Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 121 L (2021-2022)
Endringen gjaldt tilpasning som følge av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen (§ 4-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2023 (lov nr. 115)

Prop. 100 L (2020-2021)
Endringen gjaldt myndighet til Kongen om å gi forskrift om individuell plan (§ 4-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 78)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 1-7, 3-1, 4-4 a, 4-5, 5-6 c, 6-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 154 L (2016-2017)
Endringene gjaldt styrking av samfunnsvernet – tilpasning til endringer i straffeloven og straffeprosessloven (§§ 5-3, 5-4, oppheving av §§ 5-6, 5-7, 5-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2020 (lov nr. 48)

Prop. 150 L (2016-2017)
Lovteknisk endring, tilpasning til ny helsetilsynslov – endring i paragrafhenvisning (§ 1-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 107)

Prop. 60 L (2017-2018)
Endringen gjaldt tilpasning til lovendring – innføring av overtredelsesgebyr som reaksjonsmulighet (§ 5-6b og 5-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 22. juni 2018 (lov nr. 76)

Prop. 147 L (2015-2016)
Endringene gjaldt økt selvbestemmelse og rettssikkerhet (§§ 1-1, 1-1 a, 1-7, 3-2, 3-3, ny § 3-3 a, §§ 3-7, 4-2, 4-3, 4-4, ny § 4-4 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. september 2017 med unntak av § 1-7 tredje ledd som trådte i kraft 1. juli 2017 (lov nr. 6)

Prop. 40 L (2015-2016)
Endringene gjaldt bruk av tvang ved rusmiddeltesting for pasienter i psykisk helsevern innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 og rusmiddeltesting ved andre metoder enn urinprøve (§§ 1-1 a, 4-7 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. november 2016 (lov nr. 10) 

Prop. 78 L (2015-2016)
Endringene gjaldt utvidelse av rett til kontroll for å hindre innføring av uønskede gjenstander (§§ 4-5, 4-6, 4-7, 4A-4, 4A-6, 4A-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. juli 2016 (lov nr. 21)

Prop. 122 L (2014-2015)
Endringen gjaldt utvidelse av virkeområdet for strafferettslig særreaksjon (§ 5-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2016 (lov nr. 7)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringene gjaldt tilpasning til straffeloven (§§ 4A-11, 5-1, 5-6, 5-6a, 5-7, 5-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringene finnes i pkt 168.
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 91 L (2012–2013)
Endringene gjaldt nattelåsing av pasientrom, opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt knyttet til reglene om besøksforbud og varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern m.m. (ny § 4A-6a, § 5-6a, ny § 5-6c)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen i § 4A-6a trådte i kraft 14. juni 2013, de andre endringene trådte i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 37)

Prop. 108 L (2011–2012)
Endringene gjaldt utvidet adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og til å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå (nytt kap. 4A, nye §§ 5-2a, 5-2b, 5-6a og 5-6b)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2012 (lov nr. 48)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt ansvar for individuell plan og tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 1-2, 1-3, 1-5, 2-1, 22, 3-6, 4-1, 4-5, 6-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 23 (2007–2008)
Endringene gjaldt utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester (§ 4-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. september 2009

Ot.prp. 82 (2007–2008)
Endringene gjaldt domstolsprøving av kontrollkommisjonenes vedtak (§ 7-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt V.
I kraft fra 1. januar 2009.

Ot.prp. nr. 74 (2005–2006)
Endringene gjaldt at karensperioden også får betydning i forhold til adgangen til å fremme ny sak for domstolene – tilpasning til den nye tvisteloven (§§ 6-4 og 7-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i nr. 121.
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye tvisteloven (§ 6-4 og 7-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 37-3 nr. 15.
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 65 (2005–2006)
Endringene gjaldt nytt kap. 2 om særlige samtykkebestemmelser og kap. 3 om etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern (erstatter tidligere kap. 2 og 3), og en rekke bestemmelser i kap. 1, 4, 5, 6 og 7.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 87 (2002–2003)
Endringene gjaldt retting av feil ifm. tidligere omorganisering av kriminalomsorgen (§§ 1-3, 3-11, 5-7, 5-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. 121.

Ot.prp. nr. 69 (2002–2003)
Endringene gjaldt fylkeslegens integrering i fylkesmannsembetet (§§ 1-7, 3-5, 4-1, 4-4, 4-5 og 6-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 26 (2001–2002)
Endringene gjaldt opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet (§§ 3-11 og 5-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 24 (2001–2002)
Endringene gjaldt endring av betegnelser på domstoler (§§ 5-6 og 6-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 108 (2000–2001) og Ot.prp. nr. 9 (2001–2002)
Endringene gjaldt bruk av elektronisk kommunikasjon (ny § 1-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Endringene gjaldt tilpasning ifm. sykehusreformen (regionale helseforetak) (§§ 3-11 og 5-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 11 (1998–1999)
Om lov om etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern (psykiatriloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Høringsnotat - Lov om rettssikkerhet og særlige tiltak for mennesker under psykisk helsevern (psykiatriloven). Sosial- og helsedepartementet 1997.
NOU 1988:8 Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke.