Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 5 L (2022-2023)
Endringen gjaldt avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (§ 4-3) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2023 (lov nr. 92)

Prop. 71 L (2021-2022)
Endringen gjaldt folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering (ny § 1-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 25. november 2022 (lov nr. 86)

Prop. 100 L (2020-2021)
Endringene gjaldt styrking av reglene om samarbeid, plikt for koordinator til å samarbeide med barnekoordinator (§§ 2-1 e, 2-5, 2-5 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 78)

Prop. 57 L (2021-2022)
Endringen gjaldt presisering av plikt til å besvare henvendelser fra pasienter m.m. om kvalitet og pasientsikkerhet (§ 3-11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 29)

Prop. 107 L (2021-2022)
Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina – midlertidige unntak fra plikter (ny § 2-5 d)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
I kraft 15. juni 2022 – 1. juli 2023 (lov nr. 35)

Prop. 65 L (2020-2021)
Endringen gjaldt krav om oppretting av klinisk etikkomité (ny § 2-4 a, 3-3 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 31)

Prop. 166 L (2020-2021)
Endringen gjaldt tilrettelegging for en større adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer (§ 6-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 127)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 3-13, 6-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 59 L (2019-2020)
Endringen gjaldt oppretting av feil henvisning (§§ 3-11 og 5-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 134)

Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19
Endringen gjaldt at retten til individuell plan og retten til kontaktlege ikke gjelder (§§ 2-5 og 2-5c).
Om endringene på regjeringen.no
Endringene trådte i kraft 28. mars 2020 – forskriften opphevet 27. mai 2020

Prop. 55 L (2018-2019)
Endringene gjaldt RHF-enes plikt til å sørge for et felles system for hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten, plikt til å innrette sitt tjenestetilbud basert på prioriteringskriteriene om nytte, ressursbruk og alvorlighet og bestemmelser om egenfinansiering av helsehjelp (§ 2-1 a, ny § 4-4, § 5-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2020, bortsett fra § 5-5 i kraft fra den tid Kongen bestemmer (lov nr. 103)

Prop. 150 L (2016-2017)
Endringene gjaldt utvidelse av varslingsplikten til Statens helsetilsyn for alvorlige hendelser til alle typer tjenesteytere, både i og utenfor institusjon, og tilpasning til ny helsetilsynslov (opplysningsplikt til Statens helsetilsyn og fylkesmannen, tvangsmulkt, stenging) (§§ 3-3 a, 6-2 og 7-1, oppheving av § 7-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 107)

Prop. 30 L (2018-2019)
Endringen gjaldt avvikling av meldeordningen i spesialisthelsetjenesten (oppheving av § 3-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 15. mai 2019 (lov nr. 11)

Prop. 68 L (2016-2017)
Endringen gjaldt plikt for helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak til å varsle alvorlig hendelse til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (§ 3-3 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. mai 2019 (lov nr. 56)

Prop. 83 L (2017-2018)
Endringen gjaldt fjerning av påbudet om at sykehus må være offentlig godkjent (§ 4-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.).
Endringen trådte i kraft 1. januar 2019 (lov nr. 91)

Prop. 60 L (2017-2018)
Endringen gjaldt lovteknisk tilpasning til innføring av overtredelsesgebyr som reaksjonsmulighet og opphevelse av ordning med privat forpleining (§§ 3-2 a og 8-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.).
Endringen trådte i kraft 22. juni 2018 (lov nr. 76)

Prop. 71 L (2016-2017)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene gjaldt tydeliggjøring av at både private og offentlige helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven skal ha plikt til å oppnevne kontaktlege, fylkeskommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep (ny § 2-1 f, § 2-5 c)
Endringen i § 2-5 c trådte i kraft 16. juni 2017, ny § 2-1 f trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 55)

Prop. 75 L (2016-2017)
Endringen gjaldt styrking av barns rettigheter når de mottar helsehjelp, utvidet ansvar for barneansvarlig personell (§ 3-7 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 53) 

Prop. 40 L (2015-2016)
Endringen gjaldt klarere rammer for bruk av tvang på rusfeltet, harmonisering av forskriftshjemler (§ 3-14)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. november 2016 (lov nr. 10) 

Prop. 125 L (2014-2015)
Endringene gjaldt endring i profesjonskrav til koordinator og rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten (§ 2-5 a, ny § 2-5 c)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 15. september 2016 (lov nr. 97)

Prop. 61 L (2015-2016),
Endringen gjaldt tilpasning til utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg (§ 5-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 17. juni 2016 (lov nr. 48)

Prop. 9 L (2015-2016),
Endringen gjaldt tilpasning i forbindelse med opprettelse av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (§ 3-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt IX.
Endringen trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 121)

Prop. 56 L (2014-2015)
Endringen gjaldt  innføring av fritt behandlingsvalg for pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (ny § 4-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. november 2015 (lov nr. 32)

Prop. 70 L (2013–2014)
Endringen gjaldt egenbetaling for inngrep ved rituell omskjæring av gutter (§ 5-5)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 40)

Prop. 118 L (2012–2013)
Endringen gjaldt gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet – dokumentasjon på forpleinings- og behandlingsutgifter (§ 5-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. mars  2015 (lov nr. 79)

Prop. 100 L (2012–2013)
Endringen gjaldt informasjon til pasient, bruker og pasientens nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 3-3 (§ 3-11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 29)

Prop. 99 L (2011–2012)
Endringen gjaldt bevaring, kassasjon og avlevering av pasientarkiv til Norsk helsearkiv (ny § 3-2 a )
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 47)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringene gjaldt presisering av personidentifiserende opplysninger ifm. endring av meldeordning fra 1. juli 2012 og hjemmel for å gi utfyllende forskrift om gjennomføring av opphold ved rusinstitusjon (§§ 3-3, 3-14)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen i § 3-3 trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46), § 3-14 trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Prop. 29 L (2011–2012)
Endringene gjaldt innføring av betegnelsen ”nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten” (§ 2-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 4. mai 2012 (lov nr. 23)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt ansvar for folkehelsearbeid, samhandlingsreformen, plikt til å ha koordinator og koordinerende enhet, journal- og informasjonssystemer, overføring av meldeordning fra Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket til Kunnskapssenteret, ny ordning for varsling av alvorlige hendelser og stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn, kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, nasjonale faglige retningslinjer, tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven for øvrig m.m. (§ 2-1 a, ny § 2-1 e, §§ 2-2, 2-5, ny §§ 2-5 a, 2-5 b, 2-6, § 3-2, ny §§ 3-3, 3-3 a, 3-4, 3-4 a, §§ 3-11, 3-12, 3-13 3-14, 3-15, 3-16, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4, ny § 7-3. § 3-7 oppheves)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30), med unntak av § 3-3 som trådte i kraft 1. juli 2012

Ot.prp. nr. 92 (2008–2009)
Endringen gjaldt dekning av utgifter til spesialisthelsetjenester mottatt i et annet EØS-land (§ 5-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2011 (lov nr. 72)

Prop. 20 L (2009–2010)
Endringene gjaldt lovens tittel og håndtering av opplysninger i forbindelse med innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m. (lovens tittel og § 6-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2010.

Ot.prp. nr. 84 (2008–2009)
Endringen gjaldt pålegg om barneansvarlig personell for oppfølging av barn som har foreldre som mottar helsehjelp (ny § 3-7a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2010

Ot.prp. nr. 53 (2006–2007)
Endringene gjaldt hjemmel til å gi forskrift om legemiddelassistert rehabilitering m.m. (§§ 3-1, 3-1a oppheves, ny 3-16, 3-16 blir ny 3-17)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 86 (2005–2006)
Endringene gjaldt politiattest (ny § 3-16).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. april 2007

Ot.prp. nr. 65 (2005–2006)
Endringene gjaldt privat forpleining som tvungent psykisk helsevern (§ 8-3).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2007

Ot.prp. nr. 30 (2005–2006)
Endringene gjaldt egenbetaling i opptreningsinstitusjoner, helsesportssentre m.m. (§ 5-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 69 (2003–2004)
Endringene gjaldt syketransport m.m. (§ 2-1a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 63 (2002–2003)
Endringene gjaldt rapporteringsplikter og plikt til å dekke behandling i utlandet m.m. (§§ 2-4 og 5-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Endringene gjaldt sykehusreformen (regionale helseforetak) (mange paragrafer)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 53 nr. 12

Ot.prp. nr. 10 (1998–1999)
Om lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Høringsnotat - Lov om spesialisthelsetjenesten. Sosial- og helsedepartementet 1997.
NOU 1991:7 Spesialisthelsetjenesten m.m.