Helsetilsynet

Sosialtjenesteloven (Lovdata)
Lov av 2009-12-18 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Rundskriv - Sosialtjenesteloven
Rundskrivet er utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og inneholder merknader til bestemmelsene i loven og tilhørende forskrifter. Merknadene er en fortolkning og presisering av hvordan politiske myndigheter og overordnet forvaltningsmyndighet ønsker at bestemmelsene skal forstås og praktiseres.