Hopp til hovedinnhold

Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) ble fra 1. januar 2015 erstatte av en ny lov med samme tittel og kortnavn. Helsetilsynet antar at forarbeidene til endringer i den gamle loven en tid fremover kan være interessant å ha tilgang til, og lar derfor denne forarbeidssiden ligge tilgjengelig. 

Se ellers siden med forarbeider til helseregisterloven som gjelder fra 2015.

Saksgang og dokumenter i lovsaker

 

Prop. 160 L (2012–2013)
Endringen gjaldt oppbevaring i Kreftregisteret av normale funn (negative funn/ opplysninger om friske personer) om de som har deltatt i kreftscreening (§ 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 80)

Prop. 87 L (2012–2013)
Endringene gjaldt retting av feil i tidligere lovvedtak (§§ 6 og 16)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt III.
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 39)

Prop. 99 L (2011–2012)
Endringene gjaldt opprettelse av Norsk helsearkiv (§§ 3, 5, 8 ny § 8 a, §§ 9, 12, 16, 27)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 47)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringene gjaldt opprettelse av nasjonal kjernejournal og tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven (§§ 1, 3, 5, ny 6 d, 7, 8, 9, 22, 26)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 22
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt utvidelse av virkeområdet til omsorgstjenesten, hjemmel for å pålegge elektronisk behandling av data i registre, tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven for øvrig (§§ 1, 3, 5, 6, 6 a, 6 c, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a, 15, 15 a, 16, 22, 25, 31)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Prop. 23 L (2009–2010)
Endringene gjaldt opprettelse av et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten  (§ 8 og ny § 15a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 9. april 2010 (lov nr. 44)

Ot.prp. nr. 51 (2008–2009)
Endringene gjaldt tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomheter (ny §§ 6a, 6b, §§ 9, 13)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 19. juni 2009 (lov nr. 74)

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009)
Endringene gjaldt tilpassing til endring til straffeloven (§ 34)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 218.
I kraft fra 19. juni 2009 (lov nr. 74)

Ot.prp. nr. 25 (2007–2008)
Endringene gjaldt forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger (snoking) (ny § 13a, § 34)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt II
I kraft fra 1. november 2008 (lov nr. 34)

Ot.prp. nr. 74 (2006–2007)
Endringene gjaldt tilpasning til helseforskningsloven (§§ 3, 5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 2.
Loven trådte i kraft 1. juli 2009 (lov nr. 44)

Ot.prp. nr. 52 (2006–2007)
Endringen gjaldt nasjonal database for elektroniske resepter (§ 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft fra 15. juni 2007 (lov nr. 32) 

Ot.prp. nr. 49 (2005–2006) 
Endringene gjaldt Norsk pasientregister (§ 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft fra 16. februar 2007 (lov nr. 7)

Ot.prp. nr. 65 (2004–2005)
Endringene gjaldt utvidelse av virkeområde til at registre med hjemmel i loven også kan behandle helseopplysninger for å ivareta oppgaver etter sosialtjenesteloven (§§ 7, 8, 9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft fra 10. mai 2005 (lov nr. 47)

Ot.prp. nr. 60 (2003–2004)
Endringen gjaldt navneendring til Forsvarets helseregister (§ 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 20 pkt 6
I kraft fra 1. januar 2005 (lov nr. 59)

Ot.prp. nr. 69 (2002–2003)
Endringene gjaldt fylkeslegens integrering i fylkesmannsembetet (§ 31)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt XIV
I kraft fra 1. september 2003 (lov nr. 87)

Ot.prp. nr. 5 (1999–2000)
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Ikraft fra 1. januar 2002 (lov nr. 24)
NOU 1993: 22 Pseudonyme helseregistre
NOU 1997: 26 Tilgang til helseregistre