Myndigheit gitt i lov

Statens helsetilsyn har fått tildelt myndigheit direkte i følgjande lovføresegner nemnd i alfabetisk rekkefølge (føresegner der Statens helsetilsyn er nemnt som adressat for informasjon, er ikkje tekne med)

Mest brukte lover

Barnevernloven
§ 2-3 Statens helsetilsyn og statsforvaltaren kan krevje at alle institusjonar og senter for foreldre og barn som er omfatta av kapittel 5 i loven, og omsorgssenter for mindreårige som er omfatta av kapittel 5 A i loven, utan hinder av teieplikt, gir dei opplysningar og meldingar som er nødvendige for at myndigheitene skal kunne utføre oppgåvene sine etter loven. Desse myndigheitene kan og krevje adgang til alle institusjonar og senter for foreldre og barn som går inn under kapittel 5, og omsorgssenter for mindreårige som går inn under kapittel 5 A
§ 2-3b føre overordna fagleg tilsyn med barnevernverksemder i dei enkelte kommunar, og med institusjoner, senter for foreldre og barn og omsorgssenter for mindreårige samt med andre statlege tenester og tiltak etter denne loven. Statens helsetilsyn skal utøve myndigheit i samsvar med det som er bestemt i barnevernloven og forskrifter til denne.
Statens helsetilsyns og statsforvaltarens tilsynsansvar med det statlige barnevernet er presisert i Barne- og familiedepartementets brev til Statens helsetilsyn 5. juli 2019 (pdf)

Folkehelseloven
§ 32 ha overordna fagleg tilsyn med loven her etter § 31, og skal utøve myndigheit i samsvar med det som er bestemt i lov og forskrift

Helse- og omsorgstenesteloven
§ 5-9 plikt for einkvar som utfører teneste eller arbeid som vert omfatta av loven til å gje tilgang til verksemda og opplysningar til Statens helsetilsyn, utan hinder av teieplikt
§ 12-3 gje pålegg etter helsetilsynsloven § 8
§ 12-3 a ta imot varsel om alvorleg hending i helse- og omsorgstenesta

Helseforskingsloven
§ 46 føre tilsyn med medisinsk og helsefagleg forsking og forvaltninga av forskingsbiobankar

Helsepersonelloven
§ 30 rett til å få tilgang til lokale og å få opplysningar utan hinder av teieplikta
kap.11 (§§ 56-67) gje administrative reaksjonar (åtvaring, suspensjon eller tap av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning, rekvireringsrett), krevje offentleg påtale

Helsetilsynsloven
§ 4 føre overordna faglege tilsyn med helse- og omsorgstenesten og utøve myndigheit i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter
§ 6 ta imot varsel om dødsfall eller svært alvorleg skade og føre stedlig tilsyn etter varsel for at tilsynssaka skal bli nok opplyst
§ 8 gje pålegg om retting og stenging
§ 9 gje tvangsmulkt
§ 10 gje administrative reaksjonar til helsepersonell og registrere reaksjonar

Pasient- og brukarrettsloven
§ 7-4 gje administrative reaksjonar, krevje påtale og gje pålegg
§ 7-4 a saksbehandling ved førespurnad om å vurdere mogleg pliktbrot
§ 7-6 ta imot varsel om alvorleg hending i helse- og omsorgstenesta
§ 8-7 ta imot melding frå pasient- og brukarombodet om tilstandar som det er naudsynt at tilsynsmyndigheitene følgjer opp

Sosialtenesteloven
§ 10 ha det overordna faglege tilsynet med verksemda til kommunen i arbeids- og velferdsforvaltninga (Nav)

Spesialisthelsetenesteloven
§ 3-3 a ta imot varsel om alvorleg hending i helse- og omsorgstenesta
§ 6-2 rett til å krevje opplysningar av alle som utfører teneste eller arbeid som vedkjem helsetenester som vert omfatta av denne loven, rett til å få tilgang til verksemda
§ 7-1 gje pålegg om å retting og stenging, og fastsetje tvangsmulkt

Andre lover

Alternativ behandlingsloven
§ 9 krevje offentleg påtale

Behandlingsbiobankloven
§ 17 føre tilsyn etter loven

Helseregisterloven
§ 26 føre tilsyn med oppgaver etter helsetilsynsloven

Legemiddelloven
§ 25 rett til å få opplysningar utan hinder av teieplikt om misbruk av narkotika m.v.

Obduksjonslova
§ 16 gje pålegg om retting og stenging og fastsetje tvangsmulkt

Pasientjournalloven
§ 26 føre tilsyn med oppgaver etter helsetilsynsloven

Smittevernloven
§ 2-2 krevje opplysningar frå offentlege kjelder eller privat helseteneste utan hinder av lovbestemt teieplikt
§ 7-10 a føre overordna tilsyn med at den kommunale, fylkeskommunale og statlege verksemda er i samsvar med loven m.m., gje pålegg om retting eller stenging i samsvar med helsetilsynsloven

Tannhelsetenesteloven
§ 1-7 Ta imot varsel om alvorleg hending i tannhelsetenesta
§ 6-2 føre tilsyn, innhente opplysningar, foreta inspeksjon m.m. utan hinder av teieplikt, leggje saka fram for sakkyndige

Transplantasjonslova 
§ 23 gje pålegg om retting og stenging og fastsetje tvangsmulkt
§§ 23 a, 23 b krevje påtale

Myndigheit m.m. lagt til Statens helsetilsyn i forskrifter

Statens helsetilsyn er gjeve følgjande myndigheit i forskrifter (føresegner der Statens helsetilsyn er adressat for meldingar o.l. er tekne med sjølv om desse ikkje direkte legg myndigheit til Statens helsetilsyn): 

Forskrift om medisinske kvalitetsregistre (2019-06-21 nr. 789)
§ 3-5 l adressat for meldingar frå registrerte, dersom helseopplysningane ikkje vert behandla i samsvar med forskrifta eller anna relevant regelverk.

Forskrift om pasientjournal (2019-03-01 nr. 168)
§ 10 i særlege tilfelle gje løyve til å nytte anna språk enn norsk, svensk eller dansk i pasientjournal

Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (2018-04-27 nr. 645)
§ 2-5 pkt q adressat for meldingar frå deltakarar om at opplysningar eller humant biologisk materiale ikkje vert behandla i samsvar med forskrifta

Forskrift om håndtering av humane celler og vev (2015-12-07 nr. 1430)
§ 56 føre tilsyn med at bestemmingar i forskrifta vert helde

Forskrift om humane organer til transplantasjon (2015-12-07 nr. 1401)
§ 24 føre tilsyn og stoppe aktiviteten i eit donorsjukehus og i ei transplantasjonsverksemd

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (2013-11-29 nr. 1373)
§ 18 fører tilsyn med og kan fatte vedtak ovanfor helse- og omsorgstenesta si handtering av medisinsk utstyr ved yting av helse- og omsorgstenester

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) (2010-02-12 nr. 158)
§ 63 adgang for myndigheitene til innretningar og fartøy
§ 67 føre tilsyn på ansvarsområda til Helsetilsynet 
§ 69 fatte dei enkeltvedtak som er nødvendige for å gjennomføre bestemmingar i forskrifta og utfyllande forskrifter
§ 70 gjera unntak frå bestemmingane som er gitt i eller i medhald av denne forskrifta på ansvarsområda til Helsetilsynet

Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (2009-12-18 nr. 1839)
§ 14-19 rett til å nominere eit medlem til Blåreseptnemnda 

Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker (2009-10-30 nr. 1321)
§ 6-1 føre tilsyn med helsetenesta som vert ytt ved utprøvingar

Forskrift om tuberkulosekontroll (2009-02-13 nr. 205)
§ 4-6 overordna tilsyn

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (2005-10-11 nr. 1196)
§ 9 innanfor sitt ansvarsområde føre tilsyn med at reglane i forskrifta vert haldne, og fatte nødvendige vedtak

Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep (2005-07-01 nr. 749)
§ 9 føre tilsyn med markedsføring av kosmetiske inngrep

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten 2005-06-17 nr. 610
§ 3-5 overordna tilsyn, føre tilsyn

Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) (2005-02-04 nr. 80)
§ 2-4 Internkontroll. Tilsynsmyndigheiten kan gje pålegg om skriftleg dokumentasjon
§ 3-4 Det vert synt til varselsplikta om alvorlege hendingar i spesialistehelsetenesteloven
§ 3-5 Det vert synt til varselsplikta om alvorlege hendingar i spsialistehelsetenesteloven
§ 5-1 Statens helsetilsyn fører innanfor sitt ansvarsområde tilsyn med tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av blod og blodkomponentar til bruk i fraksjonering, og blodkomponentar til transfusjon fram til desse er frigitt for bruk, og med blodkomponentar frigitt til transfusjon, og fattar nødvendige vedtak, jf. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (helsetilsynsloven).
§ 5-2 Tilsynsmyndigheiten sin adgang til dokumentasjon

Forskrift om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør (BSL G 2-5) (2002-06-18 nr. 701)
§ 9 klageorgan for enkeltvedtak fatta av Luftfartstilsynet

Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2) (2001-08-23 nr. 1067)
klageorgan for enkeltvedtak om legeattester fatta av Luftfartstilsynet

Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk plastikkirurgiske inngrep (2000-12-21 nr. 1387)
§ 6 myndigheit til å kalle tilbake løyva til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep dersom legen eller tannlegen ikkje lenger er vurdert til å vere skikka til å ha slikt løyve

Forskrift om krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling (2000-12-21 nr. 1386)
§ 4 myndigheit til å kalle tilbake løyve til bruk av lystgassanalgesi dersom tannlegen rekvirerer eller brukar lystgass til andre formål enn bestemt i § 2 og i strid med føresetnadene i utdanninga

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (1998-04-27 nr. 455)
§ 9-5 rett til å krevje reseptar og/eller reseptopplysningar frå apotek

Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9 (1992-12-16 nr. 1243)
§ 6 klageinstans for fylkesmannen sitt vedtak om mulkt til kommunen

Forskrift om innredning og om forpleiningstjenesten på skip (1992-09-15 nr. 707)
§ 31 skipsføraren skal sende skriftleg rapport til Statens helsetilsyn ved utbrot av sjukdom forårsaka av matvarer eller drikkevatn

Forskrift om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v. (1972-10-02 nr. 4)
§ 27 gje forskrift for rom for sjuke på skip med passasjersertifikat, godkjenne teikningar for slike rom

Delegering

Statens helsetilsyn er delegert myndighet til å behandle klager på avgjerder frå fylkesmennene etter offentleglova innanfor saksområdet helse, frå 1. januar 2014.

Statens helsetilsyn er delegert myndigheit til å behandle klager på avslag frå fylkesmennene på innsyn i saker/dokument knytta til tilsyn på barnevernområdet, frå 16. desember 2013

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med kommunenes virksomhet i Nav fra 1. januar 2010.

Statens helsetilsyns myndighet på barnevernområdet fra 1. januar 2010.