Helsetilsynet

2010

Austveg B
Innvandrerkvinner og reproduktiv helse.
I: Kumar BN og Viken B (red.). Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 249–263.

Austveg B, Gerhardsen M
Morsdagen – for global solidaritet
Stavanger aftenblad 12.2 2010.

Austveg B, Christensen M
Mødrehelseinitiativet: et globalt perspektiv (pdf).
Internasjonal politikk 2010; 68 (1): 63–87.

Austveg B
Vanlige misforståelser om mødredødelighet.
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1596.

Braut GS, Holmboe J.
Den norske helsetjenesten – struktur og kultur i et sikkerhetsperspektiv.
I: Pasientsikkerhet - teori og praksis i helsevesenet. Aase, K (red). Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 30–43.

Braut GS, Vist J jr.
Faglig forsvarlighet – garanti og grense.
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 58–64

Braut GS
Heilskaplege tenester – nytt fagfelt, men ikkje nytt fenomen
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 41–45.

Braut GS, Njå O
Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?
Sunnmørsposten 26.2.2010.

Braut GS, Njå O
Learning from accidents (incidents): theoretical perspectives on investigation reports as educational tools.
I: Reliability, risk and safety: theory and applications. Briš, Guedes Soares & Martorell (eds). London: Taylor & Francis Group, 2010: 9–15.

Braut GS, Grammeltvedt GA, Rognum TO
Plikter og rettigheter ved ytelse av helsehjelp.
I: Rognum TO (red.). Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 61–73.

Braut GS, Lindøe PH
Risk regulation in the North Sea: a common law perspective on Norwegian legislation.
Safety Science Monitor 2010; 14 (1): 1–9.

Dolonen KA
Hvem melder, og hva meldes? [intervju med Linda Grytten].
Sykepleien 3.9.2010.

Fagrevisorer i tilsyn lærerikt og nyttig! [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 1: 10.

Grønset E
Gransker legen og organiseringen [intervju med Gorm Grammeltvedt] (pdf).
Tidsskrift for jordmødre 2010; 2: 12.

Hansen G
Dokumentleseren [intervju med Brita Hermundstad] (pdf).
Bioingenøren 2010; 3: 27.

Hanssen LE
Unøyaktigheter i Dagbladet om tilsyn med tjenester til eldre.
Kommentar fra direktør Lars E. Hanssen til leder i Dagbladet, 3. november 2010.

Hanssen LE, Braut GS
Sårbarhet i tjenestetilbudet til rusmiddelbrukere – erfaringer fra tilsyn (pdf).
I: Bramness JG. Følelser og fornuft : festskrift til Helge Waal. Oslo: SERAF, 2010.

Henvisninger – en gjenganger ved tilsyn [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 9:

Lindøe PH, Braut GS
Risk regulation in the Norwegian petroleum industry: robustness andchanging methods of operation.
I: Reliability, risk and safety: theory and applications. Briš, Guedes Soares & Martorell (eds). London: Taylor & Francis Group, 2010: 2247–2253.

Molven, O
Tilsynsmyndighetens bruk av sanksjoner ved melding om pasientskader.
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 130 (3): 266–9.

Nygaard M
Sykepleie ved transfusjonsbehandling.
I: Klinisk sykepleie. Hallbjørg Almås ... [et al] (red.). Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 409–429.

Pedersen OP
For dårleg styring av helsetenestene [intervju med Lars E. Hanssen] (pdf).
Kommunal rapport 2010; 9: 16.

Rognum TO, Braut GS
Andre lover som regulerer medisinsk virksomhet og forskning.
I: Rognum TO (red.). Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 98–102.

Schou P
Tier om pasientrettigheter.
Dagbladet 30.9.2010.

Straume K, Shaw MPD
Effective physician retention strategies in Norway’s northernmost county.
Bull World Health Organ 2010;88:390–394.

Straume K, Shaw MPD
Internship at the ends of the earth - a way to recruite physicians?
Rural and Remote Health 2010;10.

Straume K, Søndenå MS, Prydz P
Postgraduate training at the ends of the earth - a way to retain physicians?
Rural and Remote Health 2010;10.

Suphammer T
Tannhelsetjenestens tilbud til prioriterte grupper: kan bli enda bedre [intervju med Linda Grytten] (pdf).
Munnpleien 2010; 1: 16.

Swensen E
Sin brors vokter [intervju med Geir Sverre Braut].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 130:2504–5.

Torgauten TI, Vist J, jr.
Taushetsplikt.
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 66–76.

Vaagan M
Rettferdighetens vokter [intervju med Lars E Hanssen] (pdf).
Prolar-nytt 2010; 1: 6–8.

Wigum H.
Når autorisert helsepersonell gir alternativ behandling (pdf).
Fysioterapeuten 2010; 6: 36–37.

2009

Austveg B, Nordtvedt L
Livsviktig kunnskap. Klinikken Sex og samfunn viderefører en arv vi må ta vare på [kronikk] (pdf).
Klassekampen 18.3.2009.

Austveg B
Norsk støtte til helsesektoren i Tanzania [kronikk].
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2397–400.

Bjørke G, Braut GS
To karrierevegar – jamstilte, men ulike (pdf).
Uniped 2009; 32 (4): 40–50.

Bratland SZ, Bondevik GT
Når legehjelpen haster [kronikk] (pdf).
Bergens tidende 2.5.2009.

Braut GS
Kva skal til for at Statens helsetilsyn er nøgd? (pdf).
Omsorg 2009; 3: 45–48.

Braut GS
Statens helsetilsyn og den alternative behandlaren.
I: Norheim AJ. Komplementær og alternativ medisin : en innføring for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009: 78–85.

Braut GS
Trykksår som samfunnsmedisinsk utfordring.
Sår 2009; 17(1): 24–26.

Grude P, Aadland A
Nye tvangsregler i pasientrettighetsloven (pdf).
Psykoppnytt 2009; 16(1): 22–25.

Molven O
Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming (pdf).
Lov og rett 2009;48(1):3–26.

To-årig DPS-tilsyn går mot slutten [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2009; 19: 1970.

Winther RB, Bramness JG
Legemiddelshopping av vanedannende medikamenter i Norge.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:517–20.