Helsetilsynet

Gjeldende lov 

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 130 L (2019-2020)
Endringen gjaldt hjemmel til å gi forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. pga. covid-19 (ny § 4-3 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft 23. juni 2020 – 01.07.2021 (lov nr. 112)

Prop. 64 L (2019-2020)
Endringen gjaldt en teknisk endring, presisering av Folkehelseinstituttet som statens smitteverninstitutt (§ 7-9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 19. juni 2020 (lov nr. 80)

Prop. 56 L (2019-2020)
Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft 27. mars – 27. mai 2020 (lov nr. 17)

Prop. 46 L (2017-2018)
Endringen gjaldt redaksjonell tilpasning til ny kommunelov (§ 7-10 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. november 2019 (lov nr. 83)

Prop. 91 L (2018-2019)
Endringene gjaldt store deler av smittevernloven – lovrevisjon, blant annet krav som skal vurderes ved iverksetting av smitteverntiltak, presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning, endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven for blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, få raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre reglene for behandling ved resistensproblematikk
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 46)

Prop. 7 L (2016-2017)
Endringene gjaldt tilpasning i forbindelse med hjemmel til å opprette helseregistre i en beredskapssituasjon (§§ 2-2, 4-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 3. mars 2017 (lov nr. 8) 

Prop. 9 L (2015-2016),
Endringene gjaldt tilpasning i forbindelse med opprettelse av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (§§ 2-2, 7-9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt VIII
Endringen trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 121)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 8-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 134.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 72 L (2013–2014)
Endringen gjaldt tilpasning til helseregisterloven (§ 7-9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 76)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringene gjaldt lovteknisk tilpasning til bl.a. helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 2-2, 5-9, 6-1, 7-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 3-3, 3-8, 4-9, 6-1, 7-1, 7-2, 7-4, 7-11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005)
Endringene gjaldt overprøving av tvangsvedtak – tilpasning til den nye tvisteloven (§ 5-9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 37-3 nr. 14
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 74 (2005–2006)
Endringene gjaldt overprøving av tvangsvedtak – tilpasning til den nye tvisteloven (§§ 5-7 og 5-9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i nr. 106
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 76 (2005–2006)
Endringene gjaldt smittevernnemnda – tilpasning til endringer i reglene for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (§§ 5-2, 5-3, 5-5, 5-6, 5-7, 7-5, 7-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 64 (2004–2005)
Endringene gjaldt smittevernnemndas sammensetning og sekretariat (§§ 7-6 og 7-7).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2006.

Ot.prp. nr. 72 (2003–2004)
Endringene gjaldt delegering til interkommunale organer (§§ 7-1, 7-2, 8-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 87 (2002–2003)
Endringene gjaldt retting av feil i § 7-6.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i vedtaket nr. 112)

Ot.prp. nr. 69 (2002–2003)
Endringene gjaldt ny betegnelse Helsetilsynet i fylket eller fylkesmannen til erstatning for fylkeslegen, ifm. dennes integrering i fylkesmannsembetet (§§ 2-2, 3-3, 4-2, 4-10, 5-5, 6-1, 7-4, 7-6, 8-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 26 (2001–2002)
Endringene gjaldt de nye organene Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt som ble tillagt oppgaver i loven (mange paragrafer)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 24 (2001–2002)
Endringene gjaldt endrede betegnelser på førsteinstans domstoler (§§ 5-2, 5-3 og 5-9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. I nr. 51

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Endringene gjaldt helseforetaksreformen (§§ 4-2, 5-8, 6-1, 7-3 og 7-11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 53 nr. 9

Ot.prp. nr. 10 (1998–1999)
Endringene gjaldt henvisning til ny lov om spesialisthelsetjenesten (§§ 6-1 og 7-11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 9-4 nr. 4

Ot.prp. nr. 28 (1993–1994)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 91 (1992–1993)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Pga. stor arbeidsmengde ble lovforslaget ikke behandlet av det sittende Storting, og forslaget ble fremmet på nytt i Ot.prp. nr. 28 (1993–94)
NOU 1990:2 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)  

Ot.prp. nr. 59 (1992–1993)
Endringene gjaldt tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov.
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)