Rogaland, Pål Iden og ønsker alle sammen et godt seminar!