Helsetilsynet

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 09.01.2019
Vår ref.: 2018/2057 2 WES

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat av 12. oktober 2018 med forslag til endring i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), med høringsfrist 14. januar 2019.

Det blir foreslått å lovfeste kommunens plikt til å ha dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom. Forslaget er en oppfølging av «Leve hele livet – en kvalitetsreform». Stortinget har bedt regjeringen om å fremme et forslag om ovennevnte endring i helse- og omsorgstjenesteloven, med virkning fra 1. januar 2020.

Det blir også foreslått endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demenssykdom

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke kommunen en eksplisitt plikt til å tilby dagaktiviteter til personer med demenssykdom og pasient/bruker har heller ikke en rett til slikt tilbud. Mange kommuner har likevel allerede etablert slike aktivitetstilbud.

Dagens regelverk er overordnet utformet for blant annet ikke å gripe unødig inn i det kommunale selvstyret og frihet til å organisere sine tjenester ut fra lokale forhold og behov. Kommunale helse- og omsorgstjenester til den enkelte innbygger ytes ut fra individuelle behov og er ikke knyttet til spesifikke diagnoser/brukergruppe.

Statens helsetilsyn er av den oppfatning at lovfesting av dagaktivitetstilbud er positivt. Aktivitetstilbud kan gi økt livskvalitet og trivsel for brukeren, og også gi avlastning for pårørende med stor omsorgsbyrde. En slik lovfesting bør imidlertid ikke være knyttet til en spesifikk diagnose/brukergruppe. Aktivitetstilbud bør gis etter en individuell vurdering av behovene til den enkelte person og/eller deres pårørende.

Personer med andre diagnoser/lidelser og funksjonsnedsettelser kan ha like stort behov for aktivitetstilbud som personer med demenssykdom.

I høringsnotatet til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i 2010 ble det varslet at det skulle vurderes å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å ha aktivitetstilbud til personer med demenssykdom. I Statens helsetilsyn sitt høringssvar av 9. desember 2010 skrev vi dette:

«Statens helsetilsyn kan ikke se at dagtilbud er berørt i høringsnotatet, ut over at det skal vurderes å innføre en lovfestet plikt for kommunene om å tilby dagtilbud til personer med demens. Dagtilbud er viktig også for andre brukergrupper som det av ulike grunner ikke er aktuelt eller hensiktsmessig å tilby tilrettelagt arbeid eller utdanning. Dagtilbud er viktig både for å gi den enkelte en meningsfull hverdag og ved også å fungere som avlastning for personer med tyngende omsorgsarbeid.»

Forslag til endring av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Det blir foreslått å ta inn et nytt andre ledd i § 8 i forskriften. Det er ment som en tydeliggjøring av at kommunen ikke kan kreve vederlag for dagaktivitetstilbud dersom det gis som avlastningstiltak for pårørende.

Statens helsetilsyn er enig i det foreliggende forslaget.

 

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f.
assisterende direktør

Wenche Skjær
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Saksbehandler: Wenche Skjær, tlf. 21 52 99 97