Hopp til hovedinnhold
Innhold Forord

Meny

Innhold Forord
Internserien

Forord

Gode og trygge tjenester forutsetter at helsepersonell og hjelpere er seg bevisst sin rolle og
etterlever krav til etisk adferd og faglig standard. Alle som søker og får hjelp skal kunne være
trygge på at de ikke vil bli utsatt for grenseoverskridende adferd eller at helsepersonell
misbruker den makten de har til å oppnå egen nytte/vinning. Og, de aller, aller fleste
behandlere opptrer slik de skal, profesjonelt med klare holdninger og praksis for hvor
grensene går.
I noen sammenhenger går det imidlertid galt, slik at behandler-pasient forholdet utvikler seg
til en privat, seksuell relasjon eller at pasienten utsettes for grenseoverskridende handlinger
fra behandleren. Disse sakene er alvorlige og har som regel et stort skadepotensial for
pasienten som ofte får dårligere helse og livsutsikter, og det svekker tilliten til helsetjenesten.
Det er alvorlig
Flere av disse sakene har fått betydelig oppmerksomhet i den senere tid, og det er stilt
spørsmål ved tilsynsmyndighetens håndtering av slike saker. Vi fant det derfor nødvendig å
gjøre en gjennomgang av alle saker med slik tematikk som Helsetilsynet har behandlet de
siste 10 årene. Det ble nedsatt en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe i Helsetilsynet, som
fikk i oppgave å gjennomgå sakene og lete etter forbedringspunkter. Resultatet av deres
arbeid presenteres i denne rapporten.
Arbeidsgruppen slår fast at Helsetilsynet har en klar og tydelig praksis i disse sakene, og at
sakene stort sett ender med bruk av den sterkeste reaksjonsformen vi har: tap av autorisasjon.
Arbeidsgruppen har imidlertid også funnet forbedringspunkter og kommet med anbefalinger.
De dreier seg til dels om å befeste og tydeliggjøre dagens praksis, men også om nye/andre
tiltak for eksempel når det gjelder brukerinvolvering.
Arbeidsgruppens anbefalinger vil bli fulgt opp og blant annet innarbeidet i ny veileder for
behandling av tilsynssaker i Helsetilsynet. Tilsynssakbehandlingen skal bidra til økt sikkerhet
og kvalitet i tjenestene, og rettssikkerheten til alle involverte skal ivaretas. Det er viktig for
befolkningens tillit til tjenesten og tilsynsmyndighetene at disse sakene behandles på en god
måte.
Når slike saker kommer til tilsynsmyndigheten, har imidlertid skaden skjedd. Målet må være
å forebygge slike saker. Det utfordrer langt flere enn tilsynsmyndigheten, og vi slutter oss til
arbeidsgruppens betraktninger og anbefalinger som rettes til andre aktører. Helsetilsynet vil ta
initiativ til dialog med disse aktørene om hva vi ser i våre saker for å kunne bidra med
kunnskap som andre kan ha nytte av når de skal løse sine samfunnsoppdrag. Trygge tjenester
krever innsats fra mange.
Jeg takker arbeidsgruppen for god innsats!
Jan Fredrik Andresen
direktør