Hopp til hovedinnhold

CURRICULUM VITAE

Jan Fredrik Andresen  Født 1960

Yrkeserfaring:

Direktør Statens helsetilsyn, åremålsstilling fra 19.11.2012 – fornyet åremålet i 2018 til 2024.
Avdelingssjef/avdelingsoverlege, Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 1.1.2012 - 19.11.2012
Avdelingssjef/avdelingsoverlege, Diakonhjemmet Sykehus, DPS Vinderen 1. juni 2010 – 31. desember 2011.
Kst. avdelingssjef/avdelingsoverlege, Diakonhjemmet Sykehus, DPS Vinderen 1. april 2009 - 31. oktober 2009
Assisterende avdelingssjef/assisterende avdelingsoverlege, Diakonhjemmet Sykehus, DPS Vinderen 1. januar 2007 – 31. mai 2010 (permisjon 60% fom. 1. januar 2009 - tom. 31. mars 2009 og fom. 1. november 2009 - tom. 31. mai 2010)
Enhetsleder/seksjonsoverlege, Diakonhjemmet Sykehus, DPS Vinderen 1. mai 2005 - 31. desember 2006
Overlege, Diakonhjemmet Sykehus, Vinderen DPS, Psykiatrisk poliklinikk 1. sept. 2004 - 30. april 2005
Lege i utdanningsstilling, Diakonhjemmet Sykehus, Psykiatrisk avdeling 17. jan. 2001 - 31. aug. 2004

Militærpsykiater/major (stabsoffiser), Forsvarets sanitet, Kontor for psykiatri og stressmestring, 1. januar 2009 – 31. august 2012 (perm april – oktober 2009 og fra aug. 2010 til aug. 2012) 

Avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, juni 1996 - mai 2001 (permisjon fom. jan. tom. mai 2001)
Fagsjef i Statens helsetilsyn, mars 1994 - mai 1996
Spesiallege i Statens helsetilsyn (Helsedirektoratet), mars 1992 - februar 1994

Deltagelse i kommunal legevakt - Ullensaker kommune (1991/1992) og Ringerike og Hole kommune (1992 - 2001)
Fengselslege ved Hønefoss hjelpefengsel (1992, deltid)
Siviltjenestepliktig fengselslege ved Ullersmo landsfengsel (1991/1992)
Turnustjeneste: Stensby sykehus og Ørland kommune (1989/1990)

Bistillinger:
Seniorrådgiver, Statens helsetilsyn, juni 2001 - tom. 18.11.2012. (20 % stillingsdel)
Sakkyndig lege for Opptaksnemnda ved Politihøgskolen, mars 2007 - årsskiftet 2020/2021. (timebasert)
 
Rådgivende overlege, NAV Buskerud m/tjenestested NAV Nedre Eiker trygd, september 2002 - tom. 31. mars 2009 (10 timer per uke)
Assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland, januar 2003 - desember 2004 (10 % stillingsdel)

Utdannelse:

Spesialist i psykiatri (2006)
Senter for helseadministrasjon, UiO 1999/2000 - Mastergrad i helseadministrasjon
Medisinsk embetseksamen, UiO våren 1989
Psykologi grunnfag, UiO 1982
Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo (UiO) 1981

Godkjent psykoterapiveileder i kognitiv terapi (Den norske legeforening – feb. 2011)
Godkjent veileder i kognitiv terapi (Norsk Forening for Kognitiv Terapi - des. 2009)
Innføringsseminar i kognitiv terapi (2003 - 2005) – Norsk Forening for Kognitiv Terapi
Kurs for tillitsvalgte i Den norske lægeforening – trinn I, II og III
Innføring i epidemiologi – forskerkurs i doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Forsvarets høgskole – kurs i krisehåndtering
Grunnkurs i revisjonsteknikk av kvalitetssystemer (ISO-standarder)
Revisjonsleder etter ISO 10011 (International Organization for Standardization) 
Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for offshore personell (Oljeindustriens Landsforening)

Sikkerhetsklarert for nivå: STRENGT HEMMELIG (fom 18.11.2010 tom 18.11.2015)

Administrativ erfaring:

Akademikernes Fellesorganisasjon's (AF) representant i den partssammensatte gruppen som avga en innstilling 18. februar 1994 med tittelen "Omorganisering av Statens helsetilsyn”.
Vararepresentant for Offentlige legers landsforening til styret i Oslo lægeforening 1994/95.
Hovedtillitsvalgt for legene i Statens helsetilsyn - fom. mai 1992 - tom. mai 1994.
Ylf-tillitsvalgt (Yngre legers forening) ved Stensby sykehus - 1989/90.

Fast medlem i Kriseutvalget ved atomulykker – opprettet ved kgl. resolusjon av 12. mars 1993.
Sekretær i Kommunaldepartementets utvalg om helse og sikkerhet i dykkevirksomheten (utvalget avga sin innstilling i november 1993).
Statens representant i styringsgruppen for Kvalitetssikringsfond III knyttet til Den norske lægeforening (kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus).

Medlem av redaksjonskomiteen for den medisinalstatistiske årboken for de nordiske landene (Nordisk medisinalstatistisk komité - NOMESKO) i regi av Nordisk råd.   
Medlem av redaksjonskomiteen for en NOMESKO-publikasjon med sammenlignende helsestatistikk mellom de nordiske og baltiske landene.
ICD-10 (Den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer 10. revisjon) – medlem av den økonomisk-administrative styringsgruppen som ledet arbeidet samt medlem av normeringskomiteen som bidro i revisjonen.

Redaktør av ”Knerten” - informasjonsavis om helsestasjons- og skolehelsetjenesten, utgitt april 2000 av Statens helsetilsyn.

Medlem av prosjektgruppe som utarbeidet forslag til ”Strategisk plan for utvikling av behandlingstilbudene av rusmiddelavhengige” under ledelse av Helse Øst RHF. (Planen vedtatt av styret i Helse Øst RHF 5. mai 2004.)

Publikasjoner:

Tidskrift for Norsk Psykologforening - april 2006 - vol 43, side 356-358
"Psykologisk behandling av kroniske bekkensmerter"
HELSE FOR DE MANGE – Samfunnsmedisin i Norge. Gyldendal Norsk Forlag AS 2003 – medforfatter til kapittel 52 ”Kvalitetsarbeid i helsetjenesten – tidkrevende rituale eller nødvendig samfunnsmedisinsk styringsredskap?”
Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 1, 2001; 121 – side 24 -27
”Geografisk variasjon i forekomsten av induserte senaborter i Norge 1996-97”
Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 28, 2000; 120 – side 3409-3411
”Er legers førerkortattester korrekte?”
Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 9, 2000; 120 – side 1000-1003 ”Svangerskapsavbrudd på grunn av fosterskade i Norge, 1996-97”
Utposten nr. 3-1999 Årgang 28 – side 8-11 ”Tilsynsmyndighetene og klagebehandling – refs eller tilbakemelding til ettertanke”
Jordmorbladet nr. 8-1998 – side 7-11 ”Yrkesaktivitet blant jordmødre født 1924-1962”
KU-bulletin nr. 1-98 (Forum for konsekvensutredning) – side 23-26 ”Helsefaglege konsekvensutgreiingar sett frå Helsetilsynet og fylkeslegane”
Miljø & helse 1/96 Årgang 15 – side 6-9 ”Hvorfor internkontroll og internkontrollsystem?”
HMT (Helsetjeneste – medisinsk teknikk – økonomi – ledelse) nr. 3 1995 – side 17-18  ”Internkontrollsystematikken – fremtidens verktøy for styring og organisasjonsutvikling i norsk helsetjeneste”
Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 5, 1990; 110 – side 646-647  ”Studentenes hjelpekorps foreslår studieveileder”