Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov 

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 133 L (2020-2021)
Endringen gjaldt tilpasning til ny barnevernslov (§§ 3-9 a, 9-7, 9-11, 9-12, 10-2, 10-3, 10-5) 

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2023 (lov nr. 97)

Prop. 71 L (2021-2022)
Endringen gjaldt folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering (ny § 1-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 25. november 2022 (lov nr. 86)

Prop. 102 L (2020-2021)
Endringen gjaldt innføring av minimumskrav til hva en samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak skal inneholde (§ 6-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 120)

Prop. 100 L (2020-2021)
Endringene gjaldt kommunens plikt til samarbeid, samordning, individuell plan og plikt til å oppnevne barnekoordinator (§§ 3-4, 6-2, 7-1, ny § 7-2 a)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 78)

Prop. 57 L (2021-2022)
Endringen gjaldt presisering av plikt til å besvare henvendelser fra pasienter m.m. om kvalitet og pasientsikkerhet (§ 4-2 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 29)

Prop. 107 L (2021-2022)
Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina – midlertidige unntak fra plikter (ny § 7-2 b)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
I kraft 15. juni 2022 – 1. juli 2023 (lov nr. 35)

Prop. 63 L (2021-2022)
Endringene gjaldt oppheving av godkjenningsmodell for fritt brukervalg og lovteknisk oppretting (§§ 3-11, 10-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 10. juni 2022 (lov nr. 37)

Prop. 116 L (2020-2021)
Endringen gjaldt godkjenningsmodell for fritt brukervalg (ny § 3-11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. september 2021 (lov nr. 118)

Prop. 65 L (2020-2021)
Endringen gjaldt varsling om alvorlige hendelser til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (§ 12-3 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 31)

Prop. 166 L (2020-2021)
Endringen gjaldt tilrettelegging for en større adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer (§ 12-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 127)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 5-9, 9-7, 9-8, 9-9, 9-11, 12-1, 12-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 34 L (2019-2020)
Endringen gjaldt feilretting, endring av begrep fra sprøyterom m.m. til brukerrom m.m. (§ 5-6)
Sakens dokumenter lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2020 (lov nr. 78)

Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19
Endringen innebar at retten til individuell plan ikke gjelder (§ 7-1)
Om endringene på regjeringen.no
I kraft 28. mars 2020 – 27. mai 2020

Prop. 66 L (2018-2019)
Endringen gjaldt plikt for kommuner til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens (§ 3-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2020 (lov nr. 45)

Prop. 46 L (2017-2018)
Endringen gjaldt redaksjonell tilpasning til ny kommunelov (§ 12-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. november 2019 (lov nr. 83)

Prop. 150 L (2016-2017)
Endringene gjaldt opplysningsplikt til Statens helsetilsyn og fylkesmannen, utvidelse av Statens helsetilsyns adgang til å stenge virksomheter til å omfatte kommunale helse- og omsorgstjenester, utvidelse av varslingsplikt til å omfatte kommunale helse- og omsorgstjenester  (§§ 5-9, 12-3, ny § 12-3 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 107)

Prop. 13 L (2018-2019)
Endringen gjaldt endring av yrkestittel helsesøster til helsesykepleier (§ 3-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2019 (lov nr. 113)

Prop. 60 L (2017-2018)
Endringen gjaldt lovteknisk endring, navnet på loven tatt ut i bestemmelse om politiattest (§ 5-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 22. juni 2018 (lov nr. 76)

Prop. 71 L (2016-2017)
Endringene gjaldt tilrettelegging for kommunal overtakelse av ansvaret for tannhelsetjenesten (§§ 1-2, 3-1, 3-2, ny § 3-2 b, § 3-4, 11-1, 11-6, lovvedtaket A pkt. III, 4) og kompetansekrav, fylkeskommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, veiledningsplikt (§§ 1-1, 3-2, ny § 3-3 a, ny § 5-11, lovvedtaket A pkt. I, 4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2018, men endringene som gjelder tannhelsetjenesten fra 2020 (lov nr. 55)

Prop. 64 L (2016-2017)  
Endringen gjaldt oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig (ny § 12-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 63) 

Prop. 49 L (2016-2017)
Endringene gjaldt en samling og tydeliggjøring av kommunenes plikt overfor dem som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, herunder opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad) (§§ 3-2, 3-6, 9-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1 oktober 2017 (lov nr. 34)

Prop. 75 L (2016-2017)
Endringene gjaldt styrking av barns rettsstilling ved ytelse av helse- og omsorgstjenester m.m. (ny § 3-9 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1 juli 2017 (lov nr. 53)

Prop. 94 L (2015-2016)
Endringene gjaldt krav om framlegging av politiattest for personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester (§ 5-4, ny § 5-4 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. januar 2017 (lov nr. 49)

Prop. 40 L (2015-2016)
Endringene gjaldt klarere rammer for bruk av tvang på rusfeltet, harmonisering av forskriftshjemler, vilkår om rusmiddeltesting ved frivillig inntak i institusjon, virkeområde utvides til institusjoner uten avtale (§§ 10-2, 10-3, 10-4, 12-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. november 2016 (lov nr. 10) 

Prop. 99 L (2015-2016)
Endringene gjaldt  kommunens plikt til å tilby sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og kriterier for tildeling (§ 3-2 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen i § 3-2 a første og annet ledd trådte i kraft 1. juli 2016, § 3-2 a fjerde ledd trådte i kraft fra 1. juli 2017, tredje ledd trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer  (lov nr. 45).

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 12-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 243.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 118 L (2012–2013) 
Endringen gjaldt gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet – krav til dokumentasjon (§ 11-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. mars  2015 (lov nr. 79)

Prop. 114 L (2012–2013)
Endringen gjaldt krav om politiattest – tilpasning til helsepersonelloven (§ 5-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt XX
Endringen trådte i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 82)

Prop. 100 L (2012–2013)
Endringen gjaldt informasjon til pasient, bruker og pasientens nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 3-3 (ny § 4-2a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 29)

Prop. 46 L (2012–2013)
Endringene gjaldt tilpasning til ny vergemålslov (§§ 9-3, 9-7, 9-8 og 9-11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 102 nr. 55
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 9)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringene gjaldt øyeblikkelig hjelp og bruk av tvang i institusjoner (§§ 6-2, 10-2, 10-3, 10-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46)

Prop. 91 L (2010–2011)
Lov 2011-06-24 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2012 med disse unntakene:

  • § 3-5 tredje ledd om kommunens plikt til å sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp – trådte i kraft 1. januar 2016
  • endring i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 om meldeordning – trådte i kraft 1. juli 2012
  • endringene i pasientskadeloven § 1 første ledd bokstav a om lovens virkeområde i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – trådte i kraft 1. april 2014

Helse- og omsorgsdepartementets høring 
NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste (Wisløff-utvalget)
NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester (Bernt-utvalget)
Samhandlingsreformen  Sakens dokumenter på Stortingets hjemmeside med St.meld. nr. 47 (2008–2009)