Hopp til hovedinnhold

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Se også lovspeil for ny og tidligere lovgivning Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Ot.prp. nr. 92 (2008–2009)
Endringen gjaldt dekning av pasienters utgifter til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (§ 5-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2011 (lov nr. 72)

Prop. 32 L (2009–2010)
Endringen gjaldt retting av feil (avsnitt om bruk av akkreditert inspeksjonsorgan var falt ut ved tidligere lovendring) (§ 4a-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 28. desember 2009

Ot.prp. nr. 59 (2008–2009)
Endringen gjaldt tilpasninger i forbindelse med at den midlertidige adgangen til å opprette egne lokaler for injisering av narkotika (sprøyterom) ble gjort permanent (§ 1-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 17. desember 2009.

Ot.prp. nr. 5 (2008–2009)
Endringene gjaldt inspeksjonsordning for miljørettet helsevern (§§ 4a-4 og 4a-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 3. april 2009

Ot.prp. nr. 86 (2005–2006)
Endringene gjaldt politiattest (ny § 3-1).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. april 2007

Ot.prp. nr. 80 (2004–2005)
Endringen gjaldt endring av departementsnavn (§ 4a-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 8 (2004–2005)
Endringene gjaldt sprøyteromsordninger (§ 1-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 72 (2003–2004)
Endringene gjaldt delegering til interkommunale organer (§§ 4-3a og 4a-12)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 27 (2003–2004)
Endringene gjaldt tilpasning til ny voldgiftslov (§ 6-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 50 nr. 9.

Ot.prp. nr. 55 (2002–2003)
Endringene gjaldt tilpasning til endring i sosialtjenesteloven om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning (§ 6-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 54 (2001–2002)
Endringene gjaldt helsetjeneste ved primærnæring i kommunen, klageorgan, klagefrist, dødsmeldinger, opphevelse av bestemmelser om kvalifikasjonskrav og planlegging (§§ 1-3, 1-4, 2-4, 3-1, 3-3, 3-5 og 5-1).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Endringene gjaldt tilpasning til ny helseforetakslov (§§ 1-4 og 5-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 53 nr. 4.

Ot.prp. nr. 99 (1998–1999)
Endringene gjaldt fastlegeordning (§§ 1-3, ny 2-1a og 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 57 (1996–1997) og Ot.prp. nr. 15 (1997–1998)
Endringene gjaldt kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i sykehus (§ 5-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 23 (1997–98)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 28 (1997–98)

Ot.prp. nr. 60 (1993–94)
Endringene gjaldt obligatorisk jordmortjeneste, kommunalt ansvar for fengselshelsetjenesten, medisinsk attføring, medisinsk-faglig rådgiver (§§ 1-3, 1-5, 2-4, 3-4, paragrafer i kap. 4a, 5-2 og 7-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 65 (1993–94)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 72 (1993–94)

Ot.prp. nr. 39 (1991–1992)
Endringene gjaldt ansvar for syketransport og skyss av helsepersonell (§ 5-1) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 65 (1991–92)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 64 (1991–92)

Ot.prp. nr. 24 (1990–1991)
Endringene gjaldt egenbetaling for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og korttidsopphold ved institusjon (§ 2-2) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 40 (1990–91)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 46 (1990–91)

Ot.prp. nr. 26 (1988–1989)
Endringene gjaldt medisinsk nødmeldetjeneste m.m. (§ 1-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 33 (1988–89)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 48 (1988–89)

Ot.prp. nr. 10 (1988–1989)
Endringene gjaldt beregning av vederlag for opphold i institusjon (§ 2-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 7 (1988–89)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 6 (1988–89)

Ot.prp. nr. 53 (1986–1987)
Endringene gjaldt kommunalt helse- og sosialstyre (§ 2-3 og 3-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 57 (1986–87)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 63 (1986–87)

Ot.prp. nr.  48 (1986–1987)
Endringene gjaldt taushetsplikt (ny § 6-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 49 (1986–1987)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 54 (1986–1987)

Ot.prp. nr.  40 (1986–1987)
Endringene gjaldt miljørettet helsevern (§§ 1-3, 1-4, nytt kap. 4a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 58 (1986–1987)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 62 (1986–1987) 

Ot.prp. nr. 48 (1985–86)
Endringene gjaldt overføring av sykehjemmene til kommunene og innføring av omsorgslønn (§§ 1-3, 2-2, 2-3, 6-7, 6-8, 6-9, 7-5 til 7-9)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 56 (1985–86)
Lovvedtaket:
Endringene trådte i kraft 1. januar 1988.
Innføring av omsorgslønn var ikke foreslått fra regjeringen, og omtale av dette finnes derfor bare i innstillingen (side 4–5).

Ot.prp. nr. 42 (1985–1986)
Endringene gjaldt opphør av rett til driftstilskudd for privatpraktiserende helsepersonell ved fylte 70 år (§§ 7-1 og 7-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 34 (1985–1986)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 43 (1985–1986)

Ot.prp. nr. 33 (1983–1984)
Endringene gjaldt delegering fra Helsedirektoratet til fylkeslegen (§ 6-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 42 (1983–1984)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 46 (1983–1984)

Ot.prp. nr. 22 (1983–1984)
Endringene gjaldt utsatt iverksettelse til 1. april 1984 av bestemmelser om inntektsordning for privatpraktiserende leger og fysioterapeuter (§ 8-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 20 (1983–1984)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 23 (1983–1984)

Ot.prp. nr. 66 (1981–1982)
Om lov om helsetjenesten i kommunene m.m.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstillinger til Odelstinget:
Innst.O. nr. 7 (1982–1983)
Innst.O. nr. 71 (1981–1982) (om ikke-behandling)
Lovvedtaket:
Besl.O. nr. 6 (1982–1983)

Ot.prp. nr. 36 (1980–1981)
Om lov om helsetjenesten i kommunene m.m.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 74 (1980–1981) (lovforslaget tas ikke under behandling av sittende Storting)
NOU 1979:10 Helsepolitikken – funksjonsfordeling og administrasjonsordninger
NOU 1979:28 Helse- og sosialtjenesten i lokalsamfunnet