Hopp til hovedinnhold

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Se også lovspeil for ny og tidligere lovgivning Helse- og omsorgsdepartementet.

Sosialtjenesteloven av 2009 

Prop. 13 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 103 (2008–2009)
Endringene gjaldt oppheving av § 4-5, kapittel 5 og kapittel 5A i forbindelse med ny lov om sosiale tjenester i Nav
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. januar 2010.

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye tvisteloven (§ 4A-12 og 9-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 37-3 nr. 11
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 76 (2005–2006)
Endringene gjaldt Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (§§ 4A-11, 4A-12, 6-2, 6-2a, 6-4, 6-5, 6-6, 8-6, kap. 9 oppheves)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft fra 1. januar 2008.

Ot.prp. nr. 70 (2006–2007)
Endringene gjaldt kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad (§ 5-9 og nytt kap. 5A).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. november 2007

Ot.prp. nr. 86 (2005–2006)
Endringene gjaldt politiattest (ny § 8-10).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. april 2007

Ot.prp. nr. 47 (2005–2006)
Endringene gjaldt tilpasning til ny arbeids- og velferdsforvaltningslov – en kommune kan delegere sin myndighet etter sosialtjenesteloven til et interkommunalt organ eller en annen kommune (§ 2-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 19 nr. 23

Ot.prp. nr. 15 (2005–2006)
Endringene gjaldt hjemmel for å gi overgangsbestemmelser ifm. ny § 9-10a (del VI i endringslov 17. juni 2005 nr. 65)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 64 (2004–2005)
Endringene gjaldt fylkesnemndas sammensetning og overprøving av fylkesnemndas vedtak i saker etter barnevernloven (§ 9-2 og ny § 9-10a).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2006.

Ot.prp. nr. 86 (2003–2004)
Endringen gjaldt retting av lovhenvisning (§ 4A-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 55 (2002–2003)
Endringene gjaldt rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning (§§ 2-1, 2-4, 2-6, nytt kap. 4A).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2004. Fra samme tidspunkt trådte det midlertidige kap. 6A ut av kraft.

Ot.prp. nr. 54 (2002–2003)
Endringene gjaldt Rusreform II, rett til individuell plan og kortform i lovtittel (lovtittel, §§ 2-1, 2-4, 2-5, 2-6, 4-3a, 6-1, 6-2, 6-2a, 6-3, 6-4, de fleste paragrafer i kap. 7, 8-2, 10-2, 10-2a, 10-3, 10-4, 11-3, 11-4, 11-5, 11-5a, 11-6).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2004.

Ot.prp. nr. 3 (2002–2003)
Endringene gjaldt statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere (Rusreform I) (§§ 2-4, 6-1, 6-2, 6-2a, 6-4, 7-1, 7-1a,  7-6, 7-6a, 7-9, 7-11, 7-12, 7-13, 7-14, 8-2, 10-2, 10-2a, 11-4, 11-5a). Lovvedtaket del III inneholder egne overgangsbestemmelser for overføring av virksomhet fra fylkeskommunene til de regionale helseforetakene.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2004.

Ot.prp. nr. 105 (2001–2002)
Endringene gjaldt tilpasning til endring i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (§ 2-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 54 (2001–2002)
Endringene gjaldt overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten (legges til Helsetilsynet), oppheving av planbestemmelser og antall medlemmer i kommunalt klageorgan (§§ ny 2-7, 7-5 og 8-5a).
Forslaget om overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten ble behandlet slik:
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
De to andre forslagene ble behandlet slik:
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 24 (2001–2002)
Endringene gjaldt endring av betegnelser på domstoler (kap. 6A og § 9-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Endringene gjaldt tilpasning til ny helseforetakslov (§§ 2-4, 2-5, kap. 6A)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)  - endringen finnes i § 53 nr. 7

Ot.prp. nr. 62 (2000–2001)
Endringene gjaldt bl.a. endring og utvidelse av tilsynet med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebaserte tjenester, plikt til internkontroll for kommunene og forlengelse av virketiden for kapittel 6A til 31.12.2003 (§§ 2,1, 2-3, 2-4, ny 2-6, 4-6, 6A-14, 6A-16, 7-9, 7-10, 8-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
De fleste endringene trådte i kraft 1. januar 2003 - enkelte trådte i kraft straks - se lovvedtaket.

Ot.prp. nr. 8 (1999–2000)
Endringene gjaldt brukerstyrt personlig assistanse (§ 4-2 bokstav a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 78 (1997–1998)
Endringene gjaldt tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke m.m., tiltaksplan for rusmiddelbruker i institusjon, forskriftshjemmel for kvalitetskrav i behandlings- og rehabiliteringstiltak (§§ 6-1, ny 6-1a, 6-2, 6-2a, 6-3, 7-6, 7-11, ny 7-14, 10-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 61 (1997–1998)
Endringene gjaldt saksbehandling i fylkesnemnda m.m. (§§ 9-2, 9-3 og 9-10). Proposisjonen ble lagt frem av BFD og gjaldt hovedsakelig barnevernloven.
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 32 (1996–97)
Endringene gjaldt henvisning til folketrygdloven (§ 5-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 29 (1995–96)
Endringene gjaldt tilpasning til ny folketrygdlov (§ 5-8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 46 (1996–97)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 70 (1996–97) (se § 26-3 nr. 33)

Ot.prp. nr. 58 (1994–1995) og Ot.prp. nr. 57 (1995–1996)
Endringene gjaldt begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (nytt kap. 6A og §§ 2-4, 7-9 og 7-11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 79 (1995–96)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 80 (1995–96) 

Ot.prp. nr. 48 (1994–95)
Endringene gjaldt tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere i institusjon (§§ ny 6-2a, 6-4, 9-1, 9-4, 9-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 68 (1994–1995)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 76 (1994–1995)

Dok. nr. 8-19 (1994–1995) 
Endringen gjaldt opphevelse av adgang for sosialtjenesten til å ta refusjon i krav på tilbakebetaling av skatt (§ 5-10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 43 (1994–1995)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 52 (1994–1995)

Ot.prp. nr. 105 (1992–93) 
Endringene gjaldt inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner (§ 11-6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Kommunal- og miljøvernkomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 118 (1992–1993)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 147 (1992–1993)

Ot.prp. nr. 77 (1992–93)
Endringene gjaldt tilpasning til ny tvangsfullbyrdelseslov (§ 5-7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Justiskomiteens innstilling til Odelstinget:
Innst. O. nr. 128 (1992–1993)
Lovvedtaket: Besl. O. nr. 132 (1994–1995)

Forarbeidene ved vedtakelsen av sosialtjenesteloven i 1991 var:
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Ot.prp.nr. 60 (1988–1989), nr. 8 (1989–1990), nr. 29 (1990–1991)
Ot.meld. nr. 3 (1989–1990)
Sosialkomiteens innstillinger til Odelstinget:
Innst. O. nr. 68 (1988–89), nr. 1 (1989–1990), nr. 74 (1990–1991), nr. 9 (1991–1992)
Lovvedtak: Besl. O. nr. 6 (1991–1992), nr. 12 (1991–1992)
Besl. L. nr. 1 (1991–1992)
NOU 1985:18
Loven trådte i kraft 1. januar 1993.