Austveg B, Sundby J
Reproduktiv helse - tusenårsmålet lengst fra oppnåelse
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1907-9