Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 71 L (2021-2022)
Endringen gjaldt folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering (ny § 1-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 25. november 2022 (lov nr. 86)

Prop. 100 L (2020-2021)
Endringen gjaldt innføring av en samordningsplikt for fylkeskommunen ved ytelse av tannhelsetjenester (ny § 1-4a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 78)

Prop. 57 L (2021-2022)
Endringen gjaldt presisering av plikt til å besvare henvendelser fra pasienter m.m. om kvalitet og pasientsikkerhet (§ 1-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 29)

Prop. 65 L (2020-2021)
Endringen gjaldt varsling om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (ny § 1-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 31)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§ 2-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 64 L (2018-2019)
Endringen gjaldt fylkeskommunens plikt til å informere pasienten og brukeren og å informere pårørende om pasientens eller brukerens helsetilstand og helsehjelpen som ytes (§ 1-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2020 (lov nr. 43)

Prop. 71 L (2016-2017)
Endringen gjaldt fylkeskommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep (ny § 1-3c) (lovvedtaket pkt. I). I samme lovsak ble ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten overført fra fylkeskommunen til kommunen, se endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, og tannhelsetjenesteloven ble vedtatt opphevet (lovvedtaket pkt. IV).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) Endringen med ny § 1-3 c trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 55). Opphevelse av loven er i lovsaken omtalt å skulle gjelde fra 2023 etter senere vedtak, men at kommuner som ønsker det skal få overta ansvaret som prøveordning fra 2020, se vedtakets punkt B.

Prop. 16 L (2014–2015)
Endringen gjaldt tiltak for å unngå kryssubsidiering (lovens tittel, §§ 1-3, 2-2, ny § 5-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 90)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringen gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§ 2-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 92 (2008–2009)
Endringen gjaldt dekning av pasienters utgifter til tannhelsetjenester mottatt i et annet EØS-land (§ 5-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2011 (lov nr. 72)

Ot.prp. nr. 86 (2005–2006)
Endringene gjaldt politiattest (ny § 3-1 og ny overskrift på kap. 3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. april 2007

Ot.prp. nr. 69 (2002–2003)
Endringene gjaldt Helsetilsynet i fylket som klageinstans (§ 2-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 105 (2001–2002)
Endringene gjaldt retting av skrivefeil (§ 6-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 54 (2001–2002)
Endringene gjaldt bl.a. oppheving av plankrav, oppheving av organisatoriske bestemmelser (kap. 3), og klagefrist (§§ 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-3, kap. 3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 13 (1998–1999)
Endringene gjaldt tilpasninger til ny helsepersonellov (tilrettelegging, registrering, taushetsplikt) (nye §§ 1-3a, 1-3b og 3-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot. prp. nr. 51 (1995–1996)
Endringene gjaldt opphevelse av overgangsregler som ikke lenger hadde praktisk betydning (§§ 7-1, 7-2 og 7-3)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 11 (1996–1997)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 32 (1996–1997)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 39 (1993–1994)
Endringene gjaldt tilpasning til endringer i plan- og bygningsloven (§ 1-4)
Kommunalkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 37 (1994–1995)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 50 (1994–1995)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 105 (1992–1993)
Endringene gjaldt inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene (§ 5-2)
Sosialkomiteens innstillinger til Odelstinget:
Innst. O. nr. 118 (1992–1993)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 147 (1992–1993)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 59 (1992–1993)
Endringene gjaldt tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov (§§ 1-5, 2-3, 3-3 og 3-4)
Sosialkomiteens innstillinger til Odelstinget:
Innst. O. nr. 135 (1992–1993)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 145 (1992–1993)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 43 (1991–1992)
Endringene gjaldt endringer ifm. opprettelsen av Statens helsetilsyn (§§ 2-3, 3-5 og 6-2)
Sosialkomiteens innstillinger til Odelstinget:
Innst. O. nr. 88 (1991–1992)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 129 (1991–1992)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 77 (1989–1990)
Endringen var språklig og gjaldt finansiering (§ 5-2)
Sosialkomiteens innstillinger til Odelstinget:
Innst. O. nr. 77 (1989–1990) og Innst. O. nr. 11 (1990–1991)
Lovvedtaket: Besl.O. nr.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 46 (1988–1989)
Endringene gjaldt mindre tekniske endringer (§§ 1-3, 3-3 og 6-6)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 51 (1988–1989)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 79 (1988V1989)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 48 (1984–1985)
Endringene gjaldt statlig rammetilskudd til delvis dekning av fylkeskommunenes utgifter til tannhelsetjeneste (§ 5-2)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 70 (1984–1985)
Lovvedtak: Besl. O. nr. 70 (1984–1985), Besl. L. nr. 91 (1984–1985) og Besl. O. nr. 96 (1984–1985)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 49 (1982–1983)
Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesten i fylkeskommunene)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 86 (1982–1983)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 93 (1982–1983)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)