Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 100 L (2020-2021)
Endringene gjaldt styrking av reglene om samarbeid og individuell plan, innføring av en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester (§§ 3-2, 3-2 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. august 2022 (lov nr. 78)

Prop. 86 L (2021-2022)  
Endringen gjaldt  innføring av krav til politiattest for personer som ansettes i, eller utfører oppgaver på vegne av Bufetat, og som har direkte kontakt med barn i sitt arbeid (§§ 2-3, 6-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 45)

Prop. 107 L (2021-2022)
Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (§§ 4-4 a, 5A-1, 5A-4, 5A-6, 5A-7, 6-9, 6-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
I kraft 15. juni 2022 – 1. juli 2023 (lov nr. 35)

Prop. 98 L (2021-2022),
Endringen gjaldt tilpasning i forbindelse med at friskolelova endrer navn til privatskolelova
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 15. juni 2022 (lov nr. 39)

Prop. 222 L (2020-2021)
Endringene gjaldt gjennomføring av tverrfaglig helsekartlegging av barn som vurderes flyttet ut av hjemmet (§ 2-3, ny § 4-3 a, § 6-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. juni 2022 med unntak av ny § 4-3 a (lov nr. 13)

Prop. 133 L (2020-2021)
Endringene gjaldt tydeliggjøring av kommunenes forebyggende ansvar, styrking av kommunenes styring med barnevernet, kompetansekrav i det kommunale barnevernet og institusjonene (krav om mastergrad fra 2031 m.m.) (§ 2-1, ny §§ 2-1 a, 2-1 b, §§ 3-1, 4-3, 5-1, ny § 5-11, § 5A-7, ny § 6-7 c)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. januar 2022 (lov nr. 96)

Prop. 73 L (2016-2017)
Endringene gjaldt tydeliggjøring av Bufetat sitt ansvar for å yte bistand til den kommunale barneverntjenesten, barneverntjenestens ansvar for fosterhjem, oppfølging av gravid rusmiddelavhengig, kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner m.m. (§ 2-3, ny § 4-2 a, §§ 4-3, 4-22, 9-4, 9-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. januar 2022 (lov nr. 46)

Prop. 166 L (2020-2021)
Endringen gjaldt endring av lovhenvisning som følge av tilrettelegging for en større adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer (§ 6-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 127)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 2-2, 2-3, 2-3 b, 5-4, 5-7, 6-5, 6-6, 6-7, 6-9, 7-10, 8-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 81 L (2019-2020)
Endringene gjaldt tilpasning til ny kommunelov – helhetlig regulering av krav om internkontroll med kommuneplikter (§§ 2-1, 2-3 b)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 89)

Prop. 84 L (2019-2020)
Endringen gjaldt rett til ettervern opp til 25 år, krav til årlig tilstandsrapportering av barneverntjenestene, bedre vern av barn med skjult adresse, endring i fylkesnemndas stedlige virkeområde, innføring av samtaleprosess i fylkesnemndene, (§§ 1-3, 2-1, 2-3, 6-7 a, ny § 6-7 b, §§ 7-1, 7-4, 7-25)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene i §§ 2-3, 6-7 a, 7-4 trådte i kraft 19. juni 2020, § 7-25 trådte i kraft 1. juli 2020, §§ 1-3, 2-1, 6-7 b, 7-1, 7-4 trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 74

Prop. 112 L (2019-2020)
Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Den midlertidige loven trådte i kraft 27. mai 2020 (lov nr. 44), opphevet 10. november 2021

Prop. 46 L (2017-2018)
Endringen gjaldt redaksjonell tilpasning til ny kommunelov (§ 2-3 b)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. november 2019 (lov nr. 83)

Prop. 78 L (2018-2019)
Endringene gjaldt politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret (ny § 6-4 b, § 6-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 21. juni 2019 (lov nr. 30)

Prop. 88 L (2016-2017)
Endringane gjaldt at fylkesnemnda kan gjere vedtak om adopsjon også i dei tilfella der foreldra samtykker, tilpassing til ny adopsjonslov (§§ 4-20, 4-23)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. juli 2018 (lov nr. 48)

Prop. 169 L (2016-2017)
Endringene gjaldt øking av rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker ved å bedre barnevernstjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet. Barnet er gitt rett til barnevernstiltak og medvirkning, reglene om opplysningsplikt til barnevernet er klargjort og forenklet (§§ 1-1, 1-2, 4-2, 4-3, 4-4 a, 4-6, 4-9, 4-16, 4-22, 4-28, 6-4, 7-19, 9-1, ny §§ 1-5, 1-6, 1-7, 6-3 a, 8-5, oppheving av § 4-1 annet ledd)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. juli 2018 (lov nr. 5)

Prop. 1 LS (2017-2018)
Endringen gjaldt tilpasning til bidragsinnkrevingsloven, overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten (§ 9-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. april 2018 (lov nr. 122)

Prop. 73 L (2016-2017)
Endringene gjaldt barnevernsreformen, styrking av kommunenes ansvar for barnevernet, og tydeliggjøring av oppgavene til det statlige barnevernet. (§ 2-3, ny § 4-2a, §§ 4-3, 4-22, 9-4, 9-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 46)

Prop. 64 L (2016-2017) 
Endringen gjaldt vektlegging av hensynet til det kommunale selvstyret når det frie skjønnet i kommunen skal prøves (§ 6-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2018 (lov nr. 63)

Prop. 102 LS (2014-2015)
Endringene gjaldt nødvendige endringer ved ratifikasjon av lov om Haagkonvensjonen 1996 (jurisdiksjon og frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon over landegrensene) (§ 1-2, ny § 4-4a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. juli 2016 (lov nr. 85)

Prop. 72 L (2014-2015)
Endringene gjaldt utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak (kompenserende tiltak, omsorgsendrende tiltak og kontrolltiltak) (§§ 4-4, 7-5, 7-14)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. april 2016 (lov nr. 81)

Prop. 143 L (2014-2015)
Endringene gjaldt utreiseforbud, plikt for barnevernstjenesten til å gi opplysninger til myndighetene i barnets oppholdsstat og barnevernets ansvar ved internasjonale barnebortføringssaker (§ 4-13, ny § 4-31, § 6-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringene finnes i pkt. II.
Endringene trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 126)

Prop. 94 L (2014-2015)
Endringen gjaldt politiattest og adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige (tilpasning til straffeloven)(§ 6-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringene finnes i pkt. II.
Endringene trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 98)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringene gjaldt tilpasning til straffeloven (§§ 4-23, 4-29, 6-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringene finnes i pkt. 118.
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 171 L (2012–2013)
Endringen gjaldt klargjøring av vilkår for at fylkesnemnda kan treffe vedtak om besøkskontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre etter at adopsjon er gjennomført (§ 4-20a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. II.
Endringen trådte i kraft 25.4.2014 (lov nr. 13)

Prop. 106 L (2012–2013)
Endringene gjaldt hjemmel for fylkesmennene til å føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter loven, krav om  at tjenester og tiltak skal være forsvarlige, oppfølging av barn under 18 år under varetekt og straffegjennomføring, tilsyn med barn i fosterhjem, navnet Barne-, ungdoms- og familieetaten og statens økonomiske ansvar for tiltak etter loven og en rekke andre forhold (ny § 1-4, §§ 2-2, 2-3, 2-3a, 2-3b, 3-5, 4-1, 4-4, 4-16, 4-22, 4-25, 4-27, 4-28, 5-1, 5-4, 5-6, 5-7, 5-8, 5A-1, 5A-2, 5A-4, 5A-5, 5A-8, 5A-9, 6-5, 6-10, 7-24, 8-2, 8-4, 9-4, 9-5 og 9-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.).
Endringene trådte i kraft straks og 1. januar 2014, med unntak av endringene i §§ 4-22 og 6-10 som trådte i kraft 1. februar 2014, og endringene i § 4-1 som trådte i kraft 1. juni 2014

Prop. 43 L (2011–2012)
Endringene gjaldt 
midlertidig plassering i institusjon uten samtykke når barnet står i fare for å bli utsatt for menneskehandel (ny §§ 4-29 og 4-30, §§ 5-9, 6-3, 6-4, 6-8, 7-5, 7-22, 7-23, 8-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft  1. august 2012 (lov nr. 34)

Prop. 135 L (2010–2011)
Endringen gjaldt barneverntjenestens deltagelse i fengslingsmøte (ny § 3-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft  20. januar 2012 (lov nr. 6)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringen gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 2-4, 6-4, 6-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Prop. 40 L (2010–2011)
Saken gjelder presiseringer i hjemler for statlig tilsyn med kommunalt barnevern og foreldres betaling av oppfostringsbidrag (§§ 2-3, 2-3b, 9-2), og utvidet krav til politiattester ved at politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester innarbeides i barnevernloven (§ 6-10)   
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 15.4.2011 (§§ 2-3, 2-3b, 9-2) og 1.9.2011 (§ 6-10) (lovvedtak nr. 44)

Prop. 7 L (2009–2010)
Saken gjelder besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon (ny § 4-20a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1.10.2010 (lovvedtak nr. 46)

Ot.prp. nr. 96 (2008–2009)
Saken gjelder oppheving av § 6-4a i forbindelse med ny krisesenterlov
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1.1.2010

Ot.prp. nr. 69 (2008–2009)
Saken gjelder bl.a. lovfesting av individuell plan, tilbakemelding til melder, adgang til å gi opplysninger til helsepersonell og overføring av det overordnede faglige ansvar for tilsyn med barnevernet til Statens helsetilsyn (§§ 1-3, 2-1, 2-3, ny 2-3b, ny 3-2a, 4-4, 4-5, 4-21, 5-7, 5-8, ny 5-9a, 5-10, 6-1, 6-2, -6-7, ny 6-7a, 6-10, 9-4, 9-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1.1.2010.

Ot.prp. nr. 68 (2007–2008)
Saken gjelder opprettelse av en barnesakkyndig kommisjon (§§ 2-5, 4-3, 7-17, 7-23, 7-24)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1.1.2010.

Ot.prp. nr. 28 (2007–2008)
Saken gjelder nytt kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige og overføring av ansvar for de enslige, mindreårige asylsøkerne og omsorgssentrene til statlig, regionalt barnevern (mange paragrafer)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1.7.2008

Ot.prp. nr. 22 (2006–2007)
Saken gjelder oppnevning og sammensetning av Fylkesnemnda (§ 7-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. IX.
Endringene trådte i kraft 1.7.2007

Ot.prp. nr. 76 (2005–2006)
Saken gjelder saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv. (mange paragrafer)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
NOU 2005:9 Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker 

Ot.prp. nr. 29 (2005–2006)
Saken gjelder fravikelse av taushetsplikt (§ 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. III. 

Ot.prp. nr. 74 (2005–2006)
Saken gjelder rettslig prøving av fylkesnemndas vedtak - tilpasning til endringer i tvisteloven (oppheving av § 7-1 (i),  § 7-1 (j) og (k) blir § 7-1 (i) og (j) og ny § 7-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. 99.

Ot.prp. nr. 64 (2004–2005)
Saken gjelder endring i lovtittel og mange temaer (§ 2-1, ny overskrift kap. 3, ny § 3-4, endring i §§ 4-4, 4-16, 4-20, 6-4, 6-10, 7-1, 9-2 og 9-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. I.
Endringene trådte i kraft 1.7.2006.

Ot.prp. nr. 18 (2004–2005) 
Saken gjelder tilpasning til terminologi i bidragsinnkrevingsloven (§ 9-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 5.
Endringene trådte i kraft 1.1.2006

Ot. prp. nr. 111 (2004–2005) jf Ot.prp. nr. 14 (2005–2006)
Saken gjelder lovpålagt opplysningsplikt til barneverntjenesten for private krisesentre (ny § 6-4 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. II.

Ot.prp. nr. 45 (2002–2003)
Saken gjelder innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov (§§ 4-15 og 6-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. V.
Endringene trådte i kraft 1.10.2003

Ot.prp. nr. 33 (2002–2003)
Saken gjelder opplysningsplikt til barneverntjenesten for personalet i skoler som drives etter friskolelova (§ 6-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 9 (2002–2003)
Saken gjelder overføring av det fylkeskommunale ansvar for barnevernet til Staten (mange paragrafer)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. I.
Endringene trådte i kraft 1.1.2004

Ot.prp. nr. 14 (2000–2001)
Saken gjelder helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten (§ 6-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt. II. 

Ot.prp. nr. 46 (1999–2000)
Saken gjelder statlig refusjon og tilskudd til fylkeskommunene for utgifter for flyktningbarn og asylsøkende barn (§ 9-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1.8.2000

Ot.prp. nr. 28 (1999–2000)
Saken gjelder politiattest (§ 6-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen i barnevernloven fremmet av komitéen - finnes i pkt. VIII i komitéinnstilling og Besl. O.
Endringene trådte i kraft 11.8.2000

Ot.prp.nr. 63 (1997–1998)
Saken gjelder formidlingsvirksomhet adopsjon (§ 4-23)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) - endringen finnes i pkt. II.
Endringene trådte i kraft 1.12.1999

Ot.prp. nr. 61 (1997–98) 
Saken gjelder iverksettelse av vedtak om omsorgsovertakelse, tiltaksplan, politiattest, frister for oversendelse til Fylkesnemnda, opprettholdelse av vedtak til 23 år, dekning av utgifter (§§ 1-3, 4-6, 4-13, 4-15, ny 4-28, 5-8, ny 6-10, 7-3 og 9-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1.9.1998.

Ot.prp. nr. 6 (1996–1997)
Saken gjelder opplysningsplikt til familievernkontorene (§ 6-4)
Sakens dokumenter  (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 48 (1994–1995)
Saken gjelder opplysningsplikt til sosialtjenesten om gravide rusmiddelmisbrukere (§ 6-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 19 (1995–1996)
Saken gjelder statsrefusjon og tilskudd for utgifter til flyktningebarn og asylsøkende barn (§ 9-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 71 (1993–1994)
Saken gjelder bl.a. forsøksvirksomhet og hvilken kommune som skal reise sak for fylkesnemnda (ny § 2-4, §§ 6-8, 7-2 og 8-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 104 (1992–1993)
Saken gjelder bl.a. oppnevning av talsperson for barnet i saker for fylkesnemnda, samordning av barnevernloven og barneloven i forbindelse med barnefordelingssaker (nye §§  7-4 og 7-5, §§ 6-9, 7-1, 4-24 og 4-25)
Sakens dokumenter  (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 

Ot.prp. nr. 36 (1992–1993)
Saken gjelder bl.a. oppnevning av tilsynsfører for barn i fosterhjem (§§ 7-2, 4-18, 4-22, 4-24 og 4-26)
Sakens dokumenter  (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 44 (1991–1992)
Om lov om barneverntjenester (barnevernloven)
Sakens dokumenter  (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Innst. O. nr 80 (1991–1992)
NOU 1985:18 Lov om sosiale tjenester mv.
Loven trådte i kraft 1.1.2003