Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 5 L (2022-2023)
Endringene gjaldt avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (§§ 2-4, 2-6) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen i § 2-4 trådte i kraft 1. januar 2023, § 2-6 trår i kraft 1. januar 2024 (lov nr. 92)

Prop. 133 L (2020-2021)
Endringene gjaldt tilpasning til ny barnevernslov (§§ 3-4, 4-4, 4-5, 6-2) 

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2022 (lov nr. 97)

Prop. 71 L (2021-2022)
Endringen gjaldt folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering (ny § 1-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 25. november 2022 (lov nr. 86)

Prop. 100 L (2020-2021)
Endringene gjaldt rett til koordinator og barnekoordinator (ny §§ 2-5 b, 2-5 c)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 78)

Prop. 221 L (2020-2021)
Endringen gjaldt innføring av aldersgrense for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling (§ 4-5 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 18)

Prop. 57 L (2021-2022)
Endringene gjaldt pasientens, brukerens eller pårørendes rett til svar på henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet, større mulighet for statsforvalteren  til å prioritere hvilke saker som er egnet for tilsyn (ny 3-7, §§ 7-4, 7-4 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 29)

Prop. 107 L (2021-2022)
Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina – midlertidige unntak fra rettigheter (ny § 2-5 d)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
I kraft 15. juni 2022 – 1. juli 2023 (lov nr. 35)

Prop. 65 L (2020-2021)
Endringen gjaldt varsling om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (§ 7-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 31)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 4-4, 4A-6, 4A-7, 4A-8, 4A-10, 7-2, 7-3, 7-4 a, 7-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 59 L (2019-2020)
Endringen gjaldt oppretting av feil henvisning (§ 7-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 134)

Prop. 93 L (2019-2020)
Endringen gjaldt utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse for personer over 67 år (§ 2-1 d)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2020 (lov nr. 79)

Midlertidig forskrift av 26. mai 2020 nr. 1068 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19
Endringene gjaldt unntak fra rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, unntak fra rett til vurdering og unntak fra prioriteringsforskriften (§§ 2-1 b, 2-2, prioriteringsforskriften § 5)
Forskriften trådte i kraft 27. mai 2020. Opphevet 1. oktober 2020

Midlertidig forskrift 27.3 mars 2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19
Endringen gjaldt utvidelse av fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten fra 10 dager til 30 dager og rettigheter som ikke gjelder: frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp, retten til fritt behandlingsvalg (gjelder fortsatt innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn), retten til fornyet vurdering, retten til individuell plan, retten til kontaktlege (§§ 2-1a, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 og 2-5a).
Om endringene på regjeringen.no
Endringene trådte i kraft 28. mars 2020 – forskriften opphevet 27. mai 2020

Prop. 80 L (2018-2019)
Endringene gjaldt helsehjelp i utlandet – bedre oversikt over ordningene som kan gi grunnlag for utgiftsdekning av helsehjelp i andre EØS-land og i utlandet, og presisering av rett til nødvendig helsehjelp i utlandet fordi det mangler hjemlig tilbud (§ 2-1b, ny § 2-4a) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. mars 2020 (lov nr. 104)

Prop. 55 L (2018-2019)
Endringen gjaldt lovfesting av systemet for nye metoder og forholdet til pasientens rettigheter (§ 2-1 b)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2020 (lov nr. 103)

Prop. 64 L (2018-2019)
Endringene gjaldt oppretting av feil ved at to lovbestemmelser om rett til plass i sykehjem og annen institusjon (§ 2-7 andre ledd nytt andre punktum) og oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig (§ 7-8), som ble opphevet ifm. flere parallelle lovendringsprosesser (§ 2-7 og ny § 7-8), trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 43)
Endringene gjaldt styrking av pasient- og brukerombudsordningen (ordningen skal omfatte tannhelsetjenesten og ett ombud gis en koordinerende rolle) (§§ 8-1, 8-2, 8-3, 8-6). Endringene trådte i kraft 1. januar 2020 (lov nr. 43)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Prop. 150 L (2016-2017)
Endringene gjaldt utvidet informasjonsplikt for helse- og omsorgstjenesten, bl.a. til å holde møte med pasienter, brukere og pårørende etter alvorlige hendelser. Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn direkte ved dødsfall eller svært alvorlig skade (§§ 3-2, 3-3, 7-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene i § 3-2 femte og sjette ledd, samt § 3-3 tredje ledd trådte i kraft 1. juli 2018. § 7-6 trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 107)

Prop. 56 LS (2017-2018)
Endringene gjaldt tilpasning til ny personopplysningslov – tilgjengeliggjøring og overføring av pasientopplysninger  (§§ 3-6, 5-1, 5-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 20. juli 2018 (lov nr. 38)

Prop. 9 L (2015-2016)
Endringen gjaldt søksmål mot staten (tilpasning som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen) (§ 7-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2018 (lov nr. 121)

Prop. 60 L (2017-2018)
Endringen gjaldt tilpasning til lovendring – innføring av overtredelsesgebyr som reaksjonsmulighet (§ 3-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 22. juni 2018 (lov nr. 76)

Prop. 75 L (2016-2017)
Endringene gjaldt styrking av barns rettigheter når de mottar helsehjelp, blant annet barns rett til medvirkning og medbestemmelse, herunder bestemmelser om videreformidling av informasjon til foreldrene (§§ 1-3, 3-1, 3-3, 3-4, 3-5, 4-3, 4-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 53) 

Prop. 64 L (2016-2017)  
Endringene gjaldt vektlegging av hensynet til det kommunale selvstyret når det frie skjønnet i kommunen skal prøves og oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig (§ 7-6, ny § 7-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 63)

Prop. 49 L (2016-2017)
Endringene gjaldt lovteknisk tilpasning til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om kommunenes plikt overfor dem som har et særlig tyngende omsorgsarbeid (pårørendestøtte) (§§ 2-1d, 2-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1 oktober 2017 (lov nr. 34)

Prop. 61 L (2015-2016)
Endringen gjaldt utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m. (§ 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2017 (lov nr. 48)

Prop. 125 L (2014-2015)
Endringene gjaldt rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten og søksmålsfrister (ny § 2-5 a, overskrift i kap. 7, § 7-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene i ny § 2-5 a og overskrift til kap. 7 og § 7-2 trådte i kraft 15. september 2016, nytt tredje og fjerde ledd i § 7-2 trådte i kraft 1. november 2016 (lov nr. 97)

Prop. 99 L (2015-2016)
Endringene gjaldt  presisering av retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (ny § 2-1 e, § 2-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen i § 2-1 e første ledd trådte i kraft 1. juli 2016, § 2-1 e andre ledd og § 2-7 andre ledd nytt andre punktum trådte i kraft fra 1. juli 2017 (lov nr. 45)

Prop. 77 L (2014-2015)
Endringene gjaldt forenkling av refusjon av utgifter til pasientreiser: innføring av standardsats, færre dokumentasjonskrav, elektronisk innsending av refusjonskrav, pasientreiser ifm. kommunale tjenester, tilbakekreving av feilaktig utbetaling m.m. (§ 2-6, ny § 2-6 a, § 2-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2016 (lov nr. 62) 

Prop. 56 L (2014-2015)
Endringene gjaldt  innføring av fritt behandlingsvalg for pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (§ 2-1b, ny § 2-4, § 2-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. november 2015 (lov nr. 32)

Prop. 86 L (2013–2014)
Endringen gjaldt rett til brukerstyrt  personlig assistanse (ny § 2-1d)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 41)

Prop. 118 L (2012–2013)
Endringene gjaldt rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m. (§§ 2-1b, 2-2, 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen i § 2-4 trådte i kraft 1. januar 2014, §§ 2-1b og 2-2 i kraft fra 1. november 2015 (lov nr. 79)

Prop. 100 L (2012–2013)
Endringene gjaldt styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling, særlig i forbindelse med tilsynsmyndighetenes saksbehandling (§§ 3-2, 3-3, 7-4, ny § 7-4a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 29)

Prop. 90 L (2012–2013)
Endringene gjaldt bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) (ny § 4-6a, § 4A-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. september 2013 (lov nr. 36)

Prop. 46 L (2012–2013)
Endringene gjaldt tilpasning til ny vergemålslov – samtykkekompetanse og hvem som skal ansees som pårørende (§§ 1-3, 4-3, 4-6, 4-7, 4-9 )
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 102 nr. 43
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 9)

Prop. 120 L (2011–2012)
Endringen gjaldt krav til eierskap eller krav til avtale med et regionalt helseforetak ved valg av sykehus (§ 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2013 (lov nr. 86)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringene gjaldt lovteknisk oppretting (§§ 2-2, 4A-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt lovens tittel, utvidelse av virkeområdet og en rekke endringer for øvrig, herunder tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (lovens tittel, §§ 1-1, 1-3, ny §§ 2-1 a, 2-1 b, 2-1 c, §§ 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, ny § 2-8, §§ 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 4-4, 4A-6, 4A-7, 4A-8, 4A-10, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, ny § 6-5, §§ 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 8-1, 8-2, 8-3, 8-6. §§ 2-1 og 7-1 oppheves)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Prop. 14 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 104 (2008–2009)
Endringen gjaldt foreldres eller andre med foreldreansvar sitt samtykke til helsehjelp (§ 4-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. mai 2010.

Prop. 13 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 103 (2008–2009)
Endringene gjaldt tilpasninger i forbindelse med ny lov om sosiale tjenester i Nav (§ 8-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. januar 2010.

Ot.prp. nr. 84 (2008–2009)
Endringen gjaldt utgiftsdekning ved pasienttransport (§ 2-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2010

Ot.prp. nr. 23 (2007–2008)
Endringene gjaldt utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester (kap. 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. september 2009

Ot.prp. nr. 82 (2007–2008)
Endringene gjaldt oppheving av bestemmelser som var blitt overflødige (§§ 4-3 og 4-8) og tilpasning til den nye tvisteloven (§ 4A-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2009

Ot.prp. nr. 64 (2005–2006)
Endringene gjaldt helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (§ 4-6 og nytt kap. 4A)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen i § 4-6 trådte i kraft 1. mai 2008, kap. 4A trådte i kraft 1. januar 2009.

Ot.prp. nr. 74 (2005–2006)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye tvisteloven (§ 8-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) - endringen finnes i nr. 122.

Ot.prp. nr. 53 (2006–2007)
Endringene gjaldt rett til å velge institusjon, ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og enkelte andre justeringer etter rusreformen (§§ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 65 (2005–2006)
Endringene gjaldt forholdet mellom psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven, valg av og rettigheter for pårørende, rett til å velge sykehus eller behandlingssted, barneverntjenestens rett til å samtykke til helsehjelp for barn under 16 år som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for (§§ 1-3, 2-4, 4-3 og 4-4).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 28 (2005–2006)
Endringene gjaldt underretning om pasientens rettigheter mv. til andre instanser enn lege som henviser (§ 2-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 5 (2004–2005)
Endringene gjaldt rett til syketransport (§ 2-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 63 (2002–2003) 
Endringene gjaldt presisering av nødvendig helsehjelp, individuell frist for oppfyllelse av rett til nødvendig helsehjelp, rett til behandling ved private institusjoner og i utlandet, prosedyre ved fritt sykehusvalg, klagenemnda for utenlandsbehandling (§§ 2-1, 2-2, 2-4, 2-7, 7-4 og 7-6
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 69 (2002–2003)
Endringene gjaldt Helsetilsynet i fylket til erstatning for fylkeslegen (§§ 7-2, 7-3, 7-5, 7-6).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2002–2003)
Endringene gjaldt rett til syketransport (ny § 2-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 63 (2002–2003)
Endringene gjaldt bl.a. rett til behandling hos privat tjenesteyter og utenfor riket, rett til vurdering, rett til valg av sykehus, klagenemnd (§§ 2-1, 2-2, 2-4, 2-7, 7-2 og 7-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Endringene gjaldt helseforetaksreformen og pasientombud (§§ 2-1 og 8-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 53 nr. 14.

Ot.prp. nr. 14 (2000–2001)
Endringene gjaldt tilpasning til endringer i helsepersonelloven og ny opplæringslov (§§ 6-4 og 7-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 12 (1998–1999)
Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Høringsnotat – Lov om pasientrettigheter Sosial- og helsedepartementet 1997.
NOU 1992:8 Lov om pasientrettigheter
Loven trådte i kraft 1. januar 2001.