Hopp til hovedinnhold

Myndigheit lagt til Statens helsetilsyn i forskrifter – hjelp til å finne fram aktuelle forskrifter

Myndigheit gitt i lov

Statens helsetilsyn har fått tildelt myndigheit direkte i følgjande lovføresegner nemnd i alfabetisk rekkefølge (føresegner der Statens helsetilsyn er nemnt som adressat for informasjon, er ikkje tekne med)

Mest brukte lover

Barnevernloven

§ 2-3 Statens helsetilsyn og statsforvaltaren kan krevje at alle institusjonar og senter for foreldre og barn som er omfatta av kapittel 5 i loven, og omsorgssenter for mindreårige som er omfatta av kapittel 5 A i loven, utan hinder av teieplikt, gir dei opplysningar og meldingar som er nødvendige for at myndigheitene skal kunne utføre oppgåvene sine etter loven. Desse myndigheitene kan og krevje adgang til alle institusjonar og senter for foreldre og barn som går inn under kapittel 5, og omsorgssenter for mindreårige som går inn under kapittel 5 A
§ 2-3 b føre overordna fagleg tilsyn med barnevernverksemder i dei enkelte kommunar, og med institusjoner, senter for foreldre og barn og omsorgssenter for mindreårige samt med andre statlege tenester og tiltak etter denne loven. Statens helsetilsyn skal utøve myndigheit i samsvar med det som er bestemt i barnevernloven og forskrifter til denne.
Statens helsetilsyns og statsforvaltarens tilsynsansvar med det statlige barnevernet er presisert i Barne- og familiedepartementets brev til Statens helsetilsyn 5. juli 2019 (pdf)

Folkehelseloven

§ 32 ha overordna fagleg tilsyn med loven her etter § 31, og skal utøve myndigheit i samsvar med det som er bestemt i lov og forskrift

Helse- og omsorgstenesteloven

§ 5-9 plikt for einkvar som utfører teneste eller arbeid som vert omfatta av loven til å gje tilgang til verksemda og opplysningar til Statens helsetilsyn, utan hinder av teieplikt
§ 12-3 gje pålegg etter helsetilsynsloven § 8
§ 12-3 a ta imot varsel om alvorleg hending i helse- og omsorgstenesta

Helseforskingsloven

§ 46 føre tilsyn med medisinsk og helsefagleg forsking og forvaltninga av forskingsbiobankar
§ 47 når Datatilsynet har gitt pålegg, skal Statens helsetilsyn ha informasjon om dette.
§ 51 gi pålegg om å rette forholda der forskingsprosjekt eller forskingsbiobankar vert drive på ein måte som kan ha skadelege følger for forskingsdeltakarar eller andre, eller på annan måte er uheldig eller uforsvarleg, gi pålegg om stansing av forskningsprosjektet eller nedlegging av forskingsbiobanken
§ 52 bli informert om Datatilsynet sine vedtak om gebyr for brot
§ 53 gi tvangsmulkt

Helsepersonelloven

§ 30 rett til å få tilgang til lokale og å få opplysningar utan hinder av teieplikta
kap.11 (§§ 56-67) gje administrative reaksjonar (fagleg pålegg, suspensjon eller tap av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning, rekvireringsrett)

Helsetilsynsloven

§ 4 føre overordna faglege tilsyn med helse- og omsorgstenesten og utøve myndigheit i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter
§ 6 ta imot varsel om dødsfall eller svært alvorleg skade og føre stadlig tilsyn etter varsel for at tilsynssaka skal bli nok opplyst
§ 8 gje pålegg om retting, stenging og oppfølging av faglege pålegg
§ 9 gje tvangsmulkt
§ 10 gje administrative reaksjonar til helsepersonell og registrere reaksjonar
§ 11 avgjere at klage ikkje skal gjevast oppsetjande verknad, ved at vedtak det er klaga på straks vert sett i verk

Pasient- og brukarrettsloven

§ 7-4 handsame oppmodingar frå pasientar, brukarar eller andre som har rett til det, om vurdering av mogeleg pliktbrot i helse- og omsorgstenesta
§ 7-4 a saksbehandling ved førespurnad om tilsyn
§ 7-6 ta imot varsel om alvorleg hending i helse- og omsorgstenesta
§ 8-7 ta imot melding frå pasient- og brukarombodet om tilstandar som det er naudsynt at tilsynsmyndigheitene følgjer opp

Sosialtenesteloven

§ 10 ha det overordna faglege tilsynet med verksemda til kommunen i arbeids- og velferdsforvaltninga (Nav)

Spesialisthelsetenesteloven

§ 3-3 a ta imot varsel om alvorleg hending i helse- og omsorgstenesta
§ 6-2 rett til å krevje opplysningar av alle som utfører teneste eller arbeid som vedkjem helsetenester som vert omfatta av denne loven, rett til å få tilgang til verksemda
§ 7-1 gje pålegg om å retting og stenging, og fastsetje tvangsmulkt

Andre lover

Alternativ behandlingsloven

§ 9 krevje offentleg påtale

Behandlingsbiobankloven

§ 17 føre tilsyn etter loven

Helseregisterloven

§ 26 føre tilsyn med oppgaver etter helsetilsynsloven

Legemiddelloven

§ 25 rett til å få opplysningar utan hinder av teieplikt om misbruk av narkotika m.v.

Obduksjonslova

§ 16 gje pålegg om retting og stenging og fastsetje tvangsmulkt

Pasientjournalloven

§ 26 føre tilsyn med oppgaver etter helsetilsynsloven

Smittevernloven

§ 2-2 krevje opplysningar frå offentlege kjelder eller privat helseteneste utan hinder av lovbestemt teieplikt
§ 7-10 a føre overordna tilsyn med at den kommunale, fylkeskommunale og statlege verksemda er i samsvar med loven m.m., gje pålegg om retting eller stenging i samsvar med helsetilsynsloven

Tannhelsetenesteloven

§ 1-7 ta imot varsel om alvorleg hending i tannhelsetenesta
§ 6-2 føre tilsyn, innhente opplysningar, foreta inspeksjon m.m. utan hinder av teieplikt, leggje saka fram for sakkyndige

Transplantasjonslova

§ 23 gje pålegg om retting og stenging og fastsetje tvangsmulkt
§§ 23 a, 23 b krevje påtale

Utlendingsloven

§ 95 føre overordna fagleg tilsyn med omsorgen for einslege mindreårige som bur i asylmottak, klageinstans for vedtak gjort av statsforvaltaren.