Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov 

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 146 L (2020-2021)
Endringen gjaldt tilpasning til endringer i straffeprosessloven m.m. (§ 18)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov. nr. 122)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 10, 13, 19, 23, 24, 25, 28, 31)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 81 L (2019-2020)
Endringene gjaldt tilpasning til ny kommunelov – helhetlig regulering av krav om internkontroll med kommuneplikter (§§ 9, 30, 31)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 89)

Prop. 46 L (2017-2018)
Endringen gjaldt redaksjonell tilpasning til ny kommunelov (§ 31)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. november 2019 (lov nr. 83)

Prop. 91 L (2018-2019)
Endringen gjaldt tydeliggjøring av havneansattes ansvar for å avdekke helsetrusler (§ 29)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 46)

Prop. 7 L (2016-2017)
Endringen gjaldt tilpasning i forbindelse med hjemmel til å opprette helseregistre i en beredskapssituasjon (§ 29)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 3. mars 2017 (lov nr. 8)

Prop. 9 L (2015-2016),
Endringene gjaldt tilpasning i forbindelse med opprettelse av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (§§ 24, 25, 28)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt VIII
Endringen trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 121)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 18)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 242.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 72 L (2013–2014)
Endringen gjaldt tilpasning til helseregisterloven (§ 25)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 76)

Prop. 87 L (2012–2013)
Endringen gjaldt retting av feil i tidligere lovvedtak – hjemmel for kommunen til å pålegge virksomhet å innhente ny vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan (§ 13)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt IV.
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 39)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringen gjaldt oppretting av feil (§ 10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46)

Prop 90 L (2010–2011)
Lov 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. januar 2012 (kgl.res. 24. juni 2011)
Helse- og omsorgsdepartementets høring med frist 18. januar 2011
Samhandlingsreformen Sakens dokumenter på Stortingets hjemmeside med St.meld. nr. 47 (2008–2009)
Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Sakens dokumenter på Stortingets hjemmeside med St.meld. nr. 20 (2006–2007)
Om lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Sakens dokumenter på Stortingets hjemmeside med Ot.prp. nr. 73 (2008–2009)
Resept for et sunnere Norge Sakens dokumenter på Stortingets hjemmeside med St. meld. nr. 16 (2002–2003)