Helsetilsynet

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering
Internserien 7/2010 (pdf)