Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 133 L (2020-2021)
Endringen gjaldt opplysningsplikt og tilpasning til ny barnevernslov (§ 45) 

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2023 (lov nr. 97)

Prop. 100 L (2020-2021)
Endringene gjaldt styrking av reglene om samarbeid og samordning og individuell plan (§§ 9, 13, 28)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 78)

Prop. 87 L (2021-2022)
Endringene gjaldt statsforvalterens tilsynsvirksomhet – plikt til å føre tilsyn med kommunens internkontroll etter kap. 4, beregning av økonomisk stønad – barnetrygd og forskriftshjemmel (§§ 9, 18, 51 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen i §§ 8 og 51 a trådte i kraft 17. juni 2022, § 18 trådte i kraft 1. september 2022 (lov nr. 42)

Prop. 166 L (2020-2021)
Endringen gjaldt tilrettelegging for en større adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer (§ 44)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 127)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 9, 43 a, 44, 47, 48, 49)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 81 L (2019-2020)
Endringen gjaldt tilpasning til ny kommunelov – helhetlig regulering av krav om internkontroll med kommuneplikter (§ 5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 89)

Prop. 24 L (2020-2021)
Endringene gjaldt vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold – Nav-kontoret kan benytte opplysninger fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) i vurderingen av om en person er omfattet av norskopplæringsplikten (§§ 20, 20 a)
Sakens dokumenter lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 142)

Prop. 135 L (2019-2020)
Endringen gjaldt behandling av personopplysninger som følge av ny personvernforordning i EU (ny § 43 a)
Sakens dokumenter lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 4. desember 2020 (lov nr. 132)

Midlertidig forskrift av 8. mai 2020 nr. 966 om unntak fra sosialtjenesteloven § 20, § 20a og § 29 til § 40
Endringene gjaldt midlertidige unntak fra aktivitetskrav mv. som følge av covid-19-pandemien
Forskriften tråde i kraft 16. mars 2020. Opphevet 31. desember 2020

Prop. 72 L (2019-2020)
Endringen gjaldt utviding av forskriftshjemmelen som følge av Covid-19 (§ 51 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 15. april 2020 med virkning fra 16. mars 2020 (lov nr. 19)

Prop. 53 LS (2019-2020)
Endringen gjaldt ny forskriftshjemmel om unntak ved allmennfarlig smittsom sykdom mv. til å gi økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere (ny § 51 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 27. mars 2020 (lov nr. 10)

Prop. 46 L (2017-2018)
Endringen gjaldt redaksjonell tilpasning til ny kommunelov (§ 9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. november 2019 (lov nr. 83)

Prop. 12 L (2018-2019)
Endringen gjaldt kvalifiseringsprogrammet – inngangsvilkår, varighet og innhold (§§ 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. januar 2019 (lov nr. 98)

Prop. 86 LS (2017-2018)
Endringen gjaldt kommunens fortsatte tilgang til nødvendige opplysninger i Folkeregisteret i saker som gjelder sosialtjenesteloven (§ 43)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2018 (lov nr. 68, lovvedtak nr. 105)

Prop. 169 L (2016-2017)
Endringen gjaldt tydeliggjøring og klargjøring av reglene om opplysningsplikt til barnevernet (§ 45)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2018 (lov nr. 5)

Prop. 108 L (2016-2017)
Endringen gjaldt kommunens adgang til å utlevere tjenestemottakerens kontaktopplysninger og opplysninger om tjenestemottakerens mulige oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen uten hinder av taushetsplikt (§ 44)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 45)

Prop. 64 L (2016-2017)  
Endringen gjaldt oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig (ny § 49 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 63)  

Prop. 13 L (2016-2017)
Endringen gjaldt innføring av aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold (§ 20, ny § 20 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. januar 2017 (lov nr. 105)

Prop. 147 L (2014-2015)
Endringen gjaldt beregning av økonomisk stønad til barnefamilier (barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier ikke tas hensyn til) (§ 18)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 106)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 44)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 238.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 39 L (2014–2015)
Endringene gjaldt ny korttittel for loven og at krav om aktivitet som vilkår for tildeling av økonomisk stønad blir hovedregel (lovens tittel og § 20)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Ny korttittel trådte i kraft 1. juli 2015, endring i § 20 i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Prop. 66 L (2013–2014)
Endringen gjaldt tilpassing til ny uføretrygd i folketrygden (§ 38)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 24)

Prop. 13 L (2012–2013)
Endringen gjaldt kommunens adgang til å kreve refusjon i  kvalifiseringsstønad ved etterbetalt uførepensjon m.m. (§ 38)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 14. desember 2012 (lov nr. 80)

Prop. 16 L (2010–2011)
Endringene gjaldt oppretting av feil i tidligere lovvedtak (§§ 2 og 29)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 17. desember 2010 (lov nr. 80)

Prop. 13 L (2009–2010) (kun formalitet: gjenta forslaget for nytt storting) og Ot.prp. nr. 103 (2008–2009) (lovforslaget) 
Lov om sosiale tjenester i Nav
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring,  med høringsnotat og høringsuttalelser
Loven trådte i kraft 1. januar 2010.