Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Innledning

Meny

Innhold 2 Innledning
Internserien

2 Innledning

2.1 Bakgrunnen for den interne gjennomgangen

Etter en periode med særlig offentlig oppmerksomhet knyttet til tilsynssaker og søknader
behandlet av Helsetilsynet der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til eller utøvd
grenseoverskridende seksuelle handlinger overfor pasient/bruker, ble det det besluttet å gjøre
en vurdering av tilsynsmyndighetenes arbeid med disse sakene, herunder praksis i
saksbehandlingen. Slike tilsynssaker kan være svært alvorlige og har store implikasjoner for
pasient og bruker, men også for helsepersonellet og andre berørte.
Helsetilsynet nedsatte en intern arbeidsgruppe med oppstart medio 2021. Hovedformålet med
arbeidet er å gjøre en gjennomgang av et utvalg tilsynssaker og søknader i etterkant av tap av
autorisasjon, der hovedtemaene for tilsynssakene er at helsepersonellet har hatt en seksuell
relasjon med brukeren, eller utøvd annen grenseoverskridende seksuell atferd (se vedlagt
mandat, samt begrepsavklaringer i kapittel 2.5). Arbeidsgruppen skal vurdere konkrete
områder beskrevet i mandatet, og påpeke eventuelle andre områder med behov for endringer.
Hovedformålet med en gjennomgang er å sikre at dagens praksis er i henhold til
helsetilsynslovens formål.
Parallelt med det interne arbeidet hos tilsynsmyndighetene har Helse- og
omsorgsdepartementet nedsatt et utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av
helsepersonell mot pasienter. Utvalget skal levere sin rapport i april 2022.