Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Rapport fra Helsetilsynet

Det handler om ledelse.

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser 2020–2021

2022_2_det handler_om_ledelse_rapport_test.PNG

På oppdrag fra Statens helsetilsyn gjennomførte statsforvalterne i 2020–2021 landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser. Tilsynene ble gjort som systemrevisjoner og som egenvurderinger. Totalt ble praksis i 90 barneverntjenester gjennomgått.

Det ble konkludert med lovbrudd eller forbedringspunkter i 80 av disse. Det er et gjennomgående funn at barneverntjenestene ikke gjør en god nok jobb i undersøkelsene, at de på en eller annen måte er mangelfulle. Dette dreier seg om svikt i det faglige arbeidet og mangelfulle vurderingene av de opplysninger som kommer frem.

Mange undersøkelser blir gjennomført etter en standard mal, uten at det vurderes konkret hva som er relevante tema å utrede nærmere og hvilke opplysninger det er aktuelt å innhente fra hvem.

Mange barneverntjenester gir barna for lite informasjon til at de kan gjøre seg opp en mening om saken. Videre er det mange tilfeller der barn blir ikke hørt og får sagt sin mening. Der barna har gitt uttrykk for sin oppfatning, er det fere eksempler på at synspunktene ikke blir brukt, verken for å belyse saksforholdet eller i vurderingene av hva som vil være til beste for barnet.

Det har også kommet frem at mange undersøkelser ikke har den fremdrift som sakens alvor skulle tilsi. I fere barneverntjenester forekommer det at det går fere uker fra gjennomgang av meldingen til undersøkelsen faktisk starter opp. Det er videre eksempler på at undersøkelsesrapportene skrives ferdig etter at konklusjonen er formidlet, og at opplysninger som har kommet til barnevernet etter konklusjonsdatoen, er tatt med i rapporten. Et slikt fokus på å holde fristen gjør at noen barneverntjenester manipulerer med sluttdatoen for undersøkelsen.

Helga Arianson
fylkeslege

Helga Arianson
fylkeslege