Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 80 L (2018-2019)
Endringen gjaldt oppheving av § 12 i tilknytning til tidligere opphevelse av spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 (avvikling av meldeordninga m.m.)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. mars 2020 (lov nr. 104)

Prop. 150 L (2016-2017)
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 107)
HODs høring med høringsuttalelser
NOU 2015: 11 Med åpne kort - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene