Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 8 L (2022-2023)
Endringen gjaldt tilpasning til et mer ensartet regelverk for klagenemndene Helseklage er sekretariat for (§§ 20 a, 69)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2023 (lov nr. 2)

Prop. 39 L (2022-2023)
Endringen gjaldt presisering av at departementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av statens partsstilling når Helsepersonellnemndas vedtak er brakt inn for domstolene (§ 71)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 28. april 2023 (lov nr. 8)

Prop. 133 L (2020-2021)
Endringen gjaldt opplysningsplikt og tilpasning til ny barnevernslov (§ 33) 

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2023 (lov nr. 97)

Prop. 121 L (2021-2022)
Endringen gjaldt tilpasning som følge av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen (§ 71)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2023 (lov nr. 115)

Prop. 221 L (2020-2021)
Endringene gjaldt innføring av kompetansekrav for å utføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og bestemmelse om aldersgrense (ny § 4 a og 4 b)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 18)

Prop. 57 L (2021-2022)
Endringene gjaldt helsepersonellovens regler om administrative reaksjoner – bl.a. innføring av faglig pålegg i stedet for advarsel og bestemmelser om full og begrenset autorisasjon (§§ 56, 57, 58, ny § 58 a, § 59, oppheving av § 59 a, §§ 65 a, 66, oppheving av § 67 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 29)

Prop. 146 L (2020-2021)
Endringene gjaldt tilpasning til endringer i straffeprosessloven m.m. (§§ 67, 67 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2022 (lov. nr. 122)

Prop. 63 L (2021-2022)
Endringen gjaldt at det ble gitt en tydelig hjemmel til å fastsette forskrifter om etterutdanning for helsepersonell med spesialistgodkjenning (§ 51)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 10. juni 2022 (lov nr. 37)

Prop. 236 L (2020-2021)
Endringen gjaldt autorisasjonsordningen – manuellterapeuter, naprapater, osteopater og paramedisinere gis autorisasjon (§ 48)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. mai 2022,  bortsett fra § 48 første ledd nr. 15 (manuellterapeut) som trådte i kraft 1. januar 2023 (lov nr. 14)

Prop. 121 L (2020-2021)
Endringen gjaldt  leger, psykologer og optikere sin adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som kan være til fare for trafikksikkerheten (§ 34, ny § 34 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. april 2022 (lov nr. 116)

Prop. 65 L (2020-2021)
Endringen gjaldt tilgjengeliggjøring av opplysninger for en klinisk etikkomité og utlevering av opplysninger til myndigheter i andre land (ny § 29 d, § 66)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 31)

Prop. 112 L (2020-2021)
Endringene gjaldt enklere samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten, blant annet i helsefaglige arbeidsfellesskap, i undervisningsformål, åpning for at helseopplysninger kan brukes for utvikling og bruk av klinisk beslutningsverktøy i helse- og omsorgstjenesten (ny § 25 a, ny 25 b, § 29, ny § 29 e)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 67)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 18, 30, 42, 43, 61, 62 a, 63)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 63 L (2019-2020)
Endringene gjaldt tilgjengeliggjøring av helsedata – dispensasjon fra taushetsplikt (§ 29, opphevelse av § 29 b)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 132)

Prop. 59 L (2019-2020)
Endringen gjaldt forenkling av helsepersonells tilgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring (§ 29 c)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 134)

Prop. 150 L (2016-2017)
Endringene gjaldt senking av terskel  for bruken av autorisasjonstap, avlevering om arkiv m.m. (§§ 30, 40, 57, 62 a, 67 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene i §§ 30, 40, 57, 67 a trådte i kraft 1. juli 2019, endringen i § 62 a trådte i kraft 1. oktober 2021 (lov nr. 107)

Prop. 30 L (2018-2019)
Endringene gjaldt tilpasning til avvikling av meldeordningen for spesialisthelsetjenesten og legers plikt til å gi opplysninger om dødsfall og dødsårsak (oppheving av § 67 a, § 36)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Opphevelse av § 67 a trådte i kraft 15. mai 2019, endringen i § 36 trådte i kraft 1. oktober 2019 (lov nr. 11)

Prop. 68 L (2016-2017)
Endringene gjaldt helsepersonells plikt til å underkaste seg prøver etter pålegg fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, gi forklaring til og adgang til lokaler for kommisjonen (ny § 12 a og ny § 30 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. mai 2019 (lov nr. 56)

Prop. 56 LS (2017-2018)
Endringene gjaldt tilpasning til ny personopplysningslov – tilgjengeliggjøring og bruk av opplysninger til forskning og helseanalyser m.m. (§§ 29, 29 b, 29 c, 42, 45)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 20. juli 2018 (lov nr. 38)

Prop. 9 L (2015-2016)
Endringen gjaldt søksmål mot staten ved Statens helsepersonellnemnd (tilpasning som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen)  (§ 71)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2018 (lov nr. 121)

Prop. 169 L (2016-2017)
Endringen gjaldt tydeliggjøring og klargjøring av reglene om opplysningsplikt til barnevernet (§ 33)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2018 (lov nr. 5)

Prop. 75 L (2016-2017)
Endringene gjaldt styrking av barns rettsstilling ved ytelse av helse- og omsorgstjenester, opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene, forhøyet strafferamme, avslag spesialistgodkjenning, rett til å bruke yrkestitler m.m. (§§ 6, 10 a, ny § 10 b, §§ 11, 17, 22, 25, 62, 67, 74, oppheving av § 38)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene i § 6, § 11 andre ledd andre punktum, § 17, § 38, § 62 andre ledd og § 74 første ledd første punktum trådte i kraft 1 juli 2017. Endringene i § 10 a, ny § 10 b, §§ 22 andre ledd og 25 tredje ledd trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 53)

Prop. 120 L (2016-2017)
Endringene gjaldt tilpasning til straffeprosessloven – presisering av at lege skal foreta kroppslig undersøkelse av mistenkte i straffesak ihht straffeprosessloven  §§ 157 og 157 a (§ 12)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2017 (lov nr. 90)

Prop. 94 L (2015-2016)
Endringene gjaldt krav om framlegging av politiattest for personell som yter spesialisthelsetjenester, tannhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester (§ 20 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. januar 2017 (lov nr. 49)

Prop. 106 L (2015-2016)
Endringene gjaldt tilpasning i forbindelse med opprettelse av kommunalt pasient- og brukerregister m.m. (opphør av krav om at fylkesmannen skal innhente uttalelse fra Datatilsynet før saker om retting eller sletting av pasientjournalopplysninger kan ferdigbehandles) (§§ 42 og 43)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2016 (lov nr. 47)

Prop. 9 L (2015-2016)
Endringene gjaldt tilpasning i forbindelse med opprettelse av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (§§ 67a, 71)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringene finnes i pkt IV (§ 71) og pkt IX (§ 67a).
Endringen i § 67a trådte i kraft 1. januar 2016, endringen i § 71 trådte i kraft 1. november 2016 (lov nr. 121)

Prop. 94 L (2014-2015)
Endringen gjaldt politiattest og hvem som er utelukket fra å yte helse- og omsorgstjeneste til barn eller personer med utviklingshemming (tilpasning til straffeloven) (§ 20a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringene finnes i pkt. III.
Endringene trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 98)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringene gjaldt tilpasning til straffeloven (§§ 29a, 67)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringene finnes i pkt 169.
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 99 L (2014-2015)
Endringene gjaldt tydeliggjøring av vilkår for autorisasjon og hjemmel til å gi forskrift om praktisk tjeneste og tilleggskrav for autorisasjon (§§ 3, 48, ny 48 a, 49, 53, 57)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2015 (lov nr. 59)

Prop. 81 L (2014-2015)
Endringene gjaldt vilkår for spesialistgodkjenning (§§ 12, 51, oppheving av § 46)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2015 (lov nr. 60)

Prop. 74 L (2014-2015)
Endringene gjaldt endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år (§§ 48, 54, 74, 76)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2015 (lov nr. 61)

Prop. 34 L (2014-2015),
Endringen gjaldt overføring av helseopplysninger ved utvisningssak mot særreaksjonsdømte utlendinger (ny § 29a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. III.
Endringen trådte i kraft 1. mai 2015 (lov nr. 22) 

Prop. 115 L (2013–2014)
Endringen gjaldt testing av ruspåvirkning – utvidelse av personkrets til også å omfatte helsesekretær (§ 12)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 6. februar 2015 (lov nr. 8)

Prop. 72 L (2013–2014)
Endringene gjaldt tilpasning til helseregisterloven (§§ 25, 26, 29, 45)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 76)

Prop. 57 L (2013–2014)
Endringen gjaldt utvidelse av helsepersonells plikt til å ta blodprøve eller liknende rusprøve av personer under 18 år til å gjelde ved gjennomføring av ungdomsoppfølging  (§ 12)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 5.
Endringen trådte i kraft 1. juli 2014 (lov nr. 49)

Prop. 114 L (2012–2013)
Endringen gjaldt krav om politiattest (§ 20a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt XV
Endringen trådte i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 82)

Prop. 100 L (2012–2013)
Endringen gjaldt styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m., bestemmelsene om anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd flyttet til pasient- og brukerrettighetsloven (oppheving av § 55)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 29)

Prop. 87 L (2012–2013)
Endringene gjaldt utsendelse av epikriser og utlevering av taushetsbelagte opplysninger til bruk i læringsarbeid m.m. (ny § 29c, ny § 45a)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt I.
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 39)

Prop. 99 L (2011–2012)
Endringen gjaldt pålegg om innlevering av pasientjournalarkiv til Fylkesmannen eller Norsk helsearkiv (ny § 62 a )

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 47)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringene gjaldt lovteknisk tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 9, 10, 13, 16, 43, 58, 61, 63)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46)

Prop. 29 L (2011–2012)
Endringene gjaldt plikt til rusfrihet (§ 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 4. mai 2012 (lov nr. 23)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt plikt til å melde behov for individuell plan og koordinator og delta i arbeid med individuell plan, ordinering av legemidler gjennom prosedyrer, forbud mot å bruke melding i meldeordning som grunnlag for tilsynssak mot helsepersonell, tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven for øvrig (§§ 1, 3, 4, 7, 10, 16, 18, 20, 20 a, 22, 29 b, 30, 32, 38, ny § 38 a, §§ 41, 42, 43, 55, 56, 64, ny § 67a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 83 (2008–2009)
Endringen gjaldt overføring av myndighet til å gi spesialistgodkjenning til helsepersonell fra yrkesorganisasjoner til Helsedirektoratet (§ 53)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2011 (lov nr. 14)

Prop. 23 L (2009–2010)
Endringene gjaldt adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten (ny § 29b)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 9. april 2010.

Ot.prp. nr. 84 (2008–2009)
Endringen gjaldt helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende (ny § 10a og § 25)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2010

Ot.prp. nr. 15 (2008–2009)
Endringene gjaldt helsepersonells opplysningsplikt i forbindelse med ny lov om dyrevelferd (§ 23)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2010.

Ot.prp. nr. 90 (2008–2009)
Endringene gjaldt delegasjon av myndighet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (§ 29)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2009.

Ot.prp. nr. 51 (2008–2009)
Endringene gjaldt kommunikasjon av nødvendige helseopplysninger mellom ulike virksomheter (§§ 25 og 45)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 19. juni 2009.

Ot.prp. nr. 41 (2007–2008)
Endringene gjaldt forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger (§§ 15 og 22)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2009

Ot.prp. nr. 2 (2008–2009)
Endringen gjaldt oppretting av feil i lovendringsvedtak i juni 2008 (annet til femte ledd i § 48 falt ut).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) I kraft 14. november 2008.

Dok nr. 8:94 (2007–2008)
Endringen gjaldt innføring av helsepersonellgruppen helsefagarbeider (§ 48 ny bokstav f)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft 27. juni 2008

Ot.prp. nr. 26 (2007–2008)
Endringene gjaldt gjennomføring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell (§§ 3, 52, 53, ny 65 a, 68, 71, 74)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. november 2008.

Ot.prp. nr. 25 (2007–2008)
Endringene gjaldt krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l., administrative reaksjoner (advarsel, begrensning av autorisasjon) og forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger (snoking) (§§ 15, ny 21a, 56, 59, ny 59a, 68 og 71)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Ny § 21a trådte i kraft 9. mai 2008. De øvrige bestemmelsene trådte i kraft 1. november 2008.

Ot.prp. nr. 61 (2006–2007)
Endringene gjaldt fødselsmelding (§ 35)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 74 (2005–2006)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye tvisteloven (§ 71)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen gjelder nr. 123
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot. prp. nr. 45 (2006–2007)
Endringene gjaldt unntak fra helsepersonells taushetsplikt i forbindelse med etterkontroll av straffelovens og psykisk helsevernlovens bestemmelser om særreaksjoner (ny § 29a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Trådte i kraft 15. juni 2007.

Ot.prp. nr. 86 (2005–2006)
Endringene gjaldt melding om helsepersonells virksomhet ( § 18), krav om politiattest (ny § 20a), og nye helsepersonellkategorier provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt til erstatning for farmasøyt (§ 48).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. april 2007

Ot.prp. nr. 86 (2005–2006)
Endringene gjaldt hjemmel for Statens helsetilsyn til å kalle tilbake rekvireringsrett gitt på grunnlag av tilsvarende godkjenning i annet land, dersom godkjenningen i det andre landet mister sin gyldighet (§ 63)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2007

Ot.prp. nr. 87 (2002–2003)
Endringene gjaldt retting av feil i § 12 og navneform Apotekklagenemnda (overskrift til kap. 12 og § 68).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – se vedtaket nr. 122

Ot.prp. nr. 69 (2002–2003)
Endringene gjaldt ny betegnelse Helsetilsynet i fylket til erstatning for fylkeslegen, ifm. dennes integrering i fylkesmannsembetet (§§ 30, 38, 42, 43, 55, 61 og 63)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 40 (2001–2002)
Endringene gjaldt hjemmel til at utdanningsinstitusjoner kan gi autorisasjon (§ 53)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 26 (2001–2002)
Endringene gjaldt myndighet til det nye Sosial- og helsedirektoratet ifm. autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning som tidligere lå til Statens helsetilsyn (§ 53)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Endringene gjaldt opplysningsplikt for helsepersonell i privat virksomhet overfor de nye regionale helseforetakene (§ 18)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen gjelder § 53 nr. 15

Ot.prp. nr. 14 (2000–2001)
Endringene gjaldt bl.a. klargjøring av studenters stilling, pasientjournal, elektronisk pasientjournal, autorisasjon og lisens, reaksjonsformer overfor helsepersonell, domstolsprøving, Apotekklagenemnda, overgangsordninger (§§ 3, 40, 43, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 68, 71, 72, 76, 77)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft samtidig med loven 1. januar 2001.

Ot.prp. nr. 13 (1998–99)
Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Høringsnotat Lov om helsepersonell Sosial- og helsedepartementet 1997 (ikke publisert elektronisk)
NOU 1993:33 Helsepersonells rettigheter og plikter. Utkast til lov med motiver.
Loven trådte i kraft 1. januar 2001.