Hopp til hovedinnhold

Lov 30 mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) ble fra 1. juli 2019 erstattet av en ny lov med samme tittel og kortnavn. Helsetilsynet antar at forarbeidene til endringer i den gamle loven en tid fremover kan være interessant å ha tilgang til, og lar derfor denne forarbeidssiden ligge tilgjengelig. 

Se ellers siden med forarbeider til helsetilsynsloven som gjelder fra 1. juli 2019.

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 9 L (2015-2016),
Endringen gjaldt tilpasning i forbindelse med opprettelse av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (§ 2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt IX.
Endringen trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 121)

Prop. 81 L (2014-2015)
Endringene gjaldt bortfall av krav om at fylkeslegen må oppnevnes av Kongen (§ 1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2015 (lov nr. 60)

Prop. 71 L (2013–2014)
Endringen gjaldt lovens virkeområde - hjemmel til å gi forskrift om at loven også skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen(§ 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2014 (lov nr. 39)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringen gjaldt oppretting av feil lovhenvisning (§ 2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringen gjaldt lovens tittel (kortform), Helsetilsynet i fylket erstattes av Fylkesmannen, utvidelse av virkeområde til helse- og omsorgstjenesten, ny ordning for varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten og stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn, forbud mot bruk av informasjon fra meldeordning i tilsynssak og øvrig tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (lovens tittel, §§ 1, 2, 3, 5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 105 (2001–2002)
Endringene gjaldt tilsynsmyndighetenes organisering (regionale oppgaver, Helsetilsynet i Oslo og Akershus), helsedirektørtittelen, ”allment aksepterte faglige normer”, to mindre tekniske endringer (§§ 1, 3 og 5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)  

Ot.prp. nr. 14 (2000–2001)
Endringene gjaldt helsedirektør på åremål, fylkeslegens myndighet til å gi administrative reaksjoner ut, fylkeslegene underlagt Statens helsetilsyn (§§ 1 og 2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)  

Ot.prp. nr. 13 (1988–89)
Endringene gjaldt registrering av og informasjon om administrative reaksjoner (§ 2 nye femte til åttende ledd)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)  

Ot.prp. nr. 43 (1991–92)
Endringene gjaldt omdanning av Helsedirektoratet til Statens helsetilsyn, internkontrollplikt for virksomhetene i helsetjenesten og fylkeslegenes tilsyn med internkontrollen (§§ 1, 2, 3 og 5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 88 (1991–92)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 129 (1991–92) 

Ot.prp. nr. 78 (1988–89)
Endringene gjaldt opprettelsen av Fylkeslegen i Oslo (§§ 1 og 6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 79 (1988–89)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 99 (1988–89) 

Ot.prp. nr. 33 (1983–84)
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 42 (1983–84)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 46 (1983–84)