Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 146 L (2020-2021)
Endringen gjaldt tilpasning til endringer i straffeprosessloven m.m. (§ 9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov. nr. 122)

Prop. 60 L (2017-2018)
Endringen gjaldt henvisning til opphevet bestemmelse (§ 4-8) i pasient- og brukerrettighetsloven som tas ut (§ 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 22. juni 2018 (lov nr. 76)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 197.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 99 L (2014-2015)
Endringen gjaldt endret lovhenvisning til helsepersonelloven (§ 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2015 (lov nr. 59)

Prop. 46 L (2012–2013)
Endringene gjaldt tilpasning til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven ifm. ny vergemålslov (§ 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 102 nr. 48
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 9)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 2, 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 26 (2007–2008)
Endringene gjaldt gjennomføring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell (§ 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. november 2008.

Ot.prp. nr. 27 (2002–2003)
Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
NOU 1998:21