Helsetilsynet

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav
Internserien 5/2013 (pdf). Erstatter Rundskriv IK-2/2009 fra Statens helsetilsyn.
Sjekkliste for mottak av klage. Vedlegg til Internserien 5/2013
Elementer som bør inngå i Fylkesmannens vedtak. Vedlegg til Internserien 5/2013