Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 71 L (2021-2022)
Endringen gjaldt informasjonsplikt om rettigheter og plikter etter nasjonal og internasjonal trygderett (§ 4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft  25. november 2022 (lov nr. 86)

Prop. 100 L (2020-2021)
Endringene gjaldt styrking av reglene om individuell plan og samarbeid (§ 15, ny § 15 a)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 78)

Prop. 166 L (2020-2021)
Endringen gjaldt tilrettelegging for en større adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer (§ 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 127)

Prop. 89 L (2019-2020)
Endringen gjaldt tilpasning til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) (§ 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 127)

Prop. 135 L (2019-2020)
Endringen gjaldt behandling av personopplysninger som følge av ny personvernforordning i EU og helautomatiserte avgjørelser (ny § 4 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 4. desember 2020 (lov nr. 132)

Prop. 12 L (2018-2019)
Endringen gjaldt oppheving av reglene om brukerkontakt (oppheving av § 7 andre ledd andre punktum)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. januar 2019 (lov nr. 98)

Prop. 56 LS (2017-2018)
Endringen gjaldt tilpasning til ny personopplysningslov (§ 3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 20. juli 2018 (lov nr. 38)

Prop. 1 LS (2017-2018)
Endringene gjaldt tilpasning til bidragsinnkrevingsloven, overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten (§§ 7, 9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. april 2018 (lov nr. 122)

Prop. 7 L (2017-2018)
Endringen gjaldt tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret (ny § 7a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt V)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 113)

Prop. 14 L (2014–2015)
Endringen gjaldt unntak fra forvaltningsmessig taushetsplikt (§ 16)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt VII)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 74)

Prop. 127 L (2011–2012)
Endringen gjaldt tilpasning til ny lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven)(§ 18)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 11 nr. 31
Endringen trådte i kraft 1. juni 2013 (lov nr. 3)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 11, 14 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Prop. 7 L (2011–2012)
Endringen gjaldt rett til å delta i utarbeidelse av aktivitetsplan (§ 14 a)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt III.
Endringen trådte i kraft 16. desember  2011.

Ot.prp. nr. 4 (2008–2009)
Endringene gjaldt vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan (ny § 14 a)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. februar 2010.

Prop. 13 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 103 (2008–2009)
Endringene gjaldt tilpasninger i forbindelse med ny lov om sosiale tjenester i Nav (§§ 1, 13, 16)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. januar 2010.

Ot.prp. nr. 29 (2008–2009)
Endringene gjaldt tildeling av forskriftsmyndighet til departementet (§ 14).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 24. april 2009.

Ot.prp. nr. 76 (2007–2008)
Endringene gjaldt endring av bestemmelsene om taushetsplikt, for å hindre urettmessig utbetaling av offentlige midler eller at noen hindrer at penger blir innbetalt til det offentlige (§ 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2009.

Ot.prp. nr. 70 (2006–2007)
Endringene gjaldt tilpasning til endring i sosialtjenesteloven (kvalifiseringsstønad) (§ 13).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. november 2007

Ot.prp. nr. 47 (2005–2006)
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.
Loven trådte i kraft 1. juli 2006.